Svondo, Gunyana 26, 2021
musha Tags Zvibvumirano

Tag: zvibvumirano

30 Minamato yeMinamato Yekuputsa Zvibvumirano zveAcestral

0
Isaya 49:24 Ko chingapambwa chinotorwa kubva kune vane simba here, kana kuti mutapwa unodzikunurwa? 49:25 Asi zvanzi naJehovha, Kunyange vatapwa ...

100 Kununurwa Munamato Kubva Kune Njodzi Zvibvumirano

2
Isaya 49: 24-26: 24 Chingwa chingatorwa here kubva kune ane simba, kana musungwa ari pamutemo anganunurwa? 25 Asi zvanzi naIshe, Kunyange vatapwa ...