China, Gunyana 16, 2021
musha Tags rota

Tag: kurota

Kunamata Kunongedzera Kupokana neMasquerades Muhope

1
Nhasi tichave tichinangana nemunamato zvinongedzo zvinopesana nemasquerade muzviroto. Masquerade ane madhimoni ane simba anofanirwa kukundwa panyama uye pamweya ....

Minamato Inopesana neRoto Kusvibiswa

Nhasi tichave tichitsvaga masimba anosvibisa kurota kwemunhu uye neminamato yekuzvidzivirira kubva pakurota kwakadaro. Chekutanga, tinofanira kuziva kuti ...

Minamato Pamusoro peKusarasika Murume Mukurota

0
Nhasi tichave tichitarisa minamato inopesana nemurume asipo muhope. Zviroto zvinotora chikamu chakakosha muhupenyu hwedu, uye pamweya yedu ...

Minamato Pamusoro Pokupfeka Nhema Tambo Muhope

1
Kurota uye kusanzwisisa zvinoreva kurota kwako kunogona kuva kwakaipisisa. Izvi zvinodaro nekuti, kuburikidza nezviroto tinogona kuveredkirwa ...

Minamato yekumisikidza Kushaiwa Mwana Muhope

0
Isaya 8: 18 Tarira, ini nevana vandakapihwa naJehovha, tiri zviratidzo nezvishamiso muIsraeri kubva kuna Jehovha ...

Minamato yekupokana nebonde muchiroto

38
1 VAKorinde 6:16 Chii? Hamuzivi here kuti iye wakabatanidzwa muchifeve wava muviri mumwe naye? nekuti vaviri, anodaro, achava ...

Minamato Yekurwisa Mukurota.

0
Ivo vachatya zita raJehovha kubva kumavirira, nekubwinya kwake kubva kumabudazuva. Wakati ...

Minamato Pamusoro pekuve Mukati meChitungwiza kana Mutirongo Muhope

0
Isaya 49:24 Ko chingapambwa chinotorwa kubva kune vane simba here, kana kuti mutapwa unodzikunurwa? 49:25 Asi zvanzi naJehovha, Kunyange vatapwa ...

Minamato Yekushandira Vamwe Muhope

0
Dheuteronomio 28:13 Asi Jehovha uchakuita musoro, haangakuiti muswe; iwe uchave uri pamusoro pega, uye haudi ...

Minamato Pamusoro Pokuona Tortoise kana Swazi Muhope

0
Ezekiel 12:28 Naizvozvo uti kwavari, zvanzi naIshe Jehovha, Hapachazovi nemamwe emashoko angu angazorwazve, asi izwi ...