musha Tags ramangwana

Tag: mugumo

Kunamata Points Kupesana Nenjodzi Wasters

Nhasi tichave tichinangana nemunamato mapoints tichipesana ne destiny wasters. Destiny Wasters idhimoni vamiririri vakapihwa nemuvengi vanodzivisa vanhu ...

Kunamata Kunongedzera Kwete Kukundikana Chinangwa

Nhasi tichange tichishanda nemunamato mapoints kwete kukundikana chinangwa. Zvekusikwa kwemunhu wese, kune chinangwa ...

Kunamata Points Yekupedzisira Zadziko

Nhasi tichange tichitarisana neminamato mapoinzi ezvekuzadzikiswa. Imwe nyanzvi yakambopokana kuti guva yadhi ndiyo nzvimbo yepamusoro-soro ...

Kuparadzira Vatariri veNzvimbo Yako Yeminamato Yekunonoka

Jeremiah 30:16 Naizvozvo vese vanokudyira vachadyiwa; nevadzivisi vako vese, mumwe nomumwe wavo, vachatapwa. uye ...

Mid Night Night Munamato Kuti Uzadzise Zvaunopedza

Mapisarema 113: 5-8: 5 Ndiani akafanana naShe Mwari wedu, anogara kumusoro, 6 Iye anozvininipisa kuti aone zvinhu zviriko ...

30 minamato mapoinzi Kuti Nditsvage Vangu Vafungidziro

Isaya 60: 10-11: 10 Uye vana vavatorwa vachavaka madziro ako, uye madzimambo avo achakushandira: nekuti pakutsamwa kwangu ...

30 Minamato Iipokana Nesimba Kusvikira Kuzadzikiswa Kwendiri

Mapisarema 35: 1-9: 1 Haiwa Ishe, rwirai mhosva yangu nevanokakavara neni; Irwa nevanorwa neni. 2 Tora ...

90 Pfungwa dzeMunamato Kupesana Nemagirini Mukuda Kwako

Numeri 14: 30-33: 30 Ipapo Karebhu akanyaradza vanhu pamberi paMozisi ndokuti, Ngatisimuke pakarepo, tindoitora. nekuti tinofara ...

30 Hondo Yemunamato Pfungwa Pamusoro peKutemba Mhondi

Pisarema 62: 2 2 Ndiye oga dombo rangu noruponeso rwangu; ndiye nhare yangu; Handizununguswi zvikuru. Mwana wese waMwari ane ...

50 Minamato YeMinamato Kupesana neKuparadza Kuuraya

Zvinhu hazvisi kufamba muhupenyu hwako here? , iwe unonzwa satanic gang kumusoro kurwisa destiny yako, hupenyu hwako hwakazadzwa nekushungurudzika, kushushikana, ...

MIMWE MUNYENGETERO

VANYENGETSI VENYU