Svondo, Nyamavhuvhu 1, 2021
musha Tags Points

Tag: mapoinzi

Kunamata Points Yekusimbiswa Kana Iwe Uchipomerwa Zvakaipa

1
Nhasi tichave tiri kubata nemunamato nzvimbo yekurevererwa kana iwe uchipomerwa zvisiri izvo. Kurwadziwa, kutsamwa uye kutsamwa zvaunonzwa kana ...

Pfungwa dzeminamato pakumirira ishe

0
Nhasi tichave tichishanda neminamato mapoinzi pakumirira pana Ishe. Kazhinji, apo Mwari anovimbisa kutipa chimwe chinhu, kuratidzwa kwe ...

Pfungwa dzeMunamato Kune Hupenyu Partner

0
Nhasi tichave tichitarisana nemunamato manesi ehupenyu. Rimwe rebasa rinonyanya kubata murume nemurume vanowanzoenda ...

Nongedzo dzeminamato yekureverera nemaVhesi eBhaibheri

Nhasi tichave tichiteerana neanopindirana minamato mapoinzi nemavhesi ebhaibheri. Kureverera, kwakasiyana nemamwe maitiro eminamato, anoitirwa kuna Mwari pachinzvimbo ...

Pfungwa dzemunamato kubva kuna Mapisarema 25

0
Nhasi tichave tichiongorora bhuku rePisarema 25. Tichave tichitarisa pamasimba minamato yemunyori kubva kuna Mapisarema 25. Aya Mapisarema se ...

10 minamato Pfungwa pamberi peChidzidzo cheBhaibheri

0
Mapisarema 119: 18Vhurai meso angu, kuti ndione Zvinhu zvinoshamisa zviri pamurau wenyu. Iwe unogona kunge uchinetseka nezvekukosha kuri kuti ...

20 minamato Pfungwa dzeMukati Runyararo Mukuvhiringidzika

0
Johane 14: 27: rugare ndinosiya nemi, rugare rwangu ndinopa kwamuri: kwete sekupa kunoita nyika, ini ndinokupai. Rega kurega ...

Pfungwa dzeMunamato Kuparadza zviitwa zvemuvengi

16
Jobho 5:12: Akaodza moyo mazano evanyengeri, zvekuti maoko avo haagone kuita basa ravo Bhaibheri rinoti muvengi zorora, kwete zuva ...

Pfungwa dzeMunamato Yekugadzirira Bvunzo

0
Muparidzi 9:11: "Ndakadzoka, ndikaona pasi pezuva, kuti nhangemutange harizi kumhanyisa, kana kune kune kune kune simba, kana ...

20 minamato Pfungwa dzekununurwa Kubva muupombwe

0
1 VAKorinde 6:18: Tizai hupombwe. Chivi chose munhu chaanoita chiri kunze kwemuviri; asi uyo anoita hupombwe anotadzira zvake ...