Chitatu, November 2, 2022
musha Tags Breaking

Tag: kutyora

Minamato Yekutyora Majoko

0
Nhasi tichange tichibata ZVINHU ZVOKUPVUNZA MAJOKO KUNYARAMIRIRA MAKASIKA YAKO YAKARE KUBVA KUSVIRA FUTURE YAKO Mistake haidzivisiki. Icho chikamu chekukura ...

Kuputsa iyo Yoke Yakafadza Mapepa eChinamato

1
Mapisarema 102: 13 Imi muchasimuka mugonzwira Zioni tsitsi, nokuti ndiyo nguva yokurinzwira nyasha, nguva yakatarwa yasvika. Ndezvako ...

30 Sungano Kuputsa Minyengetero minamato

4
Isaya 8:10 Ranganai pamwechete, asi zvichakundikana; taurai shoko, asi haringamiri; nekuti Mwari anesu. Nhasi ...

30 Minamato yeMinamato Yekuputsa Zvibvumirano zveAcestral

0
Isaya 49:24 Ko chingapambwa chinotorwa kubva kune vane simba here, kana kuti mutapwa unodzikunurwa? 49:25 Asi zvanzi naJehovha, Kunyange vatapwa ...

30 Minamato yeMinamato Yekuputsa Ancestral Yakaipa Kubata

0
2 Vakorinde 10: 4 (Nekuti zvombo zvehondo yedu haisi yenyama, asi zvine simba kubudikidza naMwari kusvika pasi pemasimba.) 10: 5 ...

15 Minamato Yekunamatira Yekuputsa Zvisingaoneki Zvinotadzisa

2
Isaya 59:19: 19 Saka vachatya zita raJehovha kubva kumavirazuva, uye kubwinya kwake kubva kumabvazuva. Kana ...

30 Chikumbiro chemunamato Pakutyora joka

7
Isaya 10:27: 27 Zvino nezuva iro mutoro wake uchabviswa pafudzi rako, neake ...

Kuputsa Yakaipa Sungano mfm Minamato Yekunamata

1
Zekaria 9: 11-12: 11 Kana uriwewo, neropa resungano yako, ndakasunungura vasungwa vako mugomba mune ...

70 Mharidzo dzeMunamato Yekutyora Zvipingamupinyi

2
Zek 4: 7: 7 Ndiwe aniko, iwe gomo guru? pamberi paZerubhabheri uchaitwa bani, uye achaburitsa ibwe rekutanga riine ...

20 Minamato yeminyuko yekuputsa kutuka kwakaoma

2
Numeri 23:23 23 Zvirokwazvo hakuna huro kuna Jakove, uye hakuna kuuka kuna Isiraeri; zvichienderana nenguva ino zvichanzi ...