China, Gunyana 16, 2021
musha Tags midzimu

Tag: mweya

Hondo Minamato Yekuparadza Hondo Dzemweya Yechisimba

0
Ruka 10:19 Tarisai, ini ndinokupai simba rekutsika pamusoro penyoka nezvinyavada, nepamusoro pesimba rese remuvengi: uye hapana ...

Minyengetero Yakasimba Yekununurwa Kubva KuMweya yakaipa

4
Ruka 10:19 Tarisai, ini ndinokupai simba rekutsika pamusoro penyoka nezvinyavada, nepamusoro pesimba rese remuvengi: uye hapana ...

Minamato Yousiku Kupesana Nemidzimu yeNyoka Chikamu 2

0
Ruka 10:19: 19 Tarisai ndinokupai simba rekutsika pamusoro penyoka nezvinyavada uye nesimba rese remuvengi: uye hapana ...

Minamato Yousiku Kupesana Nemidzimu yeNyoka Chikamu 1

7
Isaya 54:17: 17 Hakuna chombo chakagadzirirwa kukurwisa chichabudirira; uye rurimi rupi nerupi ruchakumukira mukutongwa uchapa mhosva ....

30 Hondo dzeMweya minamato Yekurwisa Midzimu dzeMagungwa

4
Ekisodho 15: 3 Jehovha ishe wehondo; Jehovha ndiro zita rake. Marine Midzimu mweya yakaipa yegungwa. Izvi ndizvo ...

Kununurwa Pfungwa dzeMunamato Pamhepo dzenzvimbo

4
Dheuteronomio 12: 2-3: 2 Munofanira kuparadza zvachose nzvimbo dzose, umo ndudzi dzamunotora dzichashumira vamwari vadzo, pamakomo marefu, uye ...

20 Kununurwa Pfungwa dzeMunamato Kubva kuMhepo dzeMvura yeMvura

4
Mapisarema 8: 4-8: 4 munhu chiiko, zvamunomufunga? Uye Mwanakomana wemunhu, zvaunomushanyira? 5 Nekuti iwe une ...

20 Kununura Munamato Kumiririra Midzimu yeAnest

1
Numeri 23:23: 23 Zvirokwazvo hakuna huro kuna Jakove, uye hakuna kuuka kuna Isiraeri; zvichienderana nenguva ino zvichanzi ...

15 Kununura munamato pamweya inozivikanwa

3
Obhadhia 1:17: 17 Asi pagomo reZiyoni ndipo pachava nokununurwa, uye kuchave nehutsvene; imba yaJakove ichava yavo. Midzimu inozivikanwa ...

15 minamato manongedzo inopesana nemidzimu inodzivisa

1
Pisarema 24: 7: 7 Simudzai misoro yenyu, imi masuo; musimudzwe imi, magonhi akare-kare; uye Mambo wekubwinya achauya ...