China, Gunyana 16, 2021
musha Tags mazuva ose

Tag: daily

Kunamata Points Yekukomborerwa Kwamazuva Ose

3
Nhasi tichave tiri kubata nemunamato mapoinzi ekuropafadzwa zuva nezuva. Zuva rega rega idzva rakazara nekuropafadzwa, uye Mwari ane nyasha dzakaringana ku ...

Kunamata Kwemazuva Ose Kwevana Vangu

0
Nhasi tichange tichiita nekunamata kwemazuva ese kwevana vangu. Chinyorwa chinoti vana inhaka yaMwari, zvipo uye ...

Zuva Nezuva Rinoshanda Munyengetero Kuti Ubudirire Kubasa

Nhasi tichave tichisheedzera zuva rega rega Anoshanda Munamato wekubudirira kubasa. Munamato unofanirwa kuve chinhu chichaitwa zuva nezuva; zvisinei ...

30 minamato Yemazuva ese Kuti Isimba

Mapisarema 46: 1-3: 1 Mwari ndiye utiziro bwedu nesimba redu, ndiye mubatsiri aripo panguva yematambudziko. 2 Saka hatizotye, kunyangwe pasi ri ...

60 minamato yemazuva ese yekutungamira kweHumwari

0
Mapisarema 5: 8: 8 Ndifambisei, Jehovha, mukururama kwenyu nekuda kwevavengi vangu; ruramisai nzira yenyu pamberi pechiso changu. Ishe ndiye mufudzi wangu, ...

Munamato wezuva nezuva wePfungwa Uye Nhumbu

1 Johane 5: 14-15: 14 Uye uku ndiko kuvimba kwatinako maari, kuti, kana tikakumbira chero chinhu maererano nekuda kwake, iye ...

100 Minamato Yemazuva ese Kuti Ubudirire MuHupenyu

0
Ruka 18: 1: 1 Zvino wakavaudzawo mufananidzo kuti vanofanira kugara vachinyengetera, vasinganeti; Munamato ndi ...

Zuva nezuva Mangwanani Munamato Kune Wese

1
Mapisarema 59:16: 16 Asi ini ndichaimba ndichireva simba renyu; zvirokwazvo ndichaimba ndichireva tsitsi dzenyu mangwanani; nekuti makanga muri ...

60 Zuva Nezuva Mangwanani Munamato Usati Waita

1
Mapisarema 63: 1-3: 1 Mwari ndimi Mwari wangu; ndinokutsvaka mangwanani-ngwanani: mweya wangu unokushuva, nyama yangu inokushuva mu ...

Zuva nezuva kuverenga bhaibheri kuronga kwaNovember 14th 2018

0
Kuverenga kwedu bhaibheri kwezuva nezuva nhasi kunobva mubhuku raEstere 9: 1-32 uye Esteri 10: 1-3. Verenga uye uropafadzwe. Esteri 9: 1-32: 1 Zvino mugumi nemaviri ...