Svondo, October 23, 2022
musha Tags Vanotukwa

Tag: kutuka

Manamato Mapoinzi ekukunda pamusoro peKutukwa Kwemarudzi Akasindimara 

1
Nhasi tichave tichibata neMunamato Mapoinzi ekukunda pamusoro peStubborn Generational Curses. Iye akapfuura pamberi paMosesi, achidanidzira, Jehovha,...

Manamato Mapoinzi ekukunda pamusoro peGenerational Curses

0
Nhasi tichange tichibata nePray Points For Victory Over Generational Curses. Iye akapfuura pamberi paMozisi, akadanidzira, achiti, Jehovha, Jehovha,...

Manamato Mapoinzi ekupunza Zvituko Zvakasindimara

0
  Nhasi tichange tichinangana nemunamato zvinongedzo zvekutyora misikanzwa. Isa. 54:17 inoti, "Hakuna nhumbi inoumbwa kuzorwa newe ichabudirira; uye ...

5 Mhando dzeGeneral Curses Uye Kune Mishonga YeBhaibheri

Muhupenyu, kune maviri masimba ane simba ari kushanda muhupenyu hwevanhu, ivo Makomborero uye Curses, iwe ungave ...

3 Zuva reMunamato Uye Kutsanya Kuti Upfuure Chidimbu CheMhuri ...

7
2 Madzimambo 5:25 Asi iye akapinda, akamira pamberi patenzi wake. Erisha akati kwaari, Wabvepiko, Gehazi? Iye ndokuti:

Hondo Munamato Pfungwa Matanho Ekudzosera Akavanzika Tembere

4
Chirevo 23: 23 Hakuna un'anga pamusoro paJakobho, uye hakuna kufuka kuna Isiraeri;

Kununurwa minamato Yekuputsa Curses Pamusoro Mari

3
Numeri 23: 8 Ndingatuke seiko asina kutukwa naMwari; Ndingamhura seiko asina kutsamwirwa naJehovha? Nhasi kutuka kwese ...

20 Kununurwa Munamato Kuti Vhure Curses Uye Spell

17
2 Madzimambo 2: 18-22: 18 Zvino pavakadzokera kwaari, (nokuti akanga achigara paJeriko,) akati kwavari, Handina here kuti ...

Kununura Munamato kuputsa kutuka kwemhuri

3
VaGaratia 3: 13-14: 13 Kristu wakatidzikunura pakutuka kwemurairo, achiitwa chakatukwa panzvimbo yedu;

20 Minamato yeminyuko yekuputsa kutuka kwakaoma

2
Numeri 23:23 23 Zvirokwazvo hakuna huro kuna Jakove, uye hakuna kuuka kuna Isiraeri; zvichienderana nenguva ino zvichanzi ...