Svondo, October 23, 2022
musha Tags Kurohwa

Tag: kusindimara

Manamato Mapoinzi ekukunda pamusoro peKutukwa Kwemarudzi Akasindimara 

1
Nhasi tichave tichibata neMunamato Mapoinzi ekukunda pamusoro peStubborn Generational Curses. Iye akapfuura pamberi paMosesi, achidanidzira, Jehovha,...

Munamato Kumirisana nematambudziko

1
Zakaria 4: 6-7: 6 Ipapo akapindura, akataura neni, achiti, Iri ndiro shoko raJehovha kuna Zerubhabheri, richiti, Kwete nesimba, kana ...

140 Hondo Yemunamato Pikisheni Pasi peVanozvitambudza

0
Ekisodho 14:14: 14 Jehovha achakurwirai, uye imi muchanyarara. Sunga bhanhire rako, nekuti inguva yehondo !!! Zvombo ...

20 Minamato yeminyuko yekuputsa kutuka kwakaoma

2
Numeri 23:23 23 Zvirokwazvo hakuna huro kuna Jakove, uye hakuna kuuka kuna Isiraeri; zvichienderana nenguva ino zvichanzi ...

100 Dzekununura Pfungwa dzeMunamato wekubata Nezvinetso Zvakabatwa

2
Mateo 19:26: 26 Asi Jesu wakavatarira, akati kwavari: Kuvanhu izvi hazvibviri; asi kuna Mwari zvinhu zvese zvinogoneka. Mamiriro ezvinhu akaoma ...