musha Tags Husiku

Tag: husiku

30 Ane Simba Usiku Munamato Kudzivirirwa

2 Madzimambo 19:35 Zvino nousiku ihwohwo, mutumwa waJehovha akabuda, akarova musasa we ...

Raira Iwo Manheru Emunamato Points

Ekisodho 12: 12 nekuti ndichaenda nepanyika yeEgipita husiku huno, ndokurova matangwe ese eIjipita, ...

50 Manheru Ehondo Hondo Minyengetero

Ekisodho 12:29 Zvino zvakaitika kuti pakati peusiku Jehovha akauraya matangwe ese munyika yeEgipita, kubva padangwe ...

Minyengetero Yesimba Resimba Kupesana neRima Masimba

Mateo 13:25 25 Asi vanhu vakati vavete, muvengi wake wakauya, akakusha mashawi pakati pezviyo, akaenda. Nguva yeusiku ndiyo nzvimbo ...

Minamato Yousiku Kupesana Nemidzimu yeNyoka Chikamu 2

Ruka 10:19: 19 Tarisai ndinokupai simba rekutsika pamusoro penyoka nezvinyavada uye nesimba rese remuvengi: uye hapana ...

Minamato Yousiku Kupesana Nemidzimu yeNyoka Chikamu 1

Isaya 54:17: 17 Hakuna chombo chakagadzirirwa kukurwisa chichabudirira; uye rurimi rupi nerupi ruchakumukira mukutongwa uchapa mhosva ....

50 Minamato Yeusiku Kupesana Nekuderera kweMuchato.

Mapisarema 65: 2: 2 Haiwa imi munonzwa munyengetero, nyama yose ichauya kwamuri. Iwe uri hama isina kuroora kana hanzvadzi, uri kutenda Mwari ...

70 Husiku Munamato wekubudirira SaMufundisi

2 Timotio 4:18: 18 Uye Ishe vachandirwira pabasa rose rakaipa, uye vachandichengetera kuenda kuumambo hwake hwekudenga: kwaari

Mid Night Night Munamato Kuti Uzadzise Zvaunopedza

Mapisarema 113: 5-8: 5 Ndiani akafanana naShe Mwari wedu, anogara kumusoro, 6 Iye anozvininipisa kuti aone zvinhu zviriko ...

18 zvine simba husiku minamato yemanheru

Mapisarema 119: 62: 62 Ndichamuka pakati pousiku kuti ndikuvongei Pamusoro pezvamakatonga zvakarurama. Nguva yeusiku inowanzo kuve awa ye ...

MIMWE MUNYENGETERO

VANYENGETSI VENYU