Manamato Mapoinzi eTsitsi uye Mavhesi epamusoro eBhaibheri kuti Akutungamirire

Zuva:

Goverana zvakatumirwa:

Nhasi tichave tichibata neMinamato Yekunamatira Tsitsi uye Mavhesi epamusoro eBhaibheri kuti akutungamirire. Tsitsi dzaMwari dzinobvisa marwadzo. Munhu aitirwa nyasha naMwari anozadzisa magumo. Kana iwe uchishuvira kuziva maitiro ekusimudzira tsitsi dzaMwari pamusoro pehupenyu hwako, iwe unofanirwa kuverenga iyi blog kusvika kumagumo.

Sezvatinonyengeterera ngoni, zvinokoshawo kushandisa rugwaro rwacho. Rugwaro runotidzidzisa nzira yokutaura nayo kuna Mwari nokuda kwekanganwiro netsitsi. Rugwaro rwakati uyo anovanza chivi chake haabudiriri, asi anoreurura achawana nyasha. Ichi chikamu chemagwaro chitsvene chinotidzidzisa kuti tingawana sei tsitsi dzaMwari. Muchinyorwa chasara tichaongorora akawanda mavhesi emuBhaibheri pamusoro pengoni neminamato. Ndinonamata kuti pakati pevanhu vanonakidzwa netsitsi dzaMwari gore rino, muwanikwe makakodzera nemuzita raJesu Kristu.

 Mavhesi Epamusoro eBhaibheri For Mercy

 • Mika 7: 18-19 Ndianiko Mwari akafanana nemi, anoregerera zvakaipa, anopfuura kudarika kwavakasara venhaka yake? Haachengeti kutsamwa kwake nokusingaperi, nekuti unofarira kuva nenyasha. Achatinzwira tsitsi, achawisira pasi zvakaipa zvedu. Muchakandira zvivi zvedu zvose mukudzika kwegungwa.
 • VaEfeso 2: 4-5 Asi Mwari, iye akapfuma pangoni, nekuda kwerudo rwake rukuru, rwaakatida narwo, kunyange patakafa mukudarika, akatiraramisa pamwe naKristu (makaponeswa nenyasha)
 • Vahebheru 2: 17-18 Naizvozvo, muzvinhu zvese aifanirwa kuitwa sehama dzake, kuti ave mupristi mukuru ane tsitsi uye akatendeka muzvinhu zvine chekuita naMwari, kuti ayananisire zvivi zvevanhu. Nekuti pane izvozvo iye amene wakatambudzika achiidzwa, iye unogona kubatsira vanoidzwa.
 • Vahebheru 4: 14-16 Zvatinoona kuti tine mupristi mukuru akapfuura nemumatenga, Jesu Mwanakomana waMwari, ngatibatisise kupupura kwedu. Nekuti hatina Mupristi Mukuru, asingagoni kutinzwira tsitsi pautera hwedu, asi wakaidzwa pazvinhu zvose sesu, asina zvivi. Naizvozvo ngatiuyei takashinga kuchigaro cheushe chenyasha, kuti tigamuchire tsitsi, tiwane nyasha dzekubatsira panguva yekushaiwa.
 • 2 Vakorinte 1: 3-4 Ngaarumbidzwe Mwari naBaba vaIshe wedu Jesu Kristu, Baba vetsitsi uye Mwari wekunyaradza kwese, anotinyaradza padambudziko redu rese, kuti tigone kunyaradza avo vari mukutambudzika kupi nekupi. , nenyaradzo yatinonyaradzwa nayo isu naMwari.
 • Dhuteronomi 7: 9 Naizvozvo ziva kuti Jehovha Mwari wako, ndiMwari, Mwari akatendeka, anochengeta sungano netsitsi kumarudzi ane chiuru chevaya vanomuda, vanochengeta mirairo yake.
 • Zvirevo 3: 3-4 Tsitsi nechokwadi ngazvirege kukusiya; uzvisungire pamutsipa wako, uzvinyore pahwendefa remoyo wako; kuti uwane nyasha nekukudzwa pamberi paMwari nevanhu.
 • Mateo 25: 35-40,45 Nokuti ndakanga ndine nzara mukandipa chokudya; Ndakange ndine nyota, mukandipa chekumwa; Ndakanga ndiri mweni mukandigamuchira; Ndakanga ndakashama mukandipfekedza; Ndakange ndichirwara, mukandishanyira; Ndakange ndiri mutirongo, mukauya kwandiri. Ipapo vakarurama vachamupindura vachiti: Ishe, takakuonai rinhi mune nzara, tikakupai chekudya, kana mune nyota tikapa chekumwa? Takakuona rinhi uri mweni tikakugamuchira, kana usina kupfeka tikakupfekedza? Takakuonai rinhi isu muchirwara, kana mutirongo, tikauya kwamuri? Mambo vachapindura, ndokuti kwavari: Zvirokwazvo, ndinoti kwamuri: Pamakazviitira mumwe wevaduku vehama dzangu idzi, makazviitira ini. … Zvirokwazvo, ndinoti kwauri, kana usina kuzviitira mumwe wevadiki veizvi, hauna kuzviita kwandiri.
 • Mapisarema 25: 10 Nzira dzese dzaIshe inyasha uye chokwadi kune avo vanochengeta sungano yake nezvipupuriro zvake.
 • Mapisarema 86:15 Asi imi, Ishe muri Mwari uzere netsitsi, uye mune nyasha, moyo murefu, uzere netsitsi nechokwadi.

Zvinamato Zvekunamatira Tsitsi

 • Ah Lord! Ini ndinotsvaga chiso chako semwana anotsvaga kumeso kwevabereki. Ndiratidze tsitsi dzako munzvimbo dzose dzehupenyu hwangu muzita raJesu.
 • Aiwa, Ishe, ndinodana kwamuri munhamo yangu nhasi. Ndinzwe unzwire tsitsi neni muzita raJesu.
 • Ishe, moyo wangu ngauzadzwe nemufaro apo munopindura minamato yangu maringe netsitsi dzenyu munaJesu zita.
 • Aiwa, Ishe, ndinoparidza kuti kunaka uye ngoni dzenyu hadzingatongobvi kwandiri muzita raJesu.
 • O Ishe, pindirai mune iyi nyaya yehupenyu hwangu (taura nyaya yacho) ndisati ndaita chiseko pamberi pevavengi vangu. Ndinzwirei ngoni vavengi vangu vasati vaona zviratidzo zvekunetseka kwangu muzita raJesu.
 • Ah Ishe, ini ndinoda rubatsiro panguva ino. Ndibatsireiwo panhau iyi zvisati zvanyanya kunyura muzita raJesu.
 • O Ishe, ndimi Mwari anosimudza marombe kubva muguruva, vanoshaya kubva pachikomo chendove, ndiratidzei tsitsi dzenyu Ishe uye pindirai mumamiriro ezvinhu aya muzita raJesu15). Ah Ishe, sezvandinokubatirai nguva dzose, tsitsi dzenyu ngadzigare dzichikunda kutonga muhupenyu hwangu muzita raJesu.
 • Mwari wetsitsi, simuka mundidzivirire kubva kunhema dzese dzekupomera muvengi muzita raJesu.
 • Ah Lord, zvinonetsa zvehupenyu hwangu zvakawandisa, vakasimba kwandiri kuti vandibate vandiratidza ngoni dzenyu uye mundibatsire muzita raJesu.
 • Ah Ishe ndinzwireiwo tsitsi nhasi. Usaite kuti vavengi vangu vandiise mukati megomba muzita raJesu.
 • Jesu Kristu mwanakomana waDavid, ndinzwireiwo tsitsi uye murwe hondo dzehupenyu hwangu muzita raJesu.
 • Ah ishe ndinzwireiwo tsitsi uye musimudze vabatsiri kwandiri panguva ino yehupenyu hwangu muzita raJesu.
 • Ah Ishe, musandirega ndichinyara pandinochema kwamuri pamusoro penyaya iyi, ndibatsireiwo netsitsi dzenyu uye mundipe uchapupu muzita raJesu.
 • Ah Ishe, ndivhurirei musuwo wetsitsi kuti ndimhanye mukati dambudziko iri risati randimedza muzita raJesu.
 • Ah Ishe, inzwai kuchema kwangu nhasi pandinochema kwamuri nekutenda maererano nedambudziko iri, ndiratidzei tsitsi dzenyu muzita raJesu.
 • Ah Ishe, musanditonge nechiyero chekutenda kwangu. Rega mvura yetsitsi iwire pandiri nhasi muzita raJesu.
 • Ah Ishe, ndinovimba nemi, ndirege kunyadziswa, vavengi vangu ngavarege kundishuvira zita raJesu.
 • Ah Ishe, itai kuti hupenyu hwangu huve muenzaniso wetsitsi dzenyu muzita raJesu.
 • Ah Ishe, tsitsi dzenyu ngadzinditaurire munzvimbo yangu yebasa muzita raJesu.
 • Ah Ishe, ndinzwireiwo tsitsi uye musimuke kuti mundibatsire muzita raJesu.
 • Ah Ishe, ndiponesei kubva kune vadzivisi vangu, pasina imi hapana chandinogona kuita ndinzwireiwo tsitsi muzita raJesu.
 • Ah Ishe, nekuti tsitsi ndedzenyu, musarega chero chigunwe chinondipomera chinongedzerwa kwandiri chichikunda muzita raJesu.
 • Mwari ndinzwireiwo tsitsi mundiropafadze uye itai kuti chiso chenyu chipenye pandiri nhasi muzita raJesu.
 • Ah Ishe, ndiratidzei tsitsi dzenyu uye mundipe ruponeso rwenyu munzvimbo dzese dzehupenyu hwangu muzita raJesu.
 • Ini ndinoparidza nekutenda nhasi kuti tsitsi nechokwadi zvichakunda mumba mangu, muzita raJesu.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO
Mufundisi Ikechukwu Chinedum
Mufundisi Ikechukwu Chinedum
Zita rangu ndinonzi Mufundisi Ikechukwu Chinedum, Ndiri Munhu waMwari, Ane shungu nekufamba kwaMwari mumazuva ano ekupedzisira. Ndinotenda kuti Mwari vakapa mutendi wese simba nehurongwa hunoshamisa hwenyasha kuratidza simba reMweya Mutsvene. Ini ndinotenda kuti hakuna mukristu anofanirwa kudzvanyirirwa nadhiabhori, isu tine Simba rekurarama nekufamba mukutonga kuburikidza neMinamato neShoko. Kuti uwane rumwe ruzivo kana mazano, unogona kundibata pa everydayprayerguide@gmail.com kana Chat me up paWhatsApp Uye Teregiramu panhamba dzinoti +2347032533703. Zvakare ini ndichada kuKukoka iwe kuti ubatanidze yedu Ine Simba Maawa makumi maviri nemana Munamato Boka paTeregiramu. Dzvanya iyi link kuti ubatane Izvozvi, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ24vTXQ. Mwari vakukomborere.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.

Read More

Chinyorwa Chazvino

Facebook

Related articles

Zvinamato Zvekumutsiridzwa pamweya nekumuka pamweya

Nhasi tichange tichibata neMinamato yeKumutsidzirana pamweya nekumutswa kweMweya. Urikusangana nemweya...

MFM Manamato Mapoinzi Ekudzivirira

Nhasi tichave tichibata neMFM Munamato Mapoinzi Ekudzivirira. Isu takarongedza runyorwa rweMFM...

Apostora Joshua Selman Pakati pehusiku Manamato Points

Nhasi tichave tichiparura Apostora Joshua Selman Pakati pehusiku Manamato Points. Apostle Joshua Selman mumwe we...

MFM Deliverance Munamato Points

Nhasi tichave tichibata neMFM Deliverance Munamato Mapoinzi. Uri kutambura nekupindwa muropa kana simba rakasimba ...