20 Mavhesi eBhaibheri Munguva Yekutambudzika

Zuva:

Goverana zvakatumirwa:

Nhasi tichave tichibata nemavhesi makumi maviri eBhaibheri Munguva yeKutambudzika. Kana isu pakutambudzika kukuru uye patinopfuura nemumoto, rugwaro ngatinzwisise kuti hauzotipisi. Kuwana nyaradzo munguva yekutambudzika ndeimwe yemhando yepamusoro mushure mekubudirira asi yakaoma kuwana. Munguva yenhamo, minyengetero inogona kutibetsera kuwana nyaradzo uye simba rokuchengeta tariro yedu iri mhenyu.

Gwaro rinopa mavhesi akawanda anogona kutibatsira kuwana simba kunyanya munguva yedu yekusuwa nekurwadziwa. Muchinyorwa chanhasi, tichasimbisa mavhesi makumi maviri eBhaibheri munguva yekutambudzika. Shandisa aya mavhesi ebhaibheri kunamatira simba nekunyaradzwa. Jehovha anewe.

1. Jakobho. 1:12

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

Akaropafadzwa munhu anoramba akasimba pakuedzwa, nokuti paanokunda, achapiwa korona youpenyu yakavimbiswa naMwari kuna avo vanomuda.


2. Jakobo 1: 2-8

Hama dzangu, muti mufaro chaiwo, pamunosangana nemiedzo yakasiyana-siyana, nokuti munoziva kuti kuidzwa kwokutenda kwenyu kunobereka kutsungirira. Kutsungirira ngakuve nesimba rakazara, kuti muve vakaperedzera nekukwana musingashaiwi chinhu. Kana mumwe wenyu achishayiwa uchenjeri, ngaakumbire kuna Mwari, anopa zvakawanda kuna vose asingatsvaki mhosva, uye achapiwa. Asi ngaakumbire murutendo, asingakahadziki chinhu; nekuti uyo unokahadzika wakaita sefungu regungwa rinosundwa uye richimutswa-mutswa nemhepo.

3. VaRoma 5: 2-5

Takawanawo naye mapindiro nokutenda munyasha idzi dzatinomira madziri, uye tinofara mutariro yokubwinya kwaMwari. Pamusoro paizvozvo, tinofara mumatambudziko, tichiziva kuti kutambudzika kunobereka kutsungirira, uye kutsungirira kunobereka unhu, uye unhu hunobereka tariro, uye tariro hainyadzisi, nokuti rudo rwaMwari rwakadururirwa mumwoyo yedu kubudikidza noMweya Mutsvene. yakapiwa kwatiri.

4. 2 Vakorinte 1: 3-4

Ngaarumbidzwe Mwari naBaba vaIshe wedu Jesu Kristu, Baba vetsitsi uye Mwari wekunyaradza kwese, unotinyaradza padambudziko redu rose, kuti tigone kunyaradza avo vari mukutambudzika kupi nekupi, nenyaradzo yatinayo. isu pachedu tinonyaradzwa naMwari.

5. Jakobo 1: 1-6

Jakobho, muranda waMwari nowaIshe Jesu Kristu, Kumarudzi gumi namaviri akapararira: Kwaziwai. Hama dzangu, muti mufaro chaiwo, pamunosangana nemiedzo yakasiyana-siyana, nokuti munoziva kuti kuidzwa kwokutenda kwenyu kunobereka kutsungirira. Kutsungirira ngakuve nesimba rakazara, kuti muve vakaperedzera nekukwana musingashaiwi chinhu. Kana mumwe wenyu achishayiwa uchenjeri, ngaakumbire kuna Mwari, anopa zvakawanda kuna vose asingatsvaki mhosva, uye achapiwa.

6. VaRoma 8:35

Ndiani uchatiparadzanisa nerudo rwaKristu? Kutambudzika here, kana nhamo, kana kuvengwa, kana nzara, kana kushama, kana njodzi, kana munondo?

7. 1 Petro 1: 6-7

Munofara naizvozvo, kunyange zvino kwenguva duku, kana zvichifanira, muchishungurudzwa nemiedzo yakasiyana-siyana, kuti kutenda kwenyu kwakaidzwa, kunokosha kupfuura ndarama, inoparara, kana ichiidzwa nomoto, kuwanikwe kunovapo. mukurumbidzwa nokubwinya nokukudzwa pakuratidzwa kwaJesu Kristu.

8. Dheuteronomio 7:19

Miedzo mikuru yamakaona nameso enyu, nezviratidzo, nezvishamiso, noruoko rune simba, noruoko rwakatambanudzwa, rwamakabudiswa narwo naJehovha Mwari wenyu. Ndizvo zvichaita Jehovha Mwari wako kumarudzi ose aunotya.

9. Mateo 24:21

Nekuti ipapo kuchavapo kutambudzika kukuru, kusati kwakambovapo kwakadaro kubva pakutanga kwenyika kusvikira zvino, aiwa, uye hakuchazovipo.

10. Isaya 55: 8-9

Nokuti ndangariro dzangu hadzizi ndangariro dzenyu, nenzira dzenyu hadzizi nzira dzangu, ndizvo zvinotaura Jehovha. Nokuti denga sezvarakakwirira kupfuura nyika, saizvozvo nzira dzangu dzakakwirira kupfuura nzira dzenyu, nendangariro dzangu kupfuura ndangariro dzenyu.

11. Danieri 9:27

Uye achaita sungano yakasimba nevazhinji kwevhiki imwe, uye nehafu yevhiki achagumisa chibayiro nechipo. Pabapiro rezvinonyangadza pachauya muparadzi, kusvikira kuguma kwatemwa kwadururirwa pamusoro pomuparadzi.

12. Jeremia 31: 31-34

Tarirai, mazuva anouya, ndizvo zvinotaura Jehovha, andichaita sungano itsva neimba yaIsiraeri, neimba yaJudha, isina kufanana nesungano yandakaita namadzibaba avo nezuva randakavabata ruoko rwangu, kuti ndiite sungano itsva. ndivabudise munyika yeIjipiti, sungano yangu yavakaputsa, kunyange ndakanga ndiri murume wavo, ndizvo zvinotaura Jehovha. Asi iyi ndiyo sungano yandichaita neimba yaIsraeri shure kwemazuva iwayo, ndizvo zvinotaura Jehovha: Ndichaisa murairo wangu mukati mavo, uye ndichaunyora pamwoyo yavo. Uye ndichava Mwari wavo, uye ivo vachava vanhu vangu. Mumwe nomumwe haangazodzidzisi wokwake kana hama yake, achiti, Ziva Jehovha; nekuti vose vachandiziva, kubva kumuduku wavo kusvikira kumukurusa, ndizvo zvinotaura Jehovha. nekuti ndichavakangamwira kuipa kwavo, nezvivi zvavo handingazozvirangariri;

13. Mapisarema 89: 20-25

Ndawana Dhavhidhi muranda wangu; Ndakamuzodza namafuta angu matsvene, Kuti ruoko rwangu rusimbiswe naye; ruoko rwanguwo ruchamusimbisa. Muvengi haangamunyengeri; wakaipa haangamuninipisi. Ndichapwanya vavengi vake pamberi pake uye ndicharova vanomuvenga. Kutendeka kwangu netsitsi dzangu zvichava naye, uye runyanga rwake ruchasimudzwa muzita rangu.

14. Genesi 17: 1-8

Abhurama paakanga ava namakore makumi mapfumbamwe namapfumbamwe okuberekwa, Jehovha akazviratidza kuna Abhurama akati kwaari, “Ndini Mwari Wamasimba Ose; famba pamberi pangu uve wakarurama, kuti ndiite sungano yangu pakati pangu newe, ndikuwanze iwe zvikuru. Abhuramu ndokuwira pasi nechiso chake. Mwari ndokuti kwaari: Tarira, sungano yangu inewe; uye uchava baba vemarudzi mazhinji. Zita rako harichazonzi Abhuramu, asi zita rako richava Abhurahamu, nekuti ndakakuita baba vechaunga chendudzi.

15. Genesi 15: 9-17

Akati kwaari: Ndivigire tsiru remakore matatu, nenhongo yembudzi yemakore matatu, negondohwe remakore matatu, nenjiva, nemwana wehangaiwa. Akamutorera zvose izvi, akazvigura nepakati, akagadzika rumwe rutivi rwakatarisana. Asi shiri haana kudzigura nepakati. Zvino magora akaburukira kuzvitunha, Abhuramu wakaadzinga. Zvino zuva rakati rovira, hope huru dzakawira pana Abhuramu. Zvino tarira, rima rinotyisa neguru rakawira pamusoro pake. Zvino Jehovha wakati kuna Abhuramu: Uzive kwazvo kuti mbeu yako ichava vatorwa munyika isati iri yavo, uye vachava varanda ikoko, uye vachatambudzwa makore mazana mana.

16. Nehemiya 9:10

mukaita zviratidzo nezvishamiso kuna Farao navaranda vake vose nokuvanhu vose venyika yake, nokuti maiziva kuti vakazvikudza pamberi pamadzibaba edu. naizvozvo makazviitira zita, sezvazvakaita nanhasi.

17. Vatongi 2:1

Zvino mutumwa waJehovha wakabva Girigari, akaenda Bhokimi. Uye akati, “Ndakakubudisai kubva muIjipiti uye ndikakusvitsai munyika yandakapikira madzitateguru enyu nemhiko. Ndakati, ‘Handingatongoputsi sungano yangu newe;

18. Jeremia 34:19

Machinda aJudha, namachinda eJerusarema, navaranda, navaprista, navanhu vose venyika vakapfuura napakati pemativi emhuru.

19. 2 Makoronike 13:5

Ko hamuzivi here kuti Jehovha Mwari waIsraeri akapa umambo hwaIsraeri nokusingaperi kuna Dhavhidhi nevanakomana vake nesungano yomunyu?

20. 2 Makoronike 6:16

Naizvozvo zvino, Jehovha, Mwari waIsiraeri, chengeterai muranda wenyu Dhavhidhi baba vangu sezvamakamupikira, muchiti, Haungashaiwi munhu uchagara pamberi pangu pachigaro choushe chaIsiraeri, kana vanakomana vako vakateerera. nzira yavo, kuti vafambe mumurayiro wangu, sezvamakafamba pamberi pangu.

 

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO
Mufundisi Ikechukwu Chinedum
Mufundisi Ikechukwu Chinedum
Zita rangu ndinonzi Mufundisi Ikechukwu Chinedum, Ndiri Munhu waMwari, Ane shungu nekufamba kwaMwari mumazuva ano ekupedzisira. Ndinotenda kuti Mwari vakapa mutendi wese simba nehurongwa hunoshamisa hwenyasha kuratidza simba reMweya Mutsvene. Ini ndinotenda kuti hakuna mukristu anofanirwa kudzvanyirirwa nadhiabhori, isu tine Simba rekurarama nekufamba mukutonga kuburikidza neMinamato neShoko. Kuti uwane rumwe ruzivo kana mazano, unogona kundibata pa everydayprayerguide@gmail.com kana Chat me up paWhatsApp Uye Teregiramu panhamba dzinoti +2347032533703. Zvakare ini ndichada kuKukoka iwe kuti ubatanidze yedu Ine Simba Maawa makumi maviri nemana Munamato Boka paTeregiramu. Dzvanya iyi link kuti ubatane Izvozvi, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ24vTXQ. Mwari vakukomborere.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.

Read More

Chinyorwa Chazvino

Facebook

Related articles

Zvinamato Zvekumutsiridzwa pamweya nekumuka pamweya

Nhasi tichange tichibata neMinamato yeKumutsidzirana pamweya nekumutswa kweMweya. Urikusangana nemweya...

MFM Manamato Mapoinzi Ekudzivirira

Nhasi tichave tichibata neMFM Munamato Mapoinzi Ekudzivirira. Isu takarongedza runyorwa rweMFM...

Apostora Joshua Selman Pakati pehusiku Manamato Points

Nhasi tichave tichiparura Apostora Joshua Selman Pakati pehusiku Manamato Points. Apostle Joshua Selman mumwe we...

MFM Deliverance Munamato Points

Nhasi tichave tichibata neMFM Deliverance Munamato Mapoinzi. Uri kutambura nekupindwa muropa kana simba rakasimba ...