20 Mavhesi eBhaibheri Kunamatira Nyasha dzaMwari paDziviriro

Zuva:

Goverana zvakatumirwa:

Nhasi tichave tichibata nemavhesi makumi maviri eBhaibheri Kunamatira Nyasha dzaMwari paDziviriro. Nyasha dzaMwari dzinobvisa kutambura. Inobvisa protocol. Kristu akauya kuzotinunura kubva mukutuka kwemurairo. Zvino hatichisiri murairo, asi pasi penyasha. Ndiko kusaka tichigona kuuya kuna Mwari takashinga.

Nyasha dzaMwari dzakakwana kumutendi wese achitibatsira kuti timufadze munzira dzese, ziva izvi uye nekukumbira nyasha nguva dzese. Pakunamatira Nyasha, kune akati wandei mavhesi anogona kushandiswa paminamato. Muchinyorwa chanhasi, tichasimbisa makumi maviri mavhesi ebhaibheri kunamatira nyasha padziviriro.

Kana nyasha idzi dzauya pamusoro pedu, maziso aMwari anogara ari patiri. Kuti nzira imwe chete yakatora hupenyu hwevamwe vanhu haitore yako. Kana nyasha dzedziviriro dzauya pahupenyu hwako, unenge wakafukidzwa. Shandisa aya mavhesi ebhaibheri kunamatira dziviriro. Ndinotema chirevo kuti maoko aJehovha achava pamusoro penyu uye kuti hamufaniri kuwira mumamiriro ezvinhu akaipa.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

1. 2 Vakorinte 12:9


Asi iye akati kwandiri: Nyasha dzangu dzakakuringanai, nekuti simba rangu rinozadziswa muutera. Naizvozvo ndichanyanya kuzvirumbidza pamusoro poutera hwangu, kuti simba raKristu rigare pamusoro pangu.

2. Tito. 2: 11-14

Nokuti nyasha dzaMwari dzakavonekwa, dzinovigira vanhu vose ruponeso, uye dzinotidzidzisa kuramba kusada Mwari nokuchiva kwenyika, uye kuti tirarame upenyu hwokuzvidzora, hwokururama, hwoumwari panguva ino, tichimirira tariro yedu yakaropafadzwa, kuratidzwa kwomweya. kubwinya kwaMwari wedu mukuru noMuponesi Jesu Kristu, akazvipa nokuda kwedu kuti atidzikinure kubva pakusarurama kwose uye kuti azvinatsire vanhu vake vanomutora ivo vanoshingairira mabasa akanaka.

3. VaRoma 3: 20-24

Nekuti kubudikidza nemabasa emurairo hakuna munhu ungaruramiswa pamberi pake, nekuti zvivi zvinoziviswa nemurairo. Asi zvino kururama kwaMwari kwakaratidzwa kunze kwomurayiro, kunyange zvazvo murayiro navaprofita zvichipupura, kururama kwaMwari kunouya kubudikidza nokutenda muna Jesu Kristu kuna vose vanotenda. Nokuti hapana musiyano, nokuti vose vakatadza uye vakasasvika pakubwinya kwaMwari, uye vanoruramiswa nenyasha dzake sechipo kubudikidza nokudzikinura kuri muna Kristu Jesu.

4. VaEfeso 2: 1-10

Uye makanga makafa mukudarika nomuzvivi zvamaimbofamba mazviri, muchitevera nzira yenyika ino, muchitevera muchinda wesimba rokudenga, iwo mweya unobata zvino muvana vokusateerera tairarama mukuchiva kwenyama yedu, tichiita kuchiva kwenyama neyepfungwa, uye pachisikigo takanga tiri vana vehasha, sevamwe vanhu. Asi Mwari, sezvo ari mupfumi wengoni, nokuda kworudo rukuru rwaakatida narwo, kunyange patakanga takafa mukudarika kwedu, akatiraramisa pamwe chete naKristu, makaponeswa nenyasha.

5. Mabasa 20:32

Uye zvino ndinokuisai kuna Mwari nokushoko renyasha dzake, iro rinogona kukuvakai nokukupai nhaka pakati paavo vakaitwa vatsvene.

6. 1 Petro 4:10

Mumwe nomumwe sezvaakapiwa chipo, shumiranai nacho savatariri vakanaka venyasha zhinji dzaMwari.

7. VaEfeso 2: 4-5

Asi Mwari, sezvo ari mupfumi wengoni, nokuda kworudo rukuru rwaakatida narwo, kunyange patakanga takafa mukudarika kwedu, akatiraramisa pamwe chete naKristu, makaponeswa nenyasha.

8. Tito. 2: 11-12

Nokuti nyasha dzaMwari dzakavonekwa, dzinovigira vanhu vose ruponeso, dzinotidzidzisa kuramba kusada Mwari nokuchiva kwenyika, uye kuti tirarame upenyu hwokuzvidzora, hwokururama uye hwoumwari munguva ino.

9. VaRoma 5:17

Nokuti kana nokuda kwokudarika kwomunhu mumwe rufu rwakabata umambo kubudikidza nomunhu iyeye, ko, kuzoti vaya vakagamuchira kuwanda kwenyasha nechipo chokungopiwa chokururama vachatonga zvikuru sei muupenyu kubudikidza nomunhu mumwe, Jesu Kristu.

10. VaEfeso 1: 7

maari matine dzikinuro kubudikidza neropa rake, iko kukanganwirwa kwokudarika kwedu, nokuwanda kwenyasha dzake.

11. Ekisodho 14: 13-14

Mozisi akati kuvanhu, “Musatya henyu, mirai nesimba, muone ruponeso rwaJehovha, rwaachakuitirai nhasi. nekuti vaEgipita vamunoona nhasi, hamungazovaonizve nokusingaperi. Jehovha achakurwirai, uye imi munofanira kunyarara chete.

12. 2 VaTesaronika 3:3

Asi Ishe akatendeka. Iye achakusimbisai nokukuchengetai kunowakaipa.

13. Isaya 41:10

Usatya, nekuti ndinewe; usavhunduka, nekuti ndiri Mwari wako; Ndichakusimbisa, ndichakubatsira, ndichakutsigira noruoko rwangu rworudyi rwokururama.

14. Mapisarema 138:7

Kunyange ndikafamba pakati penhamo, munochengetedza upenyu hwangu; munotambanudza ruoko rwenyu kudzivisa kutsamwa kwavavengi vangu, uye ruoko rwenyu rworudyi runondirwira.

15. 2 Samueri 22: 3-4

Mwari wangu, dombo rangu, wandinovanda maari; nhovo yangu, norunyanga rwokuponeswa kwangu, nhare yangu noutiziro hwangu, nomuponesi wangu; munondiponesa pakumanikidzwa. Ndinodana kuna Jehovha, iye anofanira kurumbidzwa, uye ndinoponeswa kubva kuvavengi vangu.

16. 2 Timotio 4: 18

Ishe uchandinunura pamabasa ose akaipa uye achandiuyisa murugare muumambo hwake hwokudenga. kubwinya ngakuve kwaari nokusingaperi-peri. Ameni.

17. Mapisarema 3:3

Asi imi, Jehovha, muri nhovo yangu kumativi ose, kukudzwa kwangu, nomusimudzi womusoro wangu.

18.Zvirevo 30:5

Shoko rimwe nerimwe raMwari nderechokwadi; ndiye nhovo yavose vanovanda maari.

19. Mapisarema 18:30

Mwari uyu, nzira yake yakakwana; shoko raJehovha nderechokwadi; ndiye nhovo yavose vanovanda maari.

20. Mapisarema 91: 1-8

Uyo agere panzvimbo yokuvanda yeWekumusoro-soro acharambira pamumvuri wowaMasimbaose. Ndichati kuna Jehovha, “Utiziro hwangu nenhare yangu, Mwari wangu, wandinovimba naye.” nekuti iye achakurwira parugombe rwomuteyi weshiri, napahosha inouraya zvikuru. Iye achakufukidza nemhinenga yake, uye uchatizira pasi pamapapiro ake; kutendeka kwake inhovo huru neduku. Haungatyi chinhu chinovhundusa usiku, kana museve unofurwa masikati.

 

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO
Mufundisi Ikechukwu Chinedum
Mufundisi Ikechukwu Chinedum
Zita rangu ndinonzi Mufundisi Ikechukwu Chinedum, Ndiri Munhu waMwari, Ane shungu nekufamba kwaMwari mumazuva ano ekupedzisira. Ndinotenda kuti Mwari vakapa mutendi wese simba nehurongwa hunoshamisa hwenyasha kuratidza simba reMweya Mutsvene. Ini ndinotenda kuti hakuna mukristu anofanirwa kudzvanyirirwa nadhiabhori, isu tine Simba rekurarama nekufamba mukutonga kuburikidza neMinamato neShoko. Kuti uwane rumwe ruzivo kana mazano, unogona kundibata pa everydayprayerguide@gmail.com kana Chat me up paWhatsApp Uye Teregiramu panhamba dzinoti +2347032533703. Zvakare ini ndichada kuKukoka iwe kuti ubatanidze yedu Ine Simba Maawa makumi maviri nemana Munamato Boka paTeregiramu. Dzvanya iyi link kuti ubatane Izvozvi, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ24vTXQ. Mwari vakukomborere.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.

Read More

Chinyorwa Chazvino

Facebook

Related articles

Zvinamato Zvekumutsiridzwa pamweya nekumuka pamweya

Nhasi tichange tichibata neMinamato yeKumutsidzirana pamweya nekumutswa kweMweya. Urikusangana nemweya...

MFM Manamato Mapoinzi Ekudzivirira

Nhasi tichave tichibata neMFM Munamato Mapoinzi Ekudzivirira. Isu takarongedza runyorwa rweMFM...

Apostora Joshua Selman Pakati pehusiku Manamato Points

Nhasi tichave tichiparura Apostora Joshua Selman Pakati pehusiku Manamato Points. Apostle Joshua Selman mumwe we...

MFM Deliverance Munamato Points

Nhasi tichave tichibata neMFM Deliverance Munamato Mapoinzi. Uri kutambura nekupindwa muropa kana simba rakasimba ...