20 Mavhesi eBhaibheri Kunamatira Kurwisa Uranda

Zuva:

Goverana zvakatumirwa:

Nhasi tichave tichibata neMavhesi makumi maviri eBhaibheri Kunamata Kurwisa Huranda. Uranda husungwa, mamiriro ezvinhu apo murume anobatwa nomumwe munhu ane simba guru. Murume anogona kuva muranda wadhiabhorosi. Murume anogona kuva muranda wechivi. Uye kusvikira munhu asunungurwa kubva munhare yeuranda, hapana chichamushandira. Chinangwa chaMwari hachizadziswi muupenyu hwomunhu akadaro. Ndiko kusaka munhu achifanira kusunungurwa kubva muuranda.

Rugwaro rwunopa mavhesi akawanda anogona kushandiswa kunamatira kurwisa huranda. Munyaya ino, tichaongorora mavhesi makumi maviri emuBhaibheri aungashandisa kunyengetera uchirwisa uranda. Ini ndinotema nechiremera chedenga, huranda hwese muhupenyu hwako hwaputswa nhasi muzita raJesu Kristu.

1. Revhitiko 25:44-46

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

Kana dziri nhapwa dzako, varume navakadzi, vauchazova navo, ungatenga nhapwa dzako, varume navakadzi pakati pendudzi dzakakupoteredza. Mungatengawo kuvatorwa vagere pakati penyu nedzimba dzavo pakati penyu, vakaberekerwa munyika yenyu, vave nhaka yenyu. Munogona kuzvipa kuvanakomana venyu vanokuteverai kuti vave nhaka yavo nokusingaperi. Unogona kuvaita nhapwa, asi usatonga hama dzako, ivo vana vaIsiraeri, mumwe nomumwe nehasha.


2. Tito. 2: 9-10

Varanda ngavazviise pasi pavatenzi vavo pazvinhu zvose; ngavave vanofadza, kwete nharo, vasingaba, asi varatidze kutendeka kwakanaka kose, kuti pazvinhu zvose vashongedze dzidziso yaMwari Muponesi wedu.

3. Ekisodho 21: 20-21

Kana munhu akarova muranda wake, murume kana mukadzi, neshamhu, muranda akafira paruoko rwake, iye anofanira kutsiviwa. Asi kana muranda akararama zuva rimwe kana maviri, haafaniri kutsiviwa, nokuti muranda imari yake.

4. Ekisodho 21: 1-6

Zvino iyi ndiyo mitemo yaunofanira kuvaisa pamberi pavo. Kana ukatenga muranda muHebheru, ngaakubatire makore matanhatu; asi nerechinomwe anofanira kubuda hake asina chaanoripa. Kana achipinda ari oga, anofanira kubuda ari oga; kana akawana mukadzi, mukadzi wake anofanira kubuda naye. Kana tenzi wake akamupa mukadzi, iye akamuberekera vanakomana navanasikana, mukadzi navana vake vanofanira kuva vatenzi wake, asi iye anofanira kubuda ari oga. Asi kana iye muranda akati, Ndinoda tenzi wangu nomukadzi wangu navana vangu; handingaendi ndakasununguka.

5. 1 Timotio 6: 1-2

Vose vari varanda pasi pejoko ngavaverenge vatenzi vavo sevanofanirwa nekukudzwa kose, kuti zita raMwari nedzidziso zvirege kumhurwa. Avo vana vatenzi vanotenda ngavarege kuzvidza nokuda kwokuti ihama; asi vanofanira kushumira zviri nani, nokuti vatendi navanodikanwa avo vanobatsirwa nebasa ravo rakanaka. Dzidzisa uye ukurudzire zvinhu izvi.

6. Dheuteronomio 5:15

Unofanira kurangarira kuti iwe waimbova muranda munyika yeIjipiti, uye Jehovha Mwari wako akakubudisa imomo noruoko rune simba uye noruoko rwakatambanudzwa. Naizvozvo Jehovha Mwari wako akakurayira kuti uchengete zuva reSabata.

7. Ruka 12: 47-48

Uye muranda uyo aiziva kuda kwatenzi wake asi asina kugadzirira kana kuita maererano nokuda kwake acharohwa zvakaipisisa. Asi uyo akanga asingazivi, uye akaita zvakafanira kurohwa, achagamuchira kurohwa kwakareruka. Mumwe nomumwe wakapiwa zvizhinji, zvizhinji zvichatsvakwa kwaari;

8. VaEfeso 6: 5-9

Varanda, teererai vatenzi venyu vapanyika nekutya nekudedera, nemoyo wakarurama, sezvamunoda Kristu, kwete nekushumira maziso, sevafadze vanhu, asi sevaranda vaKristu, vanoita kuda kwaMwari kubva pamoyo; muchishumira nechido chakanaka, sokuna Ishe, kwete munhu, muchiziva kuti chinhu chipi nechipi chakanaka chinoitwa nemunhu, uchachipiwa zvakadaro naIshe, kana ari muranda kana akasununguka. Madzishe, muvaitirewo zvimwe chetezvo, uye musavatyisa, muchiziva kuti Ishe wavo nowenyuwo ari kumatenga, uye kuti kwaari hakuna rusarura.

9. VaRoma 6: 5-6

Nokuti kana takabatanidzwa naye murufu rwakafanana norwake, zvirokwazvo tichabatanawo naye mukumuka kwake. Tinoziva kuti munhu wedu wekare akarovererwa pamuchinjikwa pamwe chete naye kuti muviri wechivi ushayiswe simba, kuti tirege kuzovazve varanda vechivi.

10. Revhitiko 25:1-8

Jehovha akataura naMozisi pagomo reSinai, akati, Taura navana vaIsiraeri, uti kwavari, Kana mapinda munyika yandichakupai, nyika inofanira kuchengeta sabata kuna Jehovha. Kwamakore matanhatu unofanira kudzvara munda wako, nokuchekerera munda wako wemizambiringa makore matanhatu, nokuunganidza michero yawo; asi pagore rechinomwe panyika panofanira kuva nesabata rokuzorora kwazvo, iSabata kuna Jehovha. Usadzvara munda wako, kana kuchekerera munda wako wemizambiringa. Usakohwa magoko pakukohwa, kana kutanha mazambiringa pamuzambiringa wako usina kugurirwa. Rinofanira kuva gore rokuzorora kwazvo panyika.

11. Dheuteronomio 23: 15-16

Usapa tenzi wake muranda akatizira kwauri achibva kuna tenzi wake. anofanira kugara newe, pakati pako, panzvimbo yaachatsaura pakati perimwe ramaguta ako, paanenge achifarira; Usamuitira zvakaipa.

12. Dheuteronomio 15:12

Kana hama yako murume muHebheru kana mukadzi muHebheru achinge atengeswa kwauri, iye uchakubatira makore matanhatu, asi negore rechinomwe unofanira kumurega kuti aende hake.

13. Mabasa 17:26

Uye akaita marudzi ose avanhu kubva pamunhu mumwe, kuti agare pamusoro penyika yose, akatara nguva dzakatarwa, nemiganhu yenzvimbo yavo yokugara.

14. Genesi 9: 25

Zvino wakati: Kanani ngaatukwe; achava muranda wevaranda kuhama dzake.

15. Ruka 16:13

Hakuna muranda angagona kushandira vatenzi vaviri, nokuti zvimwe achavenga mumwe uye agoda mumwe, kana kuti achazvipira kune mumwe ozvidza mumwe wacho. Hamungagoni kushandira Mwari nepfuma.”

16. Revhitiko 19:20

Kana murume akavata nomukadzi ari murandakadzi, akagoverwa mumwe murume uye asati adzikinurwa kana kupiwa rusununguko, mubairo uchavapo. Havafaniri kuurawa, nekuti wakange asati asunungurwa.

17. VaGaratiya 3:28

Hakuna muJudha kana muGiriki, hakuna wakasungwa kana wakasununguka, hakuna murume kana mukadzi, nekuti mese muri vamwe muna Kristu Jesu.

18. 1 Petro 2:18

Varanda zviisei pasi pavatenzi venyu nokukudza kwose, kwete kuna vakanaka navanyoro bedzi, asi nokuna vasakarurama vo.

19. Firimoni 1:16

asisiri somuranda, asi unopfuura muranda, sehama inodikamwa, zvikuru kwandiri, asi zvikuru sei kwauri, zvose panyama naIshe.

20. Ruka 4:18

Mweya waJehovha uri pamusoro pangu, nokuti akandizodza kuti ndiparidzire varombo evhangeri. Akandituma kuti ndiparidzire kusunungurwa kuna vakatapwa, nokuonazve kumapofu, kuti ndisunungure vakamanikidzwa.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO
Mufundisi Ikechukwu Chinedum
Mufundisi Ikechukwu Chinedum
Zita rangu ndinonzi Mufundisi Ikechukwu Chinedum, Ndiri Munhu waMwari, Ane shungu nekufamba kwaMwari mumazuva ano ekupedzisira. Ndinotenda kuti Mwari vakapa mutendi wese simba nehurongwa hunoshamisa hwenyasha kuratidza simba reMweya Mutsvene. Ini ndinotenda kuti hakuna mukristu anofanirwa kudzvanyirirwa nadhiabhori, isu tine Simba rekurarama nekufamba mukutonga kuburikidza neMinamato neShoko. Kuti uwane rumwe ruzivo kana mazano, unogona kundibata pa everydayprayerguide@gmail.com kana Chat me up paWhatsApp Uye Teregiramu panhamba dzinoti +2347032533703. Zvakare ini ndichada kuKukoka iwe kuti ubatanidze yedu Ine Simba Maawa makumi maviri nemana Munamato Boka paTeregiramu. Dzvanya iyi link kuti ubatane Izvozvi, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ24vTXQ. Mwari vakukomborere.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.

Read More

Chinyorwa Chazvino

Facebook

Related articles

Zvinamato Zvekumutsiridzwa pamweya nekumuka pamweya

Nhasi tichange tichibata neMinamato yeKumutsidzirana pamweya nekumutswa kweMweya. Urikusangana nemweya...

MFM Manamato Mapoinzi Ekudzivirira

Nhasi tichave tichibata neMFM Munamato Mapoinzi Ekudzivirira. Isu takarongedza runyorwa rweMFM...

Apostora Joshua Selman Pakati pehusiku Manamato Points

Nhasi tichave tichiparura Apostora Joshua Selman Pakati pehusiku Manamato Points. Apostle Joshua Selman mumwe we...

MFM Deliverance Munamato Points

Nhasi tichave tichibata neMFM Deliverance Munamato Mapoinzi. Uri kutambura nekupindwa muropa kana simba rakasimba ...