Minamato yepakati pehusiku yekuparadza Yakaipa Patani uye Cheni dzeMadzibaba [2022 Yakagadziridzwa]

0
6

Nhasi tichave tichibata neMinamato yepakati pehusiku yekuparadza Evil Patani uye Cheni dzeMadzibaba

Minamato iyi inofanira kunamatirwa kubva 12midnight nguva dzekwaunogara. Mushure meminamato iyi ngetani ipi neipi yakaipa yakakubatai panzvimbo imwe chete ichadamburwa nemoto.

KUREURA MUBHAIBHERI : Mapisarema 107:17, Vatongi 15:14, Mabasa 12:6-7, 2 Vakorinde 10:4, 2 Madzimambo 23:33, Ruka 8:29.

Pane zvimwe zvinhu zvinochengeta ngetani dzehuipi muhupenyu hwemunhu. Izvi zvinokurukurwa pasi apa:
1. Zvituko nezvinofewa Kune vana Balaam vanobhadharwa nevakaipa kuti vatuke vanhu. Numeri 22:4-12. Vanosvitsa mhaka yenyu pamberi pearitari dzakaipa navaprista. Vanonamata minamato yakaipa vachipokana nevanhu, vanobata nguva dzakaipa, uye vanopa zvikumbiro zvakaipa pamusoro pevanhu kuti vadzikise hupenyu hwavo uye vamise kufambira mberi kwavo. Genesi 49:2-7.

2. Zvibvumirano zvisina kuputswa Izvi zvinosanganisira kuzvipira kwakaipa masimba asinganzwisisike uye kusungwa kwemubatanidzwa.

3 N Numeri 23:17, 23 .

4. Hwaro hwakashata Unofanirwa kubata nemasimba kubva pahwaro hwako anoda: a. Ita shuwa kuti unobudirira muhupenyu b. Kunonotsa maropafadzo ako anosanganisira muchato, kufona, basa, uye bhizinesi. c. Kukunyengedza mukuita zvikanganiso zvisingaregererwi uye zvikanganiso kuitira kutsausa uye kutambisa mafambiro ako. Masimba aya anosanganisira masimba emadziteteguru, midzimu yakarovedzeka, masimba omugungwa, uye masimba ouroyi. Ivo vanoshandisa zvombo zvakasiyana siyana zvinosanganisira maitiro akaipa, kusungwa kwakaungana, kunyengedza placenta, uye matambudziko kubva paudiki kuenda kunokanganisa mafambiro, kunyanya ane mavara.

MINYENGETERO MARI.

 1. Ndinozvifukidza neropa raJesu.
 2. Jesu Kirisitu Joko Breaker, tyora cheni yese yakaipa inondisunga kumatambudziko.
 3. Yese satanic agenda yakagoverwa kupokana nekufambira mberi kwangu, pararira nemoto, muzita raJesu.
 4. Chese chombo chekutambudzika chakapihwa hupenyu hwangu, ngachidzore moto muzita raJesu
 5. Yese joko rekumira muhupenyu hwangu tyoka izvozvi.
 6. Simba rakaipa, mweya kana hunhu huri kuitika nekuda kwangu, ndakagura makumbo ako nemaoko ako, muzita raJesu.
 7. Chinhu chose chakaipa chinorwisa upenyu hwangu napasuo romuromo chichafa nomoto.
 8. Simba rose rine uroyi pamusoro pangu, wira pasi ufe.
 9. Munamato wasatan wese wandaudzwa, go back to sender.
 10. Wese herbalist anoshanda pazita rangu ngaavhiringidzwe neropa raJesu.
 11. Atari yese yakaipa nemupristi anoshandisa cheni dzakaipa kukanganisa hupenyu hwangu, bata moto uye kugochwa, muzita raJesu.
 12. Cheni dzese dzakaipa dzakandisunga dziputse uye dzipise kuita madota nezita raJesu.
 13. Moto nemabhanan'ana aMwari zvinorwisa masimba ose ehuroyi anondirwisa.
 14. Simba rose rakandisunga uye nemagumo angu, ndisunungure ndiende.
 15. Zvese zvinondimiririra munyika yemadhimoni, ndinozviparadzanisa newe uye ndinokupisa, muzita raJesu.
 16. Ngetani yakaipa inosunga maoko angu, ndinokuzunza iwe. (Shake your hands violently).
 17. Ngetani yakaipa inosunga makumbo angu, inonyunguduka nemoto. (Simuka uzunze ngetani idzo dzakaipa patsoka dzako nesimba).
 18. Cheni dzese dzakaipa dzakasungirirwa muchiuno mangu kuti dzindiise pajoko panomira bhazi rakashata, kutyora uye kufa.
 19. Ngetani dzose dzakaipa dzakasungwa pamutsipa wangu ndirasikirwe uye ndirege ndiende.
 20. Cheni yese yakaipa inosimbisa uropi hwangu, kubata moto uye kutyora.
 21. Yese ketani yeuroyi uye yekuuka yakapihwa hupenyu hwangu uye magumo, pwanya uye undisunungure.
 22. Cheni yese yakagoverwa kundichengeta muchipatara, idambuke nekundisunungura.
 23. Ngetani dzese dzevakaipa dzakapihwa kudzikamisa hupenyu hwangu dzinodambura uye ndisunungure.
 24. Cheni dzese dzemweya wakajairwa, ndinokuzunungusa, tyora uye ndisunungure.
 25. Ngetani dzemugungwa dzakapihwa kubwinya kwangu, ndinokuzunungusa, ndikadambura nekundisunungura.
 26. Mucherechedzo wese wekutadza pamucheto webudiriro, ngaubviswe neropa raJesu. Meso aSatani anotarisisa kubudirira kwangu nekufambira mberi muhupenyu, gamuchira moto weMweya Mutsvene uye ugopofumadzwa.
 27. Simba rese rakapihwa kushandura hupenyu hwangu, ndisunungure ndofa.
 28. Ini ndinozvichenesa pazvibvumirano zvese zvakaipa nekutuka, muzita raJesu.
 29. Yese mweya yemadhimoni yakanamatira kune chero yakaipa zvibvumirano uye kutukwa kunoshanda kwandiri
  hupenyu, hugochwa nemoto, muzita raJesu.
 30. ZITA raJesu, tyisa mubatanidzwa wese wakaipa pandiri, muzita raJesu
 31. Ropa rakakosha raJesu, suka muviri wangu, mweya uye mweya kubva kumavanga akaipa, muzita raJesu
 32. Ndinoreurura Jesu Kristu saIshe neMuponesi wangu, muzita raJesu
 33. O Ishe, ndinokutendai nekukunda kwamandiwanira nhasi, muzita raJesu
 34. Tenda Mwari nekupindura minamato yako
 35. O Ishe ndipeiwo simba rekutevera nekubata muvengi uyezve kuti ndiwanezve zvinhu zvangu zvakabiwa, muzita raJesu.
 36. O Mwari Rega moto wako uparadze dambudziko rese rekutanga muhupenyu hwangu, muzita raJesu.
 37. Yese yakaipa link, label uye vadzvinyiriri muhupenyu hwangu, ngaparadzwe neropa raJesu.
 38. Yese yakaipa nhumbu muhupenyu hwangu, ngaibviswe, muzita raJesu.
 39. Maoko ese akasviba ngaabviswe pazvinhu zvehupenyu hwangu, muzita raJesu.
 40. Yese maitirwo ezvakaipa kupinda muropa rangu, ngazvidzorerwe izvozvi, muzita raJesu.
 41. Zvese zvakaitirwa kundipikisa pasi pechizoro chadhiabhori, ngazviregedzerwe izvozvi, muzita raJesu.
 42. Midziyo yese yakaipa yakatumwa kuzondikuvadza, ipaza, muzita raJesu.
 43. Mabhangi aSatani, sunungura zvinhu zvangu zviri mumaoko ako, muzita raJesu.
 44. Ini ndinobvisa zita rangu kubva kurejista yekufa kusati kwasvika, muzita raJesu.
 45. Ini ndinobvisa zita rangu mubhuku renhamo, muzita raJesu.
 46. Maamburera ese akaipa anodzivirira mvura yekudenga kuti isawire pamusoro pangu, ngaigotwe, muzita raJesu.
 47. Masangano ese akaipa akadanirwa nekuda kwangu, ngaaparadzwe, muzita raJesu.
 48. Dambudziko rega rega rakabatana nebarika muhupenyu hwangu ngariparadzwe, muzita raJesu.
 49. Wese satanic anosimbisa pandiri, pararira, muzita raJesu.
 50. Mhiko dzese dzakaipa dziri kundikanganisa, dzibviswe, muzita raJesu.
 51. Wachi yega yega uye tafura yevavengi yehupenyu hwangu, ngazviparadzwe, muzita raJesu.
 52. Ishe, gadzirisai vavengi vangu kumabasa asina basa uye asingakuvadze, muzita raJesu
 53. Yese yakaipa zano pandiri, nyadziswa, muzita raJesu.
 54. Simba rekuporesa reMweya Mutsvene, ndifukidze izvozvi, muzita raJesu
 55. Wese mweya unoshanda uchipokana nemhinduro dzeminamato yangu, unofa, muzita raJesu.
 56. Simba rese rakaita sungano nevhu, mvura nemhepo zvakandikomberedza, zvakafanira, muzita raJesu.
 57. O Ishe, itai kuti hupenyu hwangu husaonekwe kune vanotarisa madhimoni, muzita raJesu
 58. Wese mweya yakaipa inodzora iri kushanda ichipokana nehupenyu hwangu, pararira, muzita raJesu.
 59. Ini ndinobvisa mabara ese uye zvombo zvakapihwa muvengi, muzita raJesu.
 60. Ini ndinobvisa chero chibvumirano chekuziva kana kusaziva nemweya werufu, muzita raJesu.
 61. Ndinodana kuna chiremba wekuvhiya wekudenga kuti aite oparesheni pazvinenge zvichidiwa muhupenyu hwangu, muzita raJesu
 62. Ini ndinoramba kugurwa mumweya, muzita raJesu.
 63. Ini ndinoramba kurwa neni, muzita raJesu.
 64. Ishe, ndimutsei kubva kuhope dzese dzemweya, muzita raJesu
 65. Mhodzi dzese dzakaipa dzakadyarwa nekutya muhupenyu hwangu, dzidzurwe muzita raJesu.
 66. Baba vaIshe wedu Jesu Kristu; humambo hwenyu ngahugadzirwe munzvimbo dzese dzehupenyu hwangu, muzita raJesu
 67. Ini ndinodzima zvese zvaimbova nhaurirano nadhiabhori muzita raJesu.
 68. Runako rwangu rwakavigwa uye budiriro, gamuchira kumutswa kwamwari, muzita raJesu.
 69. Ini ndinoramba kudzoka kumashure kwekukunda, muzita raJesu.
 70. Baba, dururai kunyadziswa pamasimba ese ari kunetsekana kundinyadzisa, muzita raJesu.
 71. Anodya nyama uye anonwa ropa, ini handisi mumiriri wako, kufa, muzita raJesu
 72. Zvinetso zvemweya zvakabatanidzwa nemwedzi: Ndira, Kukadzi, Kurume, Kubvumbi, Chivabvu, Chikumi, Chikunguru, Nyamavhuvhu, Gumiguru, Mbudzi, naZvita, ngazvishaiswe, muzita raJesu.
 73. O Ishe ndinunurei kubva mukutonhora kwemoyo uye kushaya simba kwekuda, muzita raJesu
 74. O Ishe, itai kuti hupenyu hwangu hupenye mwenje werunako nerudo, muzita raJesu
 75. O Ishe, kuda kwangu ngakurasikirwe mamuri kuda, muzita raJesu
 76. Ndinotenda Mwari nekukunda kwenyu, ndinokutendai nekundipa kukunda nekundiropafadza netsvimbo yenyu yekunyaradza
 77. O Ishe, ndipeiwo simba rinonyaradza rekuzadzisa chinangwa changu, muzita raJesu
 78. O Ishe, ndisimbisei nesimba renyu, muzita raJesu
 79. (Isa ruoko rwako rwerudyi pamusoro wako uchinamata iyi poindi yemunamato.) Kutukwa kwese kwekushanda nesimba zvisina pundutso pahupenyu hwangu, pwanya, muzita raJesu.
 80. (Isa ruoko rwako rwerudyi pamusoro wako uchinamata iyi munamato.) Kutuka kwese kwekusabudirira pahupenyu hwangu, pwanya, muzita raJesu.
 81. Isa ruoko rwako rwerudyi pamusoro wako uye unamate sezvizvi) Kutuka kwese kwekudzokera shure pahupenyu hwangu, pwanya, muzita raJesu.
 82. Ini ndinoremedza mweya yese yekusateerera muhupenyu hwangu, muzita raJesu.
 83. Ini ndinoramba kusateerera izwi raMwari, muzita raJesu.
 84. Wese mudzi wekupandukira muhupenyu hwangu, dzurwa, muzita raJesu.
 85. Tsime rehupanduki muhupenyu hwangu, pwa, muzita raJesu.
 86. Masimba anopesana arikuchidzira hupanduki muhupenyu hwangu, kufa, muzita raJesu.
 87. Kwese kufemerwa kwehuroyi mumhuri yangu, ngaparadzwe, muzita raJesu.
 88. Ropa raJesu, dzima chiratidzo chese chehuroyi muhupenyu hwangu, muzita raJesu.
 89. Nguo yese inoiswa pandiri nehuroyi, bvarurwa-bvarurwa, muzita raJesu.
 90. Ngirozi dzaMwari, tangai kutevera vavengi vemba yangu, nzira dzavo ngadzive dzakasviba uye dzitsvedze, muzita raJesu.
 91. O Ishe, vhiringidzai vavengi vemba yangu uye muvashandure ivo pachavo, muzita raJesu
 92. Ini ndinotyora chibvumirano chese chakaipa chekusaziva nevavengi vemba maererano nezvishamiso zvangu, muzita raJesu.
 93. Huroyi hwepamba, wira pasi ufe, muzita raJesu.
 94. O Ishe, zvuva huipi hwese hwemba yangu kugungwa rakafa uye uvavige ipapo, muzita raJesu

 

https://youtube.com/c/EveryDayPrayerGuideTV

Previous nyaya60 Minamato yeKununura Uchishandisa Ropa raJesu [2022 Yakagadziridzwa]
Zita rangu ndinonzi Mufundisi Ikechukwu Chinedum, Ndiri Munhu waMwari, Ane shungu nekufamba kwaMwari mumazuva ano ekupedzisira. Ndinotenda kuti Mwari vakapa mutendi wese simba nehurongwa hunoshamisa hwenyasha kuratidza simba reMweya Mutsvene. Ini ndinotenda kuti hakuna mukristu anofanirwa kudzvanyirirwa nadhiabhori, isu tine Simba rekurarama nekufamba mukutonga kuburikidza neMinamato neShoko. Kuti uwane rumwe ruzivo kana mazano, unogona kundibata pa everydayprayerguide@gmail.com kana Chat me up paWhatsApp Uye Teregiramu panhamba dzinoti +2347032533703. Zvakare ini ndichada kuKukoka iwe kuti ubatanidze yedu Ine Simba Maawa makumi maviri nemana Munamato Boka paTeregiramu. Dzvanya iyi link kuti ubatane Izvozvi, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ24vTXQ. Mwari vakukomborere.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.