Zvipo Zvemunamato Zvekuratidzwa Kwezvipo Zvemweya

1
31

Nhasi tichange tichibata NAMATA MUNAMATA WEKURATIDZA ZVIPO ZVOMWEYA.

Chipo cheMweya chipo chakakosha chehumwari chinobva kuna Mwari zvakare simba rinopihwa kumutendi wega wega mushure mekugamuchira Jesu saIshe neMuponesi wavo neMweya Mutsvene kuti vapedze hushumiri hwakapihwa nenzira yaMwari maererano nenyasha dzake uye njere kuti ishandiswe mukati memamiriro ezvinhu. Muviri waKristu. Pashure pokunge mutendi abhabhatidzwa nemvura uye abhabhatidzwa nomudzimu mutsvene, chipo chomudzimu mutsvene chinotanga kuoneka muupenyu hwomunhu wacho.

The chipo chomudzimu mutsvene chinhu chakakosha muhupenyu hwevatendi vese, chinobatsira mukukura nekukura kwemukristu. Zvimwe zvezvipo zvemweya mutsvene zvakataurwa pazasi;Zvipo zvinomwe zveMweya Mutsvene uchenjeri, kunzwisisa, zano, simba, zivo, umwari, uye kutya Jehovha. Zvipo zvinomwe zveMweya Mutsvene zvinoratidzwa muna Isaya 11:2-3. Ivo varipo mukuzara kwavo muna Jesu Kristu asi vanowanikwa mumaKristu ese ari muchimiro chenyasha neruregerero. Tinoagamuchira kana tabhabhatidzwa uye mukuenzanisa nenyasha dzinotsvenesa, hupenyu hwaMwari mukati medu, semuenzaniso, patinogamuchira sakaramende zvakakodzera, kana tiri muhumwe humwechete naMwari, patinopa mwoyo yedu zvakakwana kuna Jesu Kristu uye. fambai maererano nechinangwa Chake uye kuda sezvakamirira vadzidzi vaKristu vachishivirira nokutenda kumwe nepfungwa.

SevaKristu, nyika yakamirira kuratidzwa kwevanakomana vaMwari uko kunogona kuitwa chete nokushandisa zvinobudirira chipo chatakapiwa naMwari achishandisa mudzimu mutsvene. Kune avo vanoshuva kuratidzwa kwezvipo zvemweya muhupenyu hwavo, aya mapoinzi eminamato pazasi anogona kuve munamato nawo.

Kubatsira kwechipo chomudzimu mutsvene ndiko;

 • Zvinoita kuti tinzwisise zvese zvatinoita
 • Zvinotiisa parutivi nokuda kwehukuru uye chinangwa chikuru
 • Zvinotipa simba rekukwanisa kuona mweya waMwari kubva kumweya waSatani
 • VaEfeso 4:11 Uye akapa vamwe vaapostora; vamwe vaporofita; vamwe vaevhangeri; vamwe vafudzi navadzidzisi; 4:12 kuitira kukwaniswa kwevatsvene pabasa reushumiri, pakuvakwa kwemuviri waKristu.

MINYENGETERO MARI

 1. Ndinokutendai Jesu nenyasha dzekuva pamberi penyu nguva ino
 2. Ndinokutendai Jesu nekundifira nekunditumira mweya mutsvene semunyaradzi nemudzidzisi
 3. Ndinokutendai nokuratidza chipo chomudzimu mutsvene muupenyu hwangu
 4. Ishe, ndinokumbira nyasha dzekuratidza zvipo zvemweya zvakapihwa kwandiri muzita raJesu.
 5. Ah Ishe, simuka muite chinhu chitsva muhupenyu hwangu, hunza kusvibiswa kwese pakuzviisa kwako muzita raJesu.
 6. Ishe, ndizadze nemweya wako wehungwaru uye ita kuti ndiratidze ruzivo rwako kwese kwandinoenda muzita raJesu.
 7. Ah Ishe, ndiitirei bazi rinoratidza uye rinokweva chipo chese chakanaka cheMweya Mutsvene kubva kwamuri nguva dzose muzita raJesu.
 8. Mweya waMwari mupenyu, zorora pandiri musimba renyu guru muzita raJesu.
 9. Ishe, zvese zviri mandiri kana zvakandikomberedza zvisina kudyarwa nemi, ngazvidzurwe muzita rine simba raJesu.
 10. Ah Ishe, vhurai maziso angu kuti ndione zvipo zvamakandipa muzita rine simba raJesu.
 11. Mweya Mutsvene, natsa, chenesa, uye chenesa hupenyu hwangu nemoto wako muzita rine simba raJesu.
 12. Mweya Mutsvene, femera mweya wako unopa hupenyu mumweya mangu uye ndigadzirire kuenda kwese kwaunonditumira muzita raJesu.
 13. Mweya Mutsvene, famba wakasununguka mandiri uye kuburikidza neni kuzadzisa chinangwa chako muzita raJesu.
 14. Ishe, itai kuti murazvo weMweya Mutsvene upise paatari yemoyo wangu muzita rine simba raJesu.
 15. Baba, rairai nhanho dzangu uye regai chinangwa changu chienderane nezvirongwa zveMweya Mutsvene muzita raJesu.
 16. Ishe, mutsai chipo chese chemweya, hunhu uye kugona muhupenyu hwangu izvo zvanga zvakarara muzita rine simba raJesu.
 17. Ishe, regai Mweya Mutsvene undishandise semudziyo kuendesa kuda kwenyu kuPasi muzita rine simba raJesu.
 18. Baba, ndipeiwo nyasha uye ushingi hwekushandisa zvipo zvemweya zvandakapihwa neMweya Mutsvene muzita raJesu
 19. Mudzimu mutsvene utonge hupenyu hwangu
 20. Ndipei simba Ishe Jesu uye muzadze hupenyu hwangu neutsvene hwenyu
 21. Ndiswededze pedyo newe uye undichengetedze kubva kune zvese zvinotsausa zvingandikwevera kure newe
 22. Ishe, ndinopira zvipo zvemweya nenyasha dzamakaona zvakakodzera kuti mundipe kwaMuri. Ndinokumbira kuti undizadze newe uye iwe wega, undipe chipo chekunzwisisa kuti ndizive kana iwe uchitaura neni sepawakadaidza Samuel, Akakwanisa kuziva izwi rako kuburikidza nerubatsiro. waEri, ita kuti mudzimu mutsvene unditungamirire sezvakanga zvakaita Eri muchengeti waSamueri, nditungamirire munzira yokururama uye undiputire nomoto womudzimu mutsvene.
 23. I pirai zvandiri kwamuri, uye munyengetere kuti ndishandiswe nemi muushumiri hwomuviri kune vamwe vatsvene vaMwari, kuti ndishumire kuhama dzangu nehanzvadzi munzira ipi neipi yamuchasarudza kundishandisa.
 24. Muviri wangu itemberi yaMwari, Ishe Jesu ndinokupai mvumo yakazara yokutora muviri wangu nemweya mutsvene
 25. Tose ngativakwe pamwe nekukurudzirwa uye tigounza mbiri kuzita renyu.

Ndinokutendai Jesu neminamato yakapindurwa

 

1 Comment

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.