Minyengetero Yakasimba Yekukunda Iwe Kukurudzira

0
3

Minamato ine simba yekukunda kuzvikurudzira

Nhasi tichave tichibata neminamato ine Simba yekukunda Kuzvisimudzira. Kana uri kurwara nedenda iri, ita shuwa kuti unoverenga chinyorwa ichi kusvika kumagumo uye unamate nekutenda.

Chii chinonzi Self Stimulation?

Self stimulation ndiko kukurudzira kwenhengo yako yekuberekesa yekunakidzwa pabonde; bonyora. Zvinonzi zvakare kuzvishungurudza. A type of bonyora, onanism. kurudziro yemanyorero enhengo dzakavandika (iwe pachako kana mumwe) pakunakidzwa pabonde. Sekureva kweAmerican Psychological Association duramazwi, rinotsanangura kuzvikurudzira sechiito kana nzira yekukwevera kana kuwedzera mwero wekumuka mukati mako.

Inogona kuonekwa mumamiriro ezvinhu akasiyana-siyana; semuenzaniso, vacheche vari pasi pesimba vanogona kuongorora zvakavapoteredza kana kuzvitaurira. Kuzvikurudzira ndiko here kuda kwaMwari muupenyu hwedu?. Zvinonzi Mwari akasika munhu ari vaviri vaviri nokuda Intimacy uye zvibereko. Mimwe mienzaniso yekuzvikurudzira ndeye bonyora, onanism, kukurudzira kwemaoko kwenhengo dzakavandika.

Mwari anoti kudii nezvekuzvikurudzira?

Pana Genesis 38vs 8-10 tinoverenga nyaya yaOnan akanzi arare nechirikadzi yake asi akaramba nechikonzero chekuti dzinza harizovi rake saka chero akarara naye anodurura mbeu. haikona kufungira zai remukwasha.

Kereke yeRoman Catholic ichiri kushora kuita uku sechivi, asi tinoziva kuti mubhaibheri hapana nzvimbo yekuti bonyora rakashorwa naMwari. Asi zvakadaro kune mamwe mabasa enyama anouraya pfungwa dzedu dzemweya uye anotiendesa kure naMwari. Kana tave tichizvikurudzira tinofanira kunyengetera kuna Mwari kuti atibatsire kurega netsika yacho uye atizadze nomudzimu mutsvene une simba uye unokwanisa kudzora pfungwa dzedu nemweya wedu wotidzivisa kuita zvinopesana nezvinodiwa naMwari. . Bonhora chiitiko chekusangana pabonde chinogadzirwa nekuzvisimudzira nekuda kwekunakidzwa kwepabonde.

Mamwe mavhesi ebhaibheri nezve kuzvikurudzira, (kunyangwe pasina nzvimbo dzakajeka mubhaibheri uko bonhora kwaitaurwa sechivi)

1 VaTesaronika 4:3-6 inoti, “Kuda kwaMwari kuti muitwe vatsvene; kuti murege upombwe; kuti mumwe nomumwe wenyu adzidze kudzora muviri wake nenzira tsvene neinokudzwa, asingaiti mukuchiva sezvinoitwa navahedheni, vasingazivi Mwari.”

Zvirevo 25:28 inoti: “Munhu asingazvidzori akafanana neguta rine masvingo akakoromoka.

Asi ndepapi muBhaibheri parinonongedzera kubonhora sechivi? Zvakanaka, hazviiti. Iyo yepedyo yatinogona kusvika, mumamiriro ezvinhu akadaro, unzenza uye ruchiva.

SemuChristu kana tanga tichiita chiitiko ichi uye tichida kusiya nzira dzedu dzekare uye kudzorera muviri wedu, mweya nemweya zvachose kuna Mwari, ngatinamatei minamato iri pazasi uye tipe 100% kutarisa kuna Mwari.

Chekutanga, ramba nzira dzako dzekare ugamuchire Jesu Kristu saIshe wako nemuponesi wako.

Pfungwa dzemunamato

 1. Ishe Jesu ndinokumbira ruregerero pazvivi zvangu zvebonhora nekushandisa zvinonyadzisira. Ndinoreurura zvivi zvangu uye ndinotsauka kubva pazviri. Ndine urombo zvikuru Jesu, ndinouya pamberi penyu nemoyo uzere nekudemba nekutendeuka
 2. I need your help ishe Jesus, I want to stop this habit of self stimulation,.iri kukanganisa kufamba kwangu nemi, iri kundibvisa kure nemi, iri kudzima maziso angu pamweya nepfungwa. Ndiponesei ishe Jesu uye mundichenese kubva pane zvakaipa zvangu
 3. Ndakaedza kurega ndega kasingaverengeki asi hazvisi kushanda, ndinoramba ndichizviwana ndichiita zvandisingadi kuita zvakare. Ndinoda kuchengeta muviri wangu inova temberi yenyu iri tsvene, ndinoda rubatsiro rwenyu nenhungamiro ishe Jesu.
 4. Pese pandaiedza kurega kuona zvinonyadzisira, ndinozviwana ndava kudzika dzika izvo zviri kundiodza mwoyo. Ndinoramba ndichidzokera kukuona zvinonyadzisira uye kuita bonhora, uye pandinowedzera kuzviita, ndipo pandinonyanya kubatwa muchiito, uye mukunyara, ndinoda rubatsiro rwenyu kuti ndisiye, ndibatsirei Ishe uye musandirasa kubva pamberi penyu.
 5. Vagaratia 5:16 BDMCS - Zvino ndinoti: Fambai noMweya, ipapo hamungazadzisi kuchiva kwenyama. Ndibatsireiwo kuzadzwa nemweya mutsvene kuti ndizvidzore kwete kuchiva nyama.
 6. Bvisai kwandiri chimiro chipi nechipi chendangariro dzoutere uye dzisina umwari.
 7. Ndizadzei uye mudzoserezve Mweya wenyu Mutsvene kwandiri.
 8. Ropa renyu raJesu ngarindichenese uye ndichenese uye rivandudze hana yangu.
 9. Ndisunungurei pamhosva nenyadzi.
 10. Ndipe kuzivikanwa kutsva muna Kristu, muzita raJesu Kristu.
 11. Ndibatsireiwo kukunda satani nepfungwa dzakaipa nemiyedzo inouya kana ndamover kuona zvinonyadzisira kana bonyora.
 12. Ndibatsirei kuti ndirangarire nguva dzose kuti muviri wangu itemberi yenyu uye unofanira kuchengetwa uri mutsvene nguva dzose
 13. Ishe, ndinokukokai muchinhano changu. Ini handikwanise kuzvibatsira, ndinoda rubatsiro rwekundisimudza uye kundisunungura kubva muhusungwa hwekuzvikurudzira.
 14. Ndinovimba nemi moga ishe Jesu, Ndimi chete tariro yangu, huyai mundibatsire.
 15. Huyai muite zvaMunokwanisa chete. Ndisunungurei pakuona zvinonyadzisira uye bonyora.
 16. Kunzwa kwese kwekusurukirwa uye kushaya kugutsikana kuchiita kuti ndione zvinonyadzisira, ngazvipamuke zvino, muzita raJesu Kristu.
 17. Wese mweya unonditarisa nekundifurira kuti ndione zvinonyadzisira, ngaputswe muzita raJesu Kristu.
 18. Iwe mweya wakaipa uri kurwisa ruponeso rwangu, pwanya zvino nezita raJesu Kristu.
 19. Ndakaregererwa uye ndasunungurwa. Handisi kuzowira mumusungo wezvinonyadzisira uye kuzvikurudzira zvakare
 20. Ndiri mboni yeziso raMwari uye godo raMwari riri pandiri. Ndiri wa Mwari chete. Ndiri mwana wake, satani haangadzore pfungwa dzangu nepfungwa
 21. Mwari asingarare kana kukotsira arindiona.Achatora nzvimbo yangu, nharaunda, foni, zvandinoona uye kuverenga muzita raJesu.
 22. Ndiri mwana waMwari anoteerera, muzita raJesu Kristu. Ameni
 23. Ndinokutendai Jesu nekundiponesa
 24. Ndakawana rusununguko uye ndisina mhosva
 25. Hapasisina mhosva kwandiri nokuti ndiri waShe uye ndinovandudzwa muna Kristu Jesu

Ameni

 

Previous nyaya50 Zvinamato Zvekuti Simba Rokugashira Rubatsiro rwaMwari
Zita rangu ndinonzi Mufundisi Ikechukwu Chinedum, Ndiri Munhu waMwari, Ane shungu nekufamba kwaMwari mumazuva ano ekupedzisira. Ndinotenda kuti Mwari vakapa mutendi wese simba nehurongwa hunoshamisa hwenyasha kuratidza simba reMweya Mutsvene. Ini ndinotenda kuti hakuna mukristu anofanirwa kudzvanyirirwa nadhiabhori, isu tine Simba rekurarama nekufamba mukutonga kuburikidza neMinamato neShoko. Kuti uwane rumwe ruzivo kana mazano, unogona kundibata pa everydayprayerguide@gmail.com kana Chat me up paWhatsApp Uye Teregiramu panhamba dzinoti +2347032533703. Zvakare ini ndichada kuKukoka iwe kuti ubatanidze yedu Ine Simba Maawa makumi maviri nemana Munamato Boka paTeregiramu. Dzvanya iyi link kuti ubatane Izvozvi, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ24vTXQ. Mwari vakukomborere.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.