60 Minamato yeKununura Uchishandisa Ropa raJesu [2022 Yakagadziridzwa]

0
5

60 MINYENGETERO YEKUPUNDURWA UCHISHANDISA ROPA RAJESU

Nhasi tichange tichibata nemunamato wekununurwa makumi matanhatu uchishandisa Ropa raJesu.

Muropa raJesu mune simba. Takaregererwa uye tadzikinurwa kubva kune vakaipa vari mumashure mehupenyu hwedu uye vanoda kutiomesera kunyange tisingavagumburi. Takanga tiri muhusungwa hwezvitadzo uye takasungwa kwenguva refu kwazvo. Vana vaIsreal vakaitwa nhapwa nevaIjipita naFarao (mambo weEgipita ipapo) akatoramba kuvapa sununguko mushure mekunge Mosesi mutauriri waMwari amuudza zvaidiwa naMwari kuvana vake, izvo zvakaita kuti vatsamwire vana vavo. Mwari.

Mwari vakaraira Mosesi kuti audze Farao kuti asunungure vana vake asi akaramba zviri pachena izvo zvakaita kuti Mwari vauraye vose vanakomana vedangwe yevaIjipiti. Kuti maIsrealite apukunyuke kurangwa kwehasha dzaMwari, tinoona kuti Mosesi akarairwa kuti achenese mukova wega wega weIsrealite neropa regwayana rakabayiwa. Kana Mwari aikwanisa kufuratira uye kudzivirira maIsrealite nekuda kweropa remhuka, aizodzivirira zvikuru sei vana Vake neropa remwanakomana wake waaida uyo akanga asina chaanopomerwa uye asina gwapa uye akaurayiwa nekuda kwegakava revanhu negodo.

Ropa raJesu rine simba kwazvo zvokuti rinogona kuporesa munhu wose wedu pasina mubvunzo kupfuura zvatingafungidzira. Ropa raJesu rinogona kuponesa.

Zvakanakira Kunamata Neropa raJesu

Pazasi pane mamwe mabhenefiti ekunamata neropa raJesu;

 • zvinopa varanda mweya wekugamuchirwa kuti vakwanise kudaidza kuti ABBA baba
 • iropa rinokosha remwanakomana anodikanwa Jesu akarovererwa pamuchinjikwa weKarivhari kuti atisunungure kubva mukupopota kwadhiabhorosi.
 • rine simba rinokwana kutinunura kubva kuzvivi uye kuti tirege kufa
 • inogona kutiponesa kubva mukutuka kwezvizvarwa, hurombo, kunonoka kutaura zvishoma

Heano mamwe eminamato yekunamatira neropa rinokosha raJesu;

ZVINHU ZVOKUNAMATA:

 1. Baba, ndinokutendai nekuti ndinoziva kuti Muri Munamato unopindura Mwari, Muzita raJesu
 2. Ndinokutendai Jesu nekundifira nekuteura ropa renyu pamuchinjikwa weCalvary
 3. Ndinokutendai Jesu nekundipa rusununguko kubva pasimba nekeji rekutuka kwemba yababa namai vangu
 4. Ndinokutendai Jesu neropa raJesu rinokosha rakadeurwa nokuda kwangu neimba yangu
 5. Ishe ndiregerereiwo zvitadzo zvangu uye ipai chikumbiro kuminamato yangu
 6. Dzimai kudarika kwangu uye mutarise zvakaipa zvangu
 7. Ndinzwireiwo nyasha Mwari mundigeze mundichenese neropa renyu
 8. Baba ndinouya ndakashinga pachigaro chenyu chenyasha nhasi uye ndinogamuchira ngoni uye ndinowana nyasha panguva yezita, ropa renyu ngarisuke zvitadzo zvangu muzita raJesu.
 9. Baba, simukai mundidzivirire kuvavengi vangu vese neropa rinokosha raJesu muzita raJesu.
 10. Baba, zviratidzei muine simba pamberi pemunhu wese akaipa muhupenyu hwangu, muzita raJesu
 11. Ini ndinoraira zvakaipa zvese zvakavigwa muhupenyu hwangu kuti zviuye pamusoro zvino uye zviparadzwe neropa rinokosha raJesu muzita raJesu.
 12. Huipi hwevakaipa muhupenyu hwangu, iwe nguva yapera, pera izvozvi, uye ugezwe neropa raJesu.
 13. Tsvimbo yewakaipa pamudonzvo wangu wechingwa, tyora-tyora neropa raJesu.
 14. Hurongwa hwese hwewakaipa pandiri, paradzira nemoto, neropa raJesu
 15. Ropa raJesu, (taura ka7) uye kumbira chero chaunoda ( mari, budiriro yemari, kuporesa, rubatsiro, kununurwa etc)
 16. Kuungana kwese kwakashata kwevanhu vakaipa vachipokana nekufambira mberi kwangu, kuparadzirwe nemoto, uye kugezwa neropa rinokosha raJesu.
 17. Zvese zvishandiso zvemuvengi zvinopesana nekufambira mberi kwangu, shungurudzika, muzita raJesu
 18. Ah Ishe, matsime emaropafadzo ngaave pamusoro pangu, muzita raJesu
 19. Chese chishuwo chevakaipa chehupenyu hwangu, dzokera kune iyo misoro, muzita raJesu
 20. Yese yakaipa inoronga pamusoro pangu, backfire, muzita raJesu
 21. Ndinogashira kushanyirwa kwangu kutsvene zvino, muzita raJesu Kristu
 22. Ini ndinosunungura Ngirozi dzinorwa kuti dzirambe vese vanoramba kufambira mberi kwangu, muzita raJesu
 23. Ini ndinotsiura masimba ese ari kumashure kwekumira mukati mangu, hupenyu muzita raJesu
 24. Ini ndinopa simba rose rekudzokera shure muhupenyu hwangu kuti rishaye basa uye rinyudzwe neropa raJesu
 25. Ropa raJesu suka kutukwa nezvakaipa zvese munzira yangu muzita raJesu
 26. Ropa raJesu ndinunure kubva mukutuka kwechizvarwa uye hurombo hwemba muzita raJesu
 27. Ini ndinoraira kubviswa zvachose kwese mutongo wadhiabhori muhupenyu hwangu, neropa raJesu
 28. Wese mumiriri akaipa anoshanda achipesana nekufambira mberi kwangu, anofa neropa raJesu
 29. Ini ndinotuka kutuka kwese kwakatumirwa kwandiri uye ndinovadzosera kune vanovatuma neropa rinokosha raJesu
 30. Atari yese yakaipa iri kushanda pandiri, bata moto, muzita raJesu.
 31. Ini ndinoraira chikomborero changu chakatorwa nemidzimu yemadzitateguru kuti chisunungurwe izvozvi, muzita raJesu.
 32. Ini ndinoraira chikomborero changu chakatorwa nevavengi vane godo kuti chisunungurwe izvozvi, muzita raJesu.
 33. Ini ndinoraira maropafadzo angu akatorwa nevamiriri vaSatani kuti asunungurwe izvozvi, muzita raJesu
 34. Ropa raJesu chengetedza imba yangu uye utinunure kubva pakurindira kwevakaipa
 35. Sezvawakadzivirira maIsrealite kubva kurufu, ndidzivirire ini nemhuri yangu zvakare muzita raJesu
 36. Kwese kwakashata kuedza kumisa kufambira mberi kwangu, pararira, muzita raJesu uye ugezwe neropa raJesu
 37. Kuedza kwese kwakashata kuvharidzira kubudirira kwangu, kuparadzire, muzita raJesu
 38. Ini ndinoraira chikomborero changu chakatorwa nevakuru kuti chisunungurwe izvozvi, muzita raJesu.
 39. Ini ndinoraira chikomborero changu chakatorwa nevatongi verima kuti chisunungurwe izvozvi, muzita raJesu.
 40. Ini ndinoraira chikomborero changu chakatorwa nemasimba akaipa kuti chisunungurwe izvozvi, muzita raJesu.
 41. Ini ndinoraira maropafadzo angu ese akatorwa nehuipi hwemweya munzvimbo dzekudenga kuti asunungurwe izvozvi, muzita raJesu.
 42. Ini ndinoraira mhodzi dzese dzemadhimoni dzakadyarwa kuti dzitadzise kufambira mberi kwangu, dzigochwa, muzita raJesu.
 43. Chero hope dzakaipa dzakaitwa kuti dzindikuvadze, shandurwa kuva hope dzakafa, muzita raJesu.
 44. Rega zvombo zvese nemidziyo yevadzvinyiriri vangu zvishande kwavari, muzita raJesu.
 45. Mabasa akaipa evavengi mumari yangu, anofa, muzita raJesu
 46. Mabasa akaipa evavengi mubhizinesi rangu/basa rangu, anofa, neropa rinokosha raJesu
 47. Chero basa rakaipa revavengi muwanano yangu, kufa, muzita raJesu
 48. Chero basa rakaipa revavengi mumba mangu, kufa, muzita raJesu
 49. Tenda Mwari nekupindura minamato yako
 50. Matambudziko ese akapinda muhupenyu hwangu uye nemhuri kuburikidza nezviroto, apera zvino, muzita raJesu
 51. Zviroto zvese zvekudzokera kumashure, ngazvibviswe neropa raJesu, muzita raJesu
 52. Hope dzangu dzaJosefa, ratidza izvozvi, muzita raJesu
 53. Tenda Mwari nekupindura minamato
 54. Ndinokutendai Jesu nekundideura ropa renyu
 55. Ndinokutendai nekununurwa kwangu

 

https://youtube.com/c/EveryDayPrayerGuideTV

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.