Manamato Mapoinzi Ekurwiswa Kwemweya [2022 Yakagadziridzwa]

0
2

Nhasi tichange tichibata nePRAYER POINTS FOR SPIRITUAL ATTACK

Ungave uchitenda maari nekumutevera kana kuti kwete, Mwari vakakusikira chikonzero. Akakusika kuti umuzive uye unzwe rudo Rwake. Vakakusika kuti ude vamwe sezvaunozviita uye kuti ushandise hunyanzvi hwako nematarenda ako kune zvakanaka zvenyika kunongedzera vanhu kwaari.

 

Nekuti Mwari vakada nyika zvekuti vakapa Mwanakomana wavo mumwechete kuti arovererwe pamuchinjikwa, arohwe uye apomerwa mhosva neshoko uye kuti adeure ropa rake kuti zvitadzo zvedu zvicheneswe kuti ani naani anotenda maari. haangafi asi ave noupenyu husingaperi. Mwari rudo uye zvechokwadi anoda kuti vana vake vawanewo rudo saka haadi kuti titambure kana kurwiswa nevakaipa pamweya.

Zvisinei, Mwari ane muvengi uyo anozivikanwa saSatani kana kuti dhiyabhorosi. Nemhaka yokuti muvengi waMwari navanhu vaMwari, dzimwe nguva anongonzi “muvengi” zvake. Dhiyabhorosi akabatanidza vana vaMwari kakawanda asi isu tiri vana vechiedza so rima haigoni kufukidza hupenyu hwedu. Naizvozvo kana urikurwiswa pamweya namata iyi minamato zvine hukasha uye nokutenda.

Haiwa MWARI BABA VANGU, Ruoko rwenyu rune simba ngaruve pamusoro pangu.

1 Madzimambo 18:44 Zvino panguva yechinomwe akati, Tarirai, kune gore duku, rinobuda mugungwa, rakaita soruoko rwomunhu. Akati, Enda, undoti kuna Ahabhi, Sungai ngoro yenyu, muburuke, kuti murege kumiswa nemvura. 45. Munguva shoma shoma, denga rakasviba nemakore nemhepo, mvura zhinji ikanaya. Ahabhi akafamba nengoro, akaenda Jezereeri. 46 Ruoko rwaJehovha rukasimbisa Eria; akazvisunga chiuno chake, akamhanya pamberi paAhabhi kusvikira pasuwo reJezereeri.

KURUMBISA NEKUNAMATA

MINYENGETERO MARI

 1. Ah Mwari simuka, ndibudise mukamuri yese yekunyomba, muzita raJesu.
 2. Vatambi vakarongerwa kurwisana neni, ngavaparadzwe, muzita raJesu.
 3. Kwese kwandimiswa nemuvengi, ndinobuda izvozvi, muzita raJesu.
 4. Masimba anotarisana neni siku nesikati, wakamirirei? Ifa, muzita raJesu.
 5. Masimba akagoverwa kundishandura kuseka, nguva yako yapera, kufa, muzita raJesu.
 6. Miseve yakapinda muhupenyu hwangu pakati pehusiku, moto wekumashure, muzita raJesu.
 7. Jehovha Mwari waEria aripi, simukai; ndipe chishamiso chinondiendesa mberi, muzita raJesu.
 8. Chero chibvumirano chakabata chitupa changu, chisunungure izvozvi, muzita raJesu.
 9. Simba reguva rakapihwa kuti rindirange, riparadzire, muzita raJesu.
 10. Masimba anorwa nemusoro wangu, nguva yako yakwana, kufa, muzita raJesu.
 11. Mwari waPauro naSirasi, ndisunungurei pajeri reimba yababa vangu, nezita raJesu.
 12. Kunyepedzera kwaSatani uye kuporofita kwandakarongerwa, kupfura, muzita raJesu.
 13. Guruva renheyo yangu rakafukidza kubwinya kwangu, bvisa kure, muzita raJesu.
 14. Manzwi akaipa achitaura muzviroto zvangu, nyarara, muzita raJesu.
 15. Masimba akagoverwa kuseka vavengi vangu, kufa, muzita raJesu.
 16. Vavengi ve next level yangu, makamirirei? Ifa, muzita raJesu.
 17. Pfumo raIshe, tsvaga uye uparadze muvengi wese wezvandinoda, muzita raJesu
 18. O matenga bhomba kuungana kwese kwakaipa kwandakarongerwa nepfumo raIshe, muzita raJesu
 19. BABA vangu, tsvagai muvengi wese wakavanzika wemweya wangu nepfumo renyu muvaparadze, muzita raJesu
 20. Pfumo raJehovha riripiko? Tevedzera vateveri vangu, muzita raJesu.
 21. Simba rese rinopfura pandiri kubva murima, gamuchira pfumo raIshe, muzita raJesu.
 22. Inzwai shoko raShe, munomwa ropa, navadyi venyama; gamuchira pfumo rekudenga, muzita raJesu.
 23. Iwe pfumo raIshe, simuka, utumire nyonganiso mumisasa yevavengi vangu, muzita raJesu.
 24. Masimba akagoverwa kushandura kuedza kwangu kuita zero, nguva yako yapera, kufa, muzita raJesu.
 25. Masimba akarongwa kushandura mhemberero yangu kuita mubhedha wevarwere, wakamirirei, kufa, muzita raJesu.
 26. Wese mutorwa anondisvibisa muchiroto, ngaafe, muzita raJesu.
 27. Masimba anorwira kuvhara magonhi angu akanaka, zviurayei, muzita raJesu.
 28. Vaseki vangu, tarisai, mazuva makumi matatu asati asvika, munofanira kundikorokotedza, muzita raJesu.
 29. Zvibayiro zvinopihwa kuuraya zvipupuriro zvangu, moto wekudzokera shure, muzita raJesu.
 30. Masimba akapihwa kuti ndirwire izvo zvangu, kufa, muzita raJesu.
 31. Kubwinya kwaMwari, ndinowanikwa, fukidza hupenyu hwangu, muzita raJesu.
 32. Kugara kwehutera mumuviri wangu, kufa, muzita raJesu.
 33. Jesu (3ce), ndinosunga nekudzinga chirwere chese chiri mumuviri wangu, muzita raJesu.
 34. Alter yaMwari, medza kurwara kwese kuri kurwisa hupenyu hwangu, muzita raJesu.
 35. Satanic obituary yakapfuta pamusoro pehupenyu hwangu, backfire, muzita raJesu.
 36. Chero simba rakambodambura jira rangu kuti rindirwise, mhanya unopenga ufe, muzita raJesu.
 37. Masimba akapihwa kupfupisa hupenyu hwangu, uri murevi wenhema, kufa, muzita raJesu.
 38. Goriyati wezvakatipoteredza, farao wezvakatipoteredza anoshanda achipesana nehupenyu hwangu, ifa nemazango ako, muzita raJesu.
 39. Vatorwa muropa rangu, vafe, muzita raJesu.
 40. Mabara aSatani anogara mumuviri wangu, wakamirirei, pfutidza, muzita raJesu.
 41. Kwese kwandinoenda, rima richapararira, muzita raJesu.
 42. Chero simba rinoda kuti ndife uchapupu hwangu husati hwaratidzwa, uri murevi wenhema, kufa, muzita raJesu
 43. O Mwari wekudenga, ratidza simba rako mumamiriro angu, muzita raJesu
 44. Tenda Mwari nekupindura minamato yako
 45. Ndinokutendai Jesu nekundiponesa

 

https://youtube.com/c/EveryDayPrayerGuideTV

Previous nyaya22 Mavhesi eBhaibheri nezvekupa chegumi uye kupa
Zita rangu ndinonzi Mufundisi Ikechukwu Chinedum, Ndiri Munhu waMwari, Ane shungu nekufamba kwaMwari mumazuva ano ekupedzisira. Ndinotenda kuti Mwari vakapa mutendi wese simba nehurongwa hunoshamisa hwenyasha kuratidza simba reMweya Mutsvene. Ini ndinotenda kuti hakuna mukristu anofanirwa kudzvanyirirwa nadhiabhori, isu tine Simba rekurarama nekufamba mukutonga kuburikidza neMinamato neShoko. Kuti uwane rumwe ruzivo kana mazano, unogona kundibata pa everydayprayerguide@gmail.com kana Chat me up paWhatsApp Uye Teregiramu panhamba dzinoti +2347032533703. Zvakare ini ndichada kuKukoka iwe kuti ubatanidze yedu Ine Simba Maawa makumi maviri nemana Munamato Boka paTeregiramu. Dzvanya iyi link kuti ubatane Izvozvi, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ24vTXQ. Mwari vakukomborere.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.