22 Mavhesi eBhaibheri nezvekupa chegumi uye kupa

0
43620

Kupa kurarama. Izvi 22 mavhesi ebhaibheri nezvekupa chegumi nekupa zvinopa simba hupenyu hwako hwekupa. Chinangwa chaicho chekupa ndechekuva chikomborero. Sevatendi zvipo zvedu nezvegumi zvinobatsira mukufambisa basa raMwari mberi. Kupa kwedu rubatsiro mukuparadzira evhangeri kusvika kumigumo yenyika. Aya mavhesi ebhaibheri anovhura maziso ako kuti uone kukosha kwekupa kufambira mberi kwechechi.

Zvakadaro tinofanira kuziva kuti hatipe kuti tingoropafadzwa, asi takatoropafadzwa muna Kristu Jesu, asi tinopa kuti tive chikomborero. Kupa hakufanirwe kuonekwa sebhizimusi rekutengeserana naMwari nechinangwa chekugamuchira zana rekudzoka, asi rinofanira kuonekwa sechiito che rudo rusingaverengeki. Sezvakangoita rudzi rwerudo rwakasunda Mwari kutumira Mwanakomana Wake Jesu Kristu. Aya mavhesi ebhaibheri nezve kupa chegumi uye mupiro haafanire kuonekwa semitemo, asi kuti aonekwe seyambiro yakanaka kubva kubhaibheri. Vaverenge nemoyo wako wese uye rega mweya mutsvene ukudzidzise nezvekupa nhasi muzita raJesu.

22 Mavhesi eBhaibheri nezvekupa chegumi uye kupa

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

1). VAKorinde 9: 7:
7 Munhu wose sezvaanofunga mumoyo make, ngaazvipe; Kwete nekugunun'una, kana nekuda kwekuda; nekuti Mwari anoda unopa achifara.


2). Zvirevo 18:16
16 Chipo chomurume chinomuwanisa nzvimbo, uye chinomuunza pamberi pavakuru.

3). 1 Makoronike 29:14:
14 Asi ini ndiri ani, uye vanhu vangu chii, kuti tigova nekugona kupa saizvozvo nemhando iyi? nekuti zvinhu zvose zvinobva kwauri, uye isu takupa.

4). Zvirevo 11:25:
25 Mweya worupo ichakodzwa; uye unodiridza anofanira achadiridzwawo.

5). 2 VAKorinde 8: 12:
12 Nekuti kana kune yekutanga mweya unoda, unogamuchirwa zvichienderana nezvine munhu, kwete maererano nezvaasina.

6). Ruka 6:38:
38 Ipai, uye muchazvipiwa; chiyero chakanaka, chakatsikirirwa, uye chakazunguzirwa, uye chakamhanya, chinofanira kupiwa vanhu pachifuva chenyu. Nekuti nechiyero icho chamunoyera nacho, muchayererwazve icho.

7). Zvirevo 3:9:
9 Kudza Jehovha nepfuma yako, uye nezvitsva zvezvose zvawawana.

8). 2 VAKorinde 9: 10:
10 Zvino iye unopa mbeu kumudyari, ndiye unopa chingwa chako, nekuwanza mbeu yako inodyarwa, nekuwedzera michero yekururama kwako.

9). Zvirevo 3:27:
27 Usanyime zvakanaka kune zvakafanirwa nako, kana zviri paruoko rwako kuti zviite.

10). 2 VAKorinde 9: 8:
8 Uye Mwari anokwanisa kuita kuti nyasha dzose dziwedzere kwamuri; Kuti imwi mune nguva dzose mune zvose zvakakwana pazvinhu zvose, muwanze pabasa rose rakanaka;

11). Mateu 6:2:
2 Naizvozvo kana uchiita basa rako rerudo, usaridza hwamanda pamberi pako, sezvinoita vanyengeri mumasinagoge nemumigwagwa, kuti vakudzwe nevanhu. Zvirokwazvo ndinoti kwauri: Vagamuchira mubairo wavo.

12). 2 VAKorinde 9: 11:
11 Kuverengerwa pazvinhu zvese kunevenguva dzose, uko kunogadzira kubudikidza nesu kuvonga kuna Mwari.

13). Ruka 6:30:
30 Ipa munhu umwe neumwe unokumbira kwauri; neunotora zvinhu zvako usazobvunza zvekare.

14). Maraki 3: 10
10 Uyai nezvegumi zvose muimba yekuchengetera, kuti pave nezvika mumba mangu, uye ndiratidzei ikozvino, ndizvo zvinotaura Ishe Wamasimba Ose, kana ndikasakuzarura mahwindo ekudenga, ndikudururirei chikomborero, kuti apo hakuchazovi nenzvimbo yakakwana yekuigamuchira.

15). Pisarema 37:4:
4 Farikana kwazvo muna She; Iye agokupa zvinodikanwa nomoyo wako.

16). 1 VAKorinde 13: 3:
3 uye kunyange ndakapa zvinhu zvangu zvese kuti ndipe varombo, kunyange ndikapa muviri wangu kuti ndipiswe ndisina rudo, hazvindibatsiri chinhu.

17). Zvirevo 21:26:
Anoshuvira zuva zuva rose, Asi vakarurama vanopa, asi havashaiwi.

18). Mateu 19:21:
21 Jesu akati kwaari: Kana uchida kuva wakaperera, enda utengese zvaunazvo, upe varombo, uye uchava nefuma kudenga; ugouya unditevere.

19). Mateu 10:8:
Poresa vanorwara, natsa vane maperembudzi, mutsai vakafa, budisai madhimoni. Makagamuchira pachena, ipai pachena.

20). Pisarema 37:21:
21 Akaipa anokwereta, asingaripizve; Asi akarurama ane tsitsi, anopa.

21). Nehemiya 8:10:
10 Ipapo akati kwavari, Endai, mudye zvakakora, nokumwa zvinozipa, mugotumirawo migove kuna vasina kugadzirirwa chinhu, nekuti zuva rino dzvene kuna She wedu; uye musazvidemba. nekuti mufaro waIshe isimba rako.

22). Zvirevo 31:9:
9 Shamisa muromo wako, utonge zvakarurama, Urwire mhosva yavarombo neanoshaiwa.

 

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.