Hondo Minamato Kunamata Pakati pehusiku

0
76

Nhasi, tichange tichibata neminamato yeHondo Yekunamata Pakati pehusiku

Pisarema 23; HANDICHAKUTYA, MWARI VACHANDIRWIRA

Ekisodho 14:13 Mozisi akati kuvanhu, “Musatya henyu, mirai, mugoona ruponeso rwaJehovha, rwaachakuitirai nhasi, nokuti vaIjipiti vamaona nhasi, muchavaona. hapachazovipo nokusingaperi. 14 Jehovha achakurwirai, imi munofanira kunyarara henyu. 15 Jehovha akati kuna Mozisi, Unodanidzireiko kwandiri? taura kuvana vaIsraeri kuti vaende mberi: 16. Iwe simudza tsvimbo yako, utambanudzire ruoko rwako pamusoro pegungwa, uritsemure napakati, kuti vana vaIsraeri vafambe pakaoma pakati pegungwa. . 17 Zvino ini, tarira, ndichaomesa moyo yavaEgipita, kuti vagovatevera, uye ndichakudzwa pamusoro paFarao, napamusoro pehondo yake yose, napamusoro pengoro dzake, napamusoro pavatasvi vake vamabhiza. 18. VaIjipiti vachaziva kuti ndini Jehovha, pandichakudzwa pamusoro paFaro, napamusoro pengoro dzake, napamusoro pavatasvi vake vamabhiza.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

Unogona Kuda Kuverenga: Hondo Yemweya Mavhesi eBhaibheri 


Minamato yehondo inonamatirwa kugadzirisa nyaya dzemweya. Inzira yekurwisana nemhando dzose dzehondo dzemweya, miseve yakaipa. Minamato yepakati pehusiku ine simba uye izere Simba uye huvepo hwaMwari. Minamato yehondo inonangana nekushandisa munamato senzira yekurwisa minamato yakaipa nemasimba. Munamato mukana wekuwana nguva naMwari. Kuti uchinje level yako, unofanira kunamata. Nekudaro, kana iwe uchida chaizvo kukunda vavengi vako, unoda minamato yehondo. Munamato ndicho chombo chemukristu wese. Minamato yehondo inokoka huvepo hwaMwari nesimba rake mumamiriro ako ezvinhu. Inounza kununurwa, shanduko, kubudirira, Kukunda uye zvipupuriro.

MINYENGETERO MARI

 1. Ropa raJesu ndinunure kubva kumhedzisiro yese yechivi nekusarurama, muzita raJesu
 2. Chese chinoita kuti ndive kuita chivi nekusarurama, ifa izvozvi nesimba riri muropa raJesu, muzita raJesu.
 3. Ropa raJesu ndinunure kubva mukudzvinyirirwa kwese kwaSatani uye nekunyengera, muzita raJesu
 4. O Mwari Simukai murwire ini nemhuri yangu nemoto, muzita raJesu
 5. O Mwari Simukai mundirwire maererano nemuchato wangu, muzita raJesu
 6. O Mwari simukai mundirwire maererano nebhizinesi / basa rangu, muzita raJesu
 7. O Mwari simukai mundirwire pamusoro pemari yangu, muzita raJesu
 8. O Mwari simukai mundirwire pamusoro pekubereka kwangu, muzita raJesu
 9. O Mwari simukai mundirwire maererano nenzvimbo yangu yewanano, muzita raJesu
 10. O Mwari simukai mundirwire pamusoro pekushaya basa kwangu, muzita raJesu
 11. O Mwari simukai mundirwire pamusoro pehutano hwangu, muzita raJesu
 12. Ropa raJesu podzai Maronda angu uye ndinunure ini nemhuri yangu nemoto, muzita raJesu
 13. Chero Simba rinorwa neni munzvimbo yemweya nesimba remweya, Simuka moto unoparadza uvaparadze vese, muzita raJesu.
 14. Vese vavengi vakasindimara uye hondo muhupenyu hwangu nemhuri, vanofa, muzita raJesu
 15. Chero hondo inoda kundishungurudza nekundinyadzisa muhupenyu, ife, muzita raJesu
 16. Chero murume kana mukadzi anonongedzera ruoko rwakashata kwandiri nemhuri yangu, fira izvozvi, muzita raJesu
 17. Chero maoko akaipa muhupenyu hwangu nemhuri, aoma zvino nemoto, muzita raJesu
 18. Chero chibayiro chinoshanda kwandiri nemhuri yangu, ngachipiswe nemoto, muzita raJesu
 19. Chero museve wakaipa unopfurwa muhupenyu hwangu nemhuri, dzokera kune akakutuma izvozvi nemoto, muzita raJesu
 20. Zvipupuriro zvangu, zviratidze zvino nemoto, muzita raJesu
 21. Zvishamiso zvangu zvakamirira kwenguva refu, onekwa izvozvi, muzita raJesu
 22. Nyeredzi yangu, simuka utange kupenya, muzita raJesu
 23. Mafambiro angu akafanira, ndiwane izvozvi nemoto, muzita raJesu
 24. Makomborero angu akanonoka, ndiwane izvozvi, muzita raJesu
 25. Kubwinya kwangu kusvetuka kubva mukeji yese yaSatani uye kutanga kupenya, muzita raJesu
 26. Handisi kuzopedzisa rwendo rwangu mukukundikana, muzita raJesu
 27. Handisi kuzopedzisa rwendo rwangu nekunyara, muzita raJesu
 28. Nhanho yangu yekubudirira, onekwa zvino nemoto, muzita raJesu
 29. Ngazi yangu yehukuru, onekwa zvino nemoto, muzita raJesu
 30. Hukuru hwangu hwakasungwa, husunungurwe nemoto, muzita raJesu
 31. Murume wangu wemweya ari muhusungwa, asunungurwe nemoto, muzita raJesu
 32. Kugona kwangu kuvigwa pasi pemvura, svetuka kunze uye udzoke kwandiri, muzita raJesu
 33. Chero chipi zvacho chinofanirwa kuita kuti ndive mukuru chiripo nevavengi, chisunungurwe kwandiri nemoto, muzita raJesu.
 34. Ini ndinoramba kubhadharira zvivi zvemadzitateguru angu, muzita raJesu
 35. Ini ndinoramba kubhadharira zvakaipa zvemadzitateguru angu, muzita raJesu
 36. Ini ndinoramba kubhadharira zvivi zvevabereki vangu, muzita raJesu
 37. Tenda Mwari nekukunda kwenyu

 

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.