Minamato Inonongedzera Kutsvaga MWARI

0
88

Nhasi, tichange tichibata nemaPoinzi emunamato Ekutsvaga MWARI

“Kuti ndimuzive, nesimba rekumuka kwake, VaFiripi 3:10. Vanhu vakawanda vanodada nezvinhu zvavanoziva. Kutaura zvazviri, chimiro chavo chinobva pane zvavanoziva. Vanonongedzerwa kwavari senyanzvi mune mamwe madenderedzwa, mungava mune zvemari duku, mishonga, sainzi yomuchadenga, kana kuti imwe nzvimbo ipi neipi. Asi kune ruzivo rumwe chete runopfuura izvi zvose - ruzivo rwaIshe Jesu Kristu. Chinhu chikuru kuva nacho, mushure meruponeso, ruzivo rwaMwari. Rinokunda zvimwe zvinhu zvose. Maererano naJeremia 9:23,24, XNUMX, Jehovha anozivisa kuti: “Vakachenjera ngavarege kuzvirumbidza pamusoro pouchenjeri hwavo, kana vane simba vanozvirumbidza pamusoro pesimba ravo, kana vapfumi, ngavarege kuzvirumbidza pamusoro pepfuma yavo, asi unozvirumbidza ngaazvirumbidze pamusoro peizvi, kuti ivo . . . ndizive.

Iwe Unogonawo Kufarira Kuverenga: 20 Mavhesi eBhaibheri Kunamatira Kuda Uye Chinangwa chaMwari 

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

Kumutendi, kuziva Mwari ndicho chinhu chaicho. Chinofanira kuva chido chake chikuru. Kunogadzirisa mafungiro edu uye kunotibatsira kuona zvinhu nemaonero azvo akarurama uye kuita zvisarudzo zvakanaka. Kunopa simba, kutenda, uye ushingi matiri zvose zviri zviviri kurarama nenzira youmwari nokuita zvinhu zvinoshamisa. Asi zvinosuwisa kuti _imba yaMwari yakazara nevanhu vanongofunga kuti Mwari vangavapei uye vasina chido chekumuziva. Ichi ndicho chikonzero makereke azere nemaKristu asina simba._ Vadikani, pamusoro pazvose, tinofanira kutsvaka kuziva Mwari.


Mabhuku Eminamato Ane Simba 
by Mufundisi Ikechukwu. 
Yave kuwanikwa pa Amazon 


MINYENGETERO MARI

 1. Mwari baba ndibatsirei kuti ndikudze chido chekukuzivai kuti ndikure mukuziva kwenyu neshoko renyu, muzita raJesu.
 2. Baba, mwoyo wangu unoshuva kubva pachivi kuenda pakururama. Ndinoziva kuti ndakaitwa mutsvene naJesu, asi ndinoziva zvakare kuti muhupfumi hweHumambo hwenyu, ndichakohwa izvo zvandinodyara - mupfungwa uye pamweya. Ndapota ndibatsireiwo kudyara zvinhu zvakanaka nerupo. Ndishandise kudyara zvinofadza Mweya Mutsvene kwete ini.
 3. Kereke yangu ngaizivikanwe munharaunda seboka revatendi vane rupo vanochengeta vamwe nechido, uye vanoratidza hupenyu hwaKristu nemashoko edu nezviito zvedu.
 4. Ah Ishe, ndinoraira chigaro chese chakashata chemuvengi Asingaoneki anorwisa hupenyu hwangu, magumo, mhuri, basa, vadzidzi, bhizinesi, muchato nehushumiri kuti zvipiswe nemoto muzita raJesu.
 5. Baba vangu, ndinoraira boka rese remuvengi wese Asingaoneki achipokana nehupfumi hwangu hwemweya kuti aparadzirwe nemoto muzita raJesu.
 6. Ah Ishe, simba rese Risingaonekwe uye muvengi ari kushanda achipesana nehupfumi hwangu hwemweya, kufa zvino nemoto muzita raJesu.
 7. Baba vangu, nhasi nesimba renyu, ndinoraira museve wese wekutarisa weMuvengi Asingaoneki unoshandiswa mukutarisa hupfumi hwangu hwemweya kubata moto uye kuputswa kuita zvidimbu muzita raJesu.
 8. Ah Ishe, itai kuti ndisaonekwe uye ndisabatike kune wese Asingaoneki muvengi nemuseve muzita raJesu.
 9. Ah Ishe, nhasi ndinobatidza moto miseve yese yakaipa yemuvengi Asingaoneki uye ndoipisa kuita madota muzita raJesu.
 10. Baba vangu, nemoto wenyu nesimba rovai uye paradzai museve wese Usingaonekwe wakatumirwa kuparadza hupenyu hwangu hwemweya nerombo rakaipa muzita raJesu.
 11. Baba vangu, nyaradzai rurimi rwese rwakaipa uye rwusingaonekwe rwuchitaura zvinhu zvakaipa muhupenyu hwangu muzita raJesu.
 12. Ah Ishe, ndinoraira nhasi kuti muvengi wese akasindimara uye asingatendeuke wehupenyu hwangu, magumo, basa, vadzidzi, bhizinesi, mhuri, muchato uye hushumiri hupiswe nemoto wako unoparadza muzita raJesu.
 13. Haiwa Jehovha, ratidzai chivi changu chakavanzika pamberi penyu
 14. Ndinozvidemba pazvakaipa zvangu zvose. Ndishambidzei, ndiregererei uye ndinatsei pamberi penyu Mwari wangu.
 15. Rega ndiwane mufaro, ndide rugare, zororo, gwara, nyasha nesimba muhuvepo hwenyu.
 16. Ndiratidze nzira yehupenyu o Ishe muzita raJesu
 17. Ini ndinogara munzvimbo yakavanda yehuvepo hwenyu uye ndichadzivirirwa kubva kune rangano dzevavengi vangu.
 18. ndivanzei pakavanda patende pandimi dzavanhu;
 19. Regai kundirasha pamberi penyu, imi Jehovha; uye regai kubvisa Mweya wenyu kwandiri
 20. ndichauya pamberi penyu ndichiimba. Ndichanyarara pamberi penyu Mwari wangu
 21. Gomo rose rehupenyu hwangu, mhuri, kereke, nzvimbo yebasa nezvimwe ngazviputsike muhuvepo hwenyu.
 22. Rega vakaipa vanodzingirira, kundikomberedza, vamire vachindipikisa kana kutondimukira vagumburwe uye vawire pamberi pako muzita raJesu.
 23. Kuvapo kwenyu ngakundipodzese, imi Jehovha Mwari wangu. Mweya wenyu ngaundishandure kubva kune kumwe kubwinya kuenda kune kumwe muzita raJesu. Ngandirarame, ndibereke zvibereko uye ndikushumirei pamberi penyu nguva dzose.
 24. Dhirowa uye shandura varanda vako pamberi pako muzita raJesu
 25. Baba ndinonamata kuti mutishanyira, moita kuti huvepo hwenyu huzivikanwe muhupenyu hwangu nemuguta rangu.
 26. Ndipe kutenda kuti nditende kuti Unogona kushandura guta rangu kuburikidza nemunamato uye kuburikidza nezviito zverudo netsitsi.
 27. Umambo hwenyu ngahuuye panyika sezvahunoitwa kudenga.
 28. Ndibatsireiwo kukudziridza huvepo hwenyu muhupenyu hwangu.
 29. Ndinosarudza kushanda nemi kuti ndishandure muguta rangu.
 30. Ndibatsirei kurwira guta rangu mumunamato nevamwe.
 31. Bvisai zvinondivhiringa muhupenyu hwangu izvo zvinondibvisa pamberi penyu [Tendeuka chero zvinokanganisa muhupenyu hwako].
 32. Ndinopfidza kuzvikudza kupi nokupi kana zvidhori zvomunhu oga zvakandibvisa pakuva nemi pakutanga uye kuva Wenyu chose chose (Zvitumidze chimwe nechimwe - kureva zvinhu zveterevhizheni, zvokudya, mitambo, basa, nezvimwewo].
 33. Bvisai kudziya kwese kuri mumoyo mangu mugondibatidza moto nekuda kwenyu.
 34. Ndinoda kukuzivai zvakanyanya uye nditungamirire hupenyu hwangu maererano nekuda kwenyu
 35. Ndipe simba rekuvaka nekuzadza humambo hwenyu nevakuru veumambo izvo zvinozokubatsirai
 36. Ndipeiwo chibereko nechipo chemweya chinondibatsira kuparadzira nekudzidzisa shoko renyu
 37. Ndinzwirei tsitsi, imi Mwari, nokuda kwounyoro hwenyu uye nokuda kwetsitsi dzenyu. Dzima kudarika kwangu uye udzivise chivi kwandiri kuti ndigova munhu anokubatsira iwe Ishe Jesu.
 38. Ndinokutendai Jesu neminamato yakapindurwa

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.