Mazwi Ane Simba EMwedzi waGumiguru

0
65

Nhasi, tichange tichibata neKutaura Kune Simba KweMwedzi waGumiguru

Mwari vatisvitsa kure . Kubva kutanga kwegore, tine zvikonzero zvose zvekutenda Ishe nechishamiso chekuuya mune mumwe mwedzi. Isu tinofanirwa kutora simba pamusoro pemwedzi uno izvo zvichatibatsira nekutidzivirira kubva pakurwiswa pamweya nekumedzwa nevakaipa, dziviriro yaMwari icharamba ichigara mumba medu muzita raJesu.

Unogona zvakare kuda kuverenga: 20 Mavhesi eBhaibheri Kunamatira Kukurudzira Mwedzi Uno

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

Tinofanira kutanga kuporofita kuti;


Mabhuku Eminamato Ane Simba 
by Mufundisi Ikechukwu. 
Yave kuwanikwa pa Amazon 


Zvinhu zvese zvichashanda pamwechete zvakanaka kwandiri nemhuri yangu mwedzi uno, muzita raJesu.

Ini ndinogashira simba rekurarama hupenyu hutsvene mwedzi uno, muzita raJesu.

Mweya waKristu unogara mandiri, simbisa muviri wangu wenyama, muzita raJesu.

Hapana simba rerima richakwanisa kundibvisa muruoko rune simba rwaMwari mwedzi uno, muzita raJesu.

Ndine simba kubudikidza naIshe Jesu Kristu, muzita raJesu.

Ini ndinotora rugare rwaIshe Jesu Kristu mukati mangu mwedzi uno, muzita raJesu.

Pfungwa dzangu dzinovandudzwa neshoko raIshe zuva nezuva, muzita raJesu.

Ndazara nokutenda muna Mwari. handina kupokana. Ini handishande mukusatenda, muzita raJesu.

Kana ndikadya kana kunwa chero chinhu chinouraya kana chinokuvadza hachindikuvadze, muzita raJesu.

Mweya waMwari ndiwo gwara rangu, muzita raJesu.

Namatira chechi yako yepanzvimbo, vafundisi nevashumiri

KUTAURA KUNE SIMBA

 1. Baba vangu, sezvandiri pano nhasi, kuzodzwa kwekusajairika ngakuuye pandiri, muzita raJesu.
 2. Chero chinhu chakaipa chakavigwa pandiri, hachizopona pakutsamwa kwaMwari waEria pano nhasi, muzita raJesu.
 3. Iwe mhare unoshandisa nyika kunonotsa kuratidzwa kwangu, inzwa shoko raJehovha; nyika, ichavhura nekumedza nhasi, muzita raJesu.
 4. Masimba akaipa eimba yababa vangu, achishandisa zvinhu kutuka dzinza remhuri yangu, zvaringana, nhasi, moto wemabhanan'ana waMwari unokuparadza, muzita raJesu.
 5. Basa rese rakapedzwa remuvengi, rinopesana nedzinza remhuri yangu, O Mwari, simuka uvamise nhasi, muzita raJesu.
 6. Sarudzo yese yesungano inopesana nekubudirira mumhuri yangu, iwe matenga, simuka uzvimise nhasi, muzita raJesu.
 7. Baba vangu, Baba vangu, Baba vangu, ndibatei nemaoko enyu enyasha nhasi zita raJesu.
 8. Baba vangu, sezvandiri pano nhasi, kuzodzwa kwekusajairika ngakuuye pandiri, muzita raJesu.
 9. Chero chinhu chakaipa chakavigwa pandiri, hachizopona pakutsamwa kwaMwari waEria pano nhasi, muzita raJesu.
 10. Iwe mhare unoshandisa nyika kunonotsa kuratidzwa kwangu, inzwa shoko raJehovha; nyika, ichavhura nekumedza nhasi, muzita raJesu.
 11. Masimba akaipa eimba yababa vangu, achishandisa zvinhu kutuka dzinza remhuri yangu, zvaringana, nhasi, moto wemabhanan'ana waMwari unokuparadza, muzita raJesu.
 12. Basa rese rakapedzwa remuvengi, rinopesana nedzinza remhuri yangu, O Mwari, simuka uvamise nhasi, muzita raJesu.
 13. Sarudzo yese yesungano inopesana nekubudirira mumhuri yangu, iwe matenga, simuka uzvimise nhasi, muzita raJesu.
 14. Baba vangu, Baba vangu, Baba vangu, ndibatei nemaoko enyu enyasha nhasi, muzita raJesu.
 15. Verenga mavhesi ebhaibheri ari pazasi;
 16. Isaya 40:29: Vanoziya unovapa simba; uye anowedzera simba kune vasina simba.
 17. VaFiripi 4:19 Asi Mwari wangu achazadzisa zvamunoshayiwa zvose maererano nokubwinya kwepfuma yake muna Kristu Jesu.
 18. Mapisarema 107:20 Akatuma shoko rake, akavaporesa, akavarwira pakuparadzwa kwavo. Mapisarema 147:3 Anoporesa vane mwoyo yakaputsika, uye anosunga maronda avo.
 19. Isaya 57:18-19: "XNUMX Ndakaona nzira dzake, uye ndichamuporesa, uye ndichamutungamirira, uye ndichadzosa kunyaradzwa kwaari nevachemi vake. Ndinosika zvibereko zvemiromo; Rugare, rugare kune ari kure nekune ari pedo, ndizvo zvinotaura Jehovha; uye ndichamuporesa.
 20. VaRoma 8:37 Kwete, pazvinhu zvose izvi tiri vakundi nokupfuurisa kubudikidza naiye akatida. Mateo 9:21 Nokuti wakati mukati make: Kana ndikangobata nguvo yake, ndichaporeswa.
 21. Dhuteronomi 7:15 Jehovha uchabvisa kwamuri hosha dzose; haangatumiri kwamuri hosha yakaipa yeEgipita, yaunoziva; asi uchaaisa pamusoro pavose vanokuvenga.
 22. Isaya 58:8 : Ipapo chiedza chako chichabuda semambakwedza, kuporeswa kwako kuchabukira nokukurumidza, kururama kwako kuchakutungamirira; kukudzwa kwaJehovha ndiwo mubayiro wako.
 23. Jeremia 17:14 : Ndiporesei Jehovha, ipapo ndichaporeswa; ndiponesei, ipapo ndichaponeswa, nekuti ndimi wandinorumbidza
 24. Majoko, ngetani, nengetani, nekusungwa kweimba yababa vangu, damburwa, nezita raJesu.
 25. Kukanganisa kwevabereki vangu hakuzove dambudziko rangu, muzita raJesu.
 26. Kusarurama kweimba yababa vangu hakuzondibere, muzita raJesu.
 27. Ndinoisa muchinjikwa waJesu Kristu pakati pangu nemadzitateguru angu, muzita raJesu.
 28. Ropa raJesu, yerera nemuropa remhuri yangu uye ugeze nzvimbo dzese dzekurwiswa nasatani pamusoro pehupenyu hwangu, muzita raJesu.
 29. Yese yakaipa maitiro andakagara nhaka kubva kumhuri yangu, ngaparadzwe neropa raJesu, muzita raJesu.
 30. Chese chamupupuri chekuparadza chinoyerera kubva pamuti wemhuri yangu, ndinokuviga izvozvi, muzita raJesu.
 31. Yese yemhuri maitiro ayo satan anopomba mvura yakaipa mumhuri yangu, kufa, muzita raJesu.
 32. Ini ndinomisa wese terminator wemutsara wemhuri yangu, muzita raJesu.
 33. Iwe matenga, simuka, rwisa masimba erima anogara mubindu redzinza remhuri yangu, muzita raJesu.
 34. Baba vangu, tumirai ngirozi dzenyu kuti dzidzike musasa pamusoro penhengo yese yemhuri yangu uye nekuvadzivirira, muzita raJesu.
 35. Chese chitadzo uye kusarurama kuri mumutsara wemhuri yangu, ngazviregedzwe neropa raJesu, muzita raJesu.
 36. Ini ndinosunga mambo wese akaipa anotonga mumhuri yangu nengetani yemoto, muzita raJesu.
 37. Simba rese riri mumudzi wangu, rinoita kufambira mberi kwangu kumashure, rinofa, muzita raJesu.
 38. Nhaka yekutanga kubva kuvabereki vangu, buda, muzita raJesu.
 39. Rusvingo rwemadzitateguru, rwakavakwa rwakatenderedza kubwinya kwangu, ngarudzwe, muzita raJesu.
 40. Ropa raJesu, pinda munheyo yemhuri yangu kuti utisuke nekutidzikinura, muzita raJesu.
 41. Chibvumirano chese, chivimbiso, mhiko, mhiko, kuzvitsaurira, mutsara wemhuri wakaitwa nemadhimoni pamaatari akasiyana siyana, ndinozviramba, muzita raJesu.
 42. Ini ndinoraira chizvarwa chemangwana chedzinza remhuri yangu kuti chisunungurwe kubva pane zvese zvakaipa zvakaitwa nemadzitateguru angu, muzita raJesu.
 43. Iwe pasi vhurika, uye umedza mhondi yese yemweya yakarongerwa kurwisa mhuri yangu, muzita raJesu.
 44. Museve wese wakaipa wakapinda muhupenyu hwangu kuburikidza nemutsara wemhuri yangu, ngaubviswe, muzita raJesu.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO
Previous nyaya30 minamato yeChinamato Chegore Idzva 2023
inoteveraHondo Minamato Kunamata Pakati pehusiku
Zita rangu ndinonzi Mufundisi Ikechukwu Chinedum, Ndiri Munhu waMwari, Ane shungu nekufamba kwaMwari mumazuva ano ekupedzisira. Ndinotenda kuti Mwari vakapa mutendi wese simba nehurongwa hunoshamisa hwenyasha kuratidza simba reMweya Mutsvene. Ini ndinotenda kuti hakuna mukristu anofanirwa kudzvanyirirwa nadhiabhori, isu tine Simba rekurarama nekufamba mukutonga kuburikidza neMinamato neShoko. Kuti uwane rumwe ruzivo kana mazano, unogona kundibata pa everydayprayerguide@gmail.com kana Chat me up paWhatsApp Uye Teregiramu panhamba dzinoti +2347032533703. Zvakare ini ndichada kuKukoka iwe kuti ubatanidze yedu Ine Simba Maawa makumi maviri nemana Munamato Boka paTeregiramu. Dzvanya iyi link kuti ubatane Izvozvi, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ24vTXQ. Mwari vakukomborere.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.