4 Mapisarema eKunamata Pakati pehusiku Nemapoinzi eminamato Cherechedza: Ndokumbira Namata Iyi Minamato Nehasha Kaviri.

0
74

Nhasi, tichave tichibata ne4 Mapisarema To Namata Pakati pehusiku Nezveminamato Cherekedza: Ndokumbira Namata Iyi Minamato Nehasha Kaviri

1. Mapisarema 35: 1-20

1 Pisarema raDhavhidhi. Ndireverai mhaka yangu, Jehovha, navanokakavadzana neni; Irwai navanorwa neni.
2 Torai nhovo huru neduku, Musimuke kundibatsira.
\v 3 Vhomoraiwo pfumo, mudzivire nzira yavanonditambudza; itii kumweya wangu: Ndini muponesi wako.
\v 4 Ngavanyadziswe, vazvidzwe ivo vanotsvaka mweya wangu; ngavadzoserwe shure, vashorwe vanorangana kundikuvadza.
\v 5 Ngavave sehundi pamberi pemhepo; uye mutumwa waJehovha ngaavatevere.
\v 6 Nzira yavo ngaive nerima, itedze; uye mutumwa waJehovha ngaavatevere.
\v 7 Nokuti ndisina mhosva vakandivanzira mimbure yavo mugomba, pasina chikonzero vakacherera mweya wangu mimbure.
8 Kuparadzwa ngakumuwire akangofara; mumbure wake waakavanza ngaumubate amene; ngaawire mukuparadzwa ikoko.
\v 9 Mweya wangu uchava nemufaro muna Jehovha, uchafarira ruponeso rwake.
\v 10 Mapfupa angu ose achati: Jehovha, ndiani wakafanana nemwi, munonunura murombo kubva kune wakamukurira nesimba, zvirokwazvo, murombo neanoshayiwa pane anomupamba?
[11] Zvapupu zvenhema zvinosimuka; Vakandipomera zvinhu zvandakanga ndisingazivi.
12 Zvakanaka zvangu vakanditsiva nezvakaipa, Vachibira mweya wangu.
13 Asi kana ndirini, pakurwara kwavo ndakafuka masaga; ndakatambudza mweya wangu ndichitsanya; neminyengetero yangu
14 Ndakaita seyaiva shamwari yangu kana hama yangu; Ndakakotama ndichichema, somunhu anochema mai vake.
[15] mi, emi kò si mọ̀; nwọn fa mAsi pakugumburwa kwangu vakafara, vakaungana pamwechete; Zvirokwazvo, vakarashwa vakaungana kuzorwa neni, navandakanga ndisingazivi; vakandibvambura, vasingaregi.
16 Savadadi vakaipa pamitambo Vakandirumanyira meno avo.
17 Ishe, muchatarira izvozvo kusvikira rinhiko? Rwirai mweya wangu pakuparadza kwavo, Mudikamwa wangu pashumba.
18 Ndichakuvongai paungano huru; Ndichakurumbidzai pakati pavanhu vazhinji.
\v 19 Vanondivenga ndisina mhosva ngavarege kufara pamusoro pangu; uye ngavarege kubwaira neziso vanondivenga ndisina mhosva.
\v 20 Nokuti havatauri rugare; asi vanofungira vakanyarara panyika mashoko ekunyengera.

2. Pisarema 109

1. Regai kunyarara, imi Mwari wokurumbidza kwangu;
2 nekuti vakandishamisira muromo wowakaipa, nomuromo unonyengedzera; Vakandireva norurimi runoreva nhema.
3 Vakandikombawo namashoko embengo; vakarwa neni pasina chikonzero.
4 Pakuvada kwangu vava vadzivisi vangu; Asi ini ndinonyengetera hangu.
5 Vakanditsivira zvakaipa pane zvakanaka, zvandakavaitira, Nembengo pakuvada kwangu.
6 Isai munhu akaipa ave ishe wake; Satani ngaamire paruoko rwake rworudyi.
7 Kana achitongwa, ngaapiwe mhosva; Munyengetero wake ngauve chivi.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

Iwe Unogonawo Kufarira Kuverenga: 20 Mavhesi eBhaibheri Kunamatira Simba Munguva Yematambudziko


Mabhuku Eminamato Ane Simba 
by Mufundisi Ikechukwu. 
Yave kuwanikwa pa Amazon 


3. Pisarema 144 raDhavhidhi

1. Ngaarumbidzwe Jehovha Dombo rangu, anodzidzisa maoko angu kurwa, minwe yangu kurwa.
2. Ndiye Mwari wangu ane rudo nenhare yangu, nhare yangu nomurwiri wangu, nhovo yangu, wandinovanda maari, anoisa marudzi pasi pangu.
3 Haiwa Jehovha, munhu chiiko zvamune hanya naye, Mwanakomana womunhu zvamunomufunga?
4. Munhu akafanana nomweya; mazuva ake akaita somumvuri unopfuura.
5. Pamura matenga enyu, Jehovha, muburuke; batai makomo, kuti apfungaire hutsi.
6 Tumirai mheni, muparadzire; pfurai miseve yenyu muvaparadze.
7 Tambanudza ruoko rwako uri kumusoro; ndirwirei, mundirwire pamvura zhinji ine simba, napamaoko avatorwa
8. Muromo wavo uzere nenhema, vane maoko orudyi anonyengera.
9. Ndichakuimbirai rwiyo rutsva, imi Mwari; ndichakuimbirai nziyo dzokurumbidza nomutengeramwa une hungiso dzine gumi;
10 kuna iye anopa kukunda kumadzimambo, anorwira muranda wake Dhavhidhi pamunondo unouraya.
11 Ndinunurei uye mundinunure pamaoko avatorwa vane miromo izere nenhema, vane maoko orudyi anonyengera.
12. Ipapo vanakomana vedu pauduku hwavo vachava semiti yakakodzwa zvakanaka, uye vanasikana vedu vachava sembiru dzakavezwa kuti dzishongedze muzinda wamambo.
13. Matura edu achazadzwa nemhando dzose dzezviyo. Makwai edu achawanda nezviuru, nemakumi ezviuru kumafuro edu;
14. Nzombe dzedu dzichatakura mitoro inorema. 2 Hakungavi nokuputswa kwamasvingo, kana kuenda muutapwa, kana kuchema panzira dzomumisha yedu.
15 Vakaropafadzwa vanhu vane chokwadi ichi; vakaropafadzwa vanhu avo Mwari wavo ari Jehovha.

4. Mapisarema 43 kusvika ku50

43 Makandirwira pakurwiswa kwavanhu; makandiita mukuru wendudzi; vanhu vandaisaziva vari pasi pangu.
44 Pavanongondinzwa chete, vanonditeerera; vatorwa vanonamata pamberi pangu.
45 Vose vanoora mwoyo; vanobuda munhare dzavo vachidedera.
46 Jehovha mupenyu! Dombo rangu ngarirumbidzwe! Ngakudzwe Mwari Muponesi wangu!
47. Ndiye Mwari anonditsivira, anoisa ndudzi pasi pangu;
48 Iye anondiponesa pavavengi vangu. Makandisimudza pamusoro pavavengi vangu; Makandinunura kubva kuvanhu vechisimba.
49 Naizvozvo ndichakurumbidzai pakati pendudzi, imi Jehovha; ndichaimbira zita renyu nziyo dzokurumbidza.
50 Anopa mambo wake kukunda kukuru; anoratidza unyoro hwake kumuzodziwa wake, kuna Dhavhidhi nezvizvarwa zvake nokusingaperi.
Ngatishandisei mapisarema aya tinamate minamato iri pazasi.

MINYENGETERO MARI

 1. Simba rese riri mumudzi wangu rinoita kufambira mberi kwangu kumashure, kufa, muzita raJesu.
 2. Zvibayiro zvakaitirwa ini, zvinondisunga kubva pamudzi wangu, zvife, muzita raJesu.
 3. Nhaka yekutanga kubva kuvabereki vangu, buda, muzita raJesu.
 4. Midzimu yemhuri uye masimba ekutarisa ari pamusoro peimba yababa vangu, kufa, muzita raJesu.
 5. Kuedza kwese kunoitwa nemasimba erima kushungurudza hupenyu hwangu, kuparadzire, muzita raJesu.
 6. Chese hasha panyeredzi yangu, chifa, muzita raJesu.
 7. Ndinozvisunungura kubva kumatambudziko ese anobva mukukanganisa kwevabereki, muzita raJesu.
 8. Bhatani rekutanga rakadzvanya kuenderera mberi kwangu, kufa, muzita raJesu.
 9. Vachengeti vaSatani vezviridzwa zvangu zvekusimudzira, vasunungure nemoto, muzita raJesu.
 10. Mhuka dzinoshamisa mumidzi yangu, dzinofa, muzita raJesu.
 11. Anti-breakthrough zvirongwa zvinopesana nehupenyu hwangu kubva kumidzi yangu, kufa, muzita raJesu.
 12. Chero gonhi rakanaka muhupenyu hwangu, rakavharwa nehuipi hwemba, rakavhurwa nemoto, muzita raJesu.
 13. Kurwa nehupenyu hwangu kubva panheyo yangu, kufa, muzita raJesu.
 14. Wese muti wakashata wakasimwa uchipikisana nekufambira mberi kwangu, unofa, muzita raJesu.
 15. Mugadziri uye vavaki vekutambudzika kubva panheyo yangu, pararira uye ufe, muzita raJesu.
 16. Dombo remoto, tsvaga huma yevandidzvanyiriri vekutanga, muzita raJesu.
 17. Masimba ari kuseri kwematambudziko akasindimara, kufa, muzita raJesu.
 18. Wese simba risinganzwisisike rakaungana kuzorwa nekufambira mberi kwangu, ngariparadzwe, muzita raJesu.
 19. Satanic pani yakandimisikidza, pararira, muzita raJesu.
 20. Wese satanic anondimukira, pararira, muzita raJesu.
 21. O Ishe, shandurai kumhanya kwangu kwazvino uye mundipe kumhanya kutsva sekuda Kwenyu, muzita raJesu.
 22. Rusvingo rwemadzitateguru rwakakomberedza kubwinya kwangu, dhonzwa, muzita raJesu.
 23. Kubwinya kwangu kuri pasi pehusungwa, gamuchira kununurwa nemoto, muzita raJesu.
 24. Kubudirira kwangu mukutapwa, buda, muzita raJesu.
 25. Zvandinogona izvo zvakasungwa nevavengi, gamuchira kununurwa, muzita raJesu.
 26. Kukura kwangu kuri kurambidzwa, kusunungurwa, muzita raJesu.
 27. Kusimudzwa kwangu kwakavharirwa muhusungwa, kusunungurwa, muzita raJesu.
 28. Kuwedzerwa kwangu kuri muhusungwa, kununurwe nemoto, muzita raJesu.
 29. Kufambira mberi kwangu kuri muhusungwa, kusunungurwa, muzita raJesu.
 30. Hunhu hwangu hwakasungwa kubva pamudzi, huya, muzita raJesu.
 31. Vabatsiri vangu vari muhusungwa, huyai, muzita raJesu.
 32. Mikana yangu iri muhusungwa, ngainunurwe, muzita raJesu.
 33. Mari dzangu dzakabatwa muhusungwa, dzisunungurwe, muzita raJesu.
 34. Mhiko dzese pamusoro pangu kubva kumidzi, kufa, muzita raJesu.
 35. Tenda Mwari nekununura kwako

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO
Previous nyayaHondo Minamato Kunamata Pakati pehusiku
inotevera41 Namato Yekunamatira Kukunda
Zita rangu ndinonzi Mufundisi Ikechukwu Chinedum, Ndiri Munhu waMwari, Ane shungu nekufamba kwaMwari mumazuva ano ekupedzisira. Ndinotenda kuti Mwari vakapa mutendi wese simba nehurongwa hunoshamisa hwenyasha kuratidza simba reMweya Mutsvene. Ini ndinotenda kuti hakuna mukristu anofanirwa kudzvanyirirwa nadhiabhori, isu tine Simba rekurarama nekufamba mukutonga kuburikidza neMinamato neShoko. Kuti uwane rumwe ruzivo kana mazano, unogona kundibata pa everydayprayerguide@gmail.com kana Chat me up paWhatsApp Uye Teregiramu panhamba dzinoti +2347032533703. Zvakare ini ndichada kuKukoka iwe kuti ubatanidze yedu Ine Simba Maawa makumi maviri nemana Munamato Boka paTeregiramu. Dzvanya iyi link kuti ubatane Izvozvi, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ24vTXQ. Mwari vakukomborere.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.