30 minamato yeChinamato Chegore Idzva 2023

19
85403

Pisarema 24: 7-10:
Simudzai misoro yenyu, iwo magedhi; uye musimudze, imi magonhi akare-kare; uye Mambo wokubwinya achapinda. 7 Ndianiko uyu Mambo wokubwinya? Iye ane simba uye ane simba, iye Jehovha ane simba pakurwa. Simudzai misoro yenyu, iwo magedhi; musimudze, imi magonhi akare-kare; uye Mambo wokubwinya uchauya. 8 Ndianiko uyu Mambo wokubwinya? Jehovha wehondo, ndiye Mambo wokubwinya. Selah.

Icho chinogara chiri chinhu chakanaka kutanga goredzva neminamato. Kana isu tikapa makore edu kuna Mwari, Iye anovimbisa kugona kwedu kwemashura mugore. Gore rega rega rine nhumbu yezvakanaka nezvakakura zvakaipa, saka isu tinofanirwa kunamatira kuti baba vedu vekudenga vatidzivirire kubva kune zvakaipa uye nekuunza zvakanaka kudzimba dzedu. Mwaka wega wega izere nezvisarudzo, tinofanira kunyengeterera mweya unoera kuti utibatsire kuita sarudzo dzakachena kutigonesa kubudirira mugore idzva. Chero gore rizere nemarudzi ese evanhu, isu tinofanira kunyengeterera kuti mweya unoera utitungamirire kune vanhu chaivo kuti tisvike kumusoro. Izvi zvese zvikonzero uye zvimwe ndezvekuti nei ndakanyora makumi matatu eminyengetero mapoinzi gore idzva 30.

Iyi minamato yeminamato ichaisa iwe panzira yekubudirira apo iwe uchivanamata. Kune avo chete vanozvininipisa zvakakwana ndokumbirawo kutungamira kunotungamirirwa naMwari. Iwe unofanirwa kunzwisisa kuti muKristu anonamata haazombofi akave munyatwa waDhiabhori nevamiriri vake. Saka paunotanga gore rako neminamato, ngirozi dzaIshe dzinoenda pamberi pako mukati megore uye dzikisa nzira dzese dzakakombama munzira yaJesu. Ndiri kuona iyi minamato yemwaka mutsva inounza iwe kubudirira kukuru muzita raJesu.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

30 minamato yeChinamato Chegore Idzva 2023


1. Baba, ndinokutendai nekunaka kwako uye nemabasa anoshamisa muhupenyu hwako mugore ra2022.

2. O Ishe, pedzai zvinhu zvakanaka zvese zvakanangana neni gore rino 2023.

3. Mwari ngaave Mwari muhupenyu hwangu gore rino 2023, muzita raJesu.

4. Mwari ngavasimuke vanyadzise simba rese rakanetsa Mwari muhupenyu hwangu gore rino 2023 muzita raJesu.

5. Rega kusuwa kwangu kese kuve kugadzwa kwehumwari muhupenyu hwangu gore rino muzita raJesu.

6. Mhepo dzose dzaSatani nemadutu ngazvinyaradzwe muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

7. Iwe Mwari wekutanga mutsva, tanga chidimbu chitsva chezvishamiso muhupenyu hwangu gore rino, muzita raJesu.

8. Rega izvo zvinonditadzisa kubva mukukudzwa zvipazwe zvidimbu, muzita raJesu.

9. Wese ma anti-anoputsa maburi akagadzirirwa kundirwisa ngaaparadzwe, muzita raJesu.

10. Regedza kuzodzwa kwemweya kunowira pandiri, muzita raJesu.

11. Ishe, ndisunungurei kunzvimbo yakakodzera panguva chaiyo.

12. Iwe Mwari wekutanga mutsva, vhura kwandiri mikova yekubudirira kwandiri, muzita raJesu.

13. O Ishe, ndipeiwo mazano akazodzwa uye munditungamirire kunzira itsva dzemakomborero, muzita raJesu.

14. Rega makore angu ese apera nekuedza ngavadzoserwe kudzokere makomborero mazhinji, muzita raJesu.

15.Mari dzangu hadzizopinde munhanga dzenzara dzemari gore rino, muzita raJesu.

16. Ini ndinoramba mweya yega yega yekunyadziswa mune zvemari, muzita raJesu.

17. O Ishe, buritsa uchi mudombo kwandiri uye ndiwane nzira iyo varume vanoti hapana nzira.

18. Ini ndinotaura pasina uye ndinoshayisa mazwi ese akaipa andakataura pamusoro pehupenyu hwangu, imba, basa, nezvimwe, kubva pasatani zvinyorwa, muzita raJesu.

19. Iri gore rino, ini handisi kukanda mapfumo pasi nezvishamiso zvangu, muzita raJesu.

20. Vagadziri vese vekuvenga, kuvengana uye kukakavara mumba ngavafe mitezo, muzita raJesu.

21. Ini ndinoraira satanic yose yekuganhurira kune hutano hwangu uye mari kuti ibviswe, muzita raJesu.

22. Tendera zvese zvatakapiwa nhaka kuti tiwane zvakanaka zvinhu zvibve, muzita raJesu.

23 Haiwa Ishe, simuka, munyadzise simba rose rinopikisa Mwari wangu.

24. Nezita raJesu, rega ibvi rimwe nerimwe rebvi rekunyadzisa satan.

25. Ini ndinoramba kudya chingwa chekusuwa gore rino, muzita raJesu.

26. Ini ndinoparadza kushora kwese kwemweya muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

27. Rega mhepo yekuMabvazuva itore simba uye kunyadzise vese vekunamata vangu vanaFarao nemuEjipita, muzita raJesu.

28. Ita chimwe chinhu muhupenyu hwangu mune ino yemunamato chikamu chinoshandura hupenyu hwangu kuti huve hwakanaka, muzita raJesu.

29. Ishe, ndinunurei kubva kune zvakaipa zvese gore rino idzva muzita raJesu.

30. Handisi kuzokumbira mari kana chero chinhuzve mwedzi uno muzita raJesu

Ndatenda nekupindura minamato.

 

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

19 COMMENTS

  1. Ini ndiri mufundisi Seongbae anobva kuLiberia, ndinotenda neminamato yenyu yakagadzirirwa pamweya. Hushumiri hwangu hunovabatsira.

    • Mwari vakuropafadze mufundisi, Mwari ngavabudirire shumiro yako uye vaponese mamirioni emweya kuburikidza newe. Muzita raJesu.

  2. Ndatenda zvikuru changamire .. Muzita raJesu, ndinobvisa kubva pakuzodzwa kwako kweukuru gore rino 2019 .. Nemunamato uyu, iwo magonhi epedyo ehupfumi, hukuru, kukunda kunovhurwa kuti ndigare mukati.

  3. Vakazodzwa vaMwari ini ndinokomborera kubva pazvombo zvemweya izvi, ndiri mufundisi wechikadzi anobva kuLiberia ndichishuvira kuona kufamba kwaMwari muHupenyu hwangu hushumiri hwedu hwabatsirwa kubva kunamato idzi uye isu tine nzara yezvakawanda Mwari ngaakuwedzerei imi Sir. Ndatenda.

  4. Wakazodzwa naMWARI im muSwaziland uye mufundisi, mai imi makakomborerwa zvakawandisa man of God zvechokwadi imi muri kuburitsa zvombo zvakawandisa kuti satan arege kuramba.we tiri kukunda nyika kuna Jesu Kristu amen

  5. Pindura: Ndatenda Mufundisi wangu anodikanwa nekupa iwo manamato emunyengeri ayo ini ndawana anoshanda kwazvo uye sosi yehupenyu hwangu. Tenzi wedu akanaka ngaarambe achishandisa imi nesimba pabasa Rake reHumambo, Ameni.

  6. Thanks Mufundisi. Hupenyu hwangu hwekunamatira huri kutora chirevo chitsva apo ndinoramba ndichinamata nemi. Ndinogona kunzwa shanduko dzakawanda muhupenyu hwangu hwemweya. Kunyange iyezvino ndiri mumunamato!

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.