Minamato Yevachangoroorana

0
66

Nhasi tichange tichibata nePray Points Kune Vachangoroorana.

1 VaKorinte 7:1-40; Zvino pamusoro pezvinhu zvamakanyora muchiti: “Zvakanaka kuti murume arege kuvata nomukadzi.” Asi nokuda kwekuedza ufeve, murume mumwe nomumwe ngaave nomudzimai wake uye mukadzi mumwe nomumwe ave nomurume wake. Murume anofanira kupa mukadzi wake kodzero yake yokuwanikwa, uye nomukadziwo kumurume wake.

Nokuti mukadzi haana simba pamusoro pomuviri wake, asi murume; saizvozvowo murume haana simba pamusoro pomuviri wake, asi mukadzi ndiye anaro. Musanyimana, kunze kwekunge matenderana kwechinguvana, kuti mugozvipira pakunyengetera; asi mosanganazve, kuti Satani arege kukuedzai pakusazvidzora kwenyu. …( Tarisa kubhaibheri).

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

Iwe Unogonawo Kufarira Kuverenga: 20 Mavhesi eBhaibheri Nezvewanano


Izvi ndizvo zvinodiwa naMwari kune vakaroorana. Wanano kubatana kwemurume nemukadzi kuti vave vamwe kwakagadzwa naMwari kuti vagare vese nekusingaperi. Mwari rudo uye anotarisira kuti vakaroorana vadanane. Muparidzi 4:9-12 BDMCS - Vaviri vari nani kupfuura mumwe chete, nokuti vane mubayiro wakanaka wokushanda kwavo nesimba. nekuti kana vakawira pasi, mumwe achasimudza shamwari yake; Asi ane nhamo ari oga kana achiwira pasi, akashaiwa mumwe ungamusimudza! Uyezve, kana vaviri vachivata pamwechete, vachadziyirwa; asi mumwe angadziyirwa sei?

Uye kunyange munhu akakunda ari oga, vaviri vachamudzivisa—tambo yakakoswa netambo nhatu haikurumidzi kudambuka. Zvakakosha kuziva kuti Mwari ndiye akatanga wanano iyi yokutanga muEdheni. Wanano inobva kuna Mwari. Uye mubatanidzwa Wake waAdhama naEvha unoenzanisira chinodikanwa chaMwari cheroorano murume mumwe nomukadzi mumwe vakabatanidzwa mukuzvipira kwoupenyu hurefu kune mumwe nomumwe, vachishanda pamwe chete kuumba mhuri dzakasimba, dzoumwari. Zviripachena, vanhu havana kugara vachitevera gwara iroro, asi nzira yaMwari ichiri nzira yakanakisisa.

ZVINHU ZVOKUNAMATA KUNE VACHANGE Vchangobva kuchata

 • Abba Baba, ndinokutendai nekuda kwevachangobva kuchata. Rudo rwavo ngarukure uye kutenda kwavo kusimbe zuva nezuva. Ameni.
 • Ishe vanodikanwa, apo vanhu vaviri ava vanoungana muwanano, vayeuchidze nezverudo rwenyu uye rudo rwemhuri neshamwari. Ndinokutendai, Ameni.
 • Baba, kana paine nguva dzekuvhunduka dzevachati, ndapota vharai vaviri nerunyararo rwenyu nekunyaradza. Ita kuti vazive nezverudo netsigiro zvemhuri neshamwari. Ameni.
 • Mwari, batsirai vaviri vachangoroorana kuti vakutsvagei kutanga vasati vaita sarudzo. Ameni.
 • Ishe, ivai nemwenga nechikomba pazuva rino remuchato, uye zuva nezuva neusiku kumberi. Ameni.
 • Baba ropafadzai varoora ava. Ngavawane mufaro nerudo nguva dzose. Ameni.
 • Mwari vanodikanwa, ratidzai vaviri ava kuti vangadanana sei sezvamunovada. Ndinokutendai, Ameni.
 • Ishe, ndinokutendai nekuunza vanhu vaviri ava pamwechete murudo nemuwanano. Ameni.
 • Baba Vekudenga, batsirai vakaroorana vega-ega kuti vakwanise kutaura manzwiro avo. Batsira mumwe nomumwe ari muwanano kuti ave neshiviriro, uchenjeri, kunzwisisa, uye kuzarurirwa vasati vataura. Ameni.
 • Mwari ropafadzai vakaroorana mumwe nemumwe. Vayeuchidze nezverudo rwaUinarwo kwavari uye nerudo rwavanoitirana. Muzita raJesu Amen.
 • Baba batsirai vakaroorana kuti vatange zuva nekutenda Imi. Yeuchidza munhu wega wega nezvechisungo chemuchato nerudo rwavanonzwirana. Ameni.
 • Ishe, ndinokutendai kune vakaroorana. Ndinokutendai nekuseka uye rudo rwamunopa munguva dzakakosha. Ameni.
 • Baba tinosimudzira vakaroorana vose kwamuri. Tinovanamatira kuti vave neutano hwakanaka, mufaro, kutenda kwakasimba, uye kuti vayeuke rudo rwaUnarwo kumunhu mumwe nomumwe. Ameni.
 • Baba Vekudenga, regai vaviri vese vakuisei pekutanga muwanano yavo. Muzita raJesu Amen.
 • Mwari, ndapota isai dziviriro Yenyu pane vese vakaroorana. Ameni.
 • Baba ndinokutendai nekugona kunamatira vakaroorana. Tibatsirei kuti tivaunze kwamuri mumunamato zuva nezuva. Ameni.
 • Ishe tibatsirei kuti tiende kwamuri mumabasa emazuva ose.
 • Ita kuti imba yedu isimbe uye izadzwe nokutenda. 
 • Ngativimbei nemi chete uye nekuda kwenyu kwehupenyu hwedu. Ndinokutendai Baba Amen.
 • Mwari vanodikanwa, ndinokutendai nekuda kwemukadzi wangu. Tinokutendai nerudo nekuzvipira kwatinogovana. Ameni.
 • Ah Ishe baba vangu tangai mavambo matsva muwanano ayo achaita kuti nyika izive kuti Imi munesu muzita raJesu.
 • Yese chirongwa chedhiabhori pamusoro pemuchato wangu, paradzira nemoto muzita raJesu. 
 • Rega kutukwa kwese kwechizvarwa kunopesana nemuchato wangu kuparare muzita raJesu. 
 • Masimba ese angangoda kushandisa vana vedu kuunza kusuwa muwanano yedu, sunungura kubata kwako pamusoro pehupenyu hwavo uye uparare nemoto muzita raJesu. 
 • Mwari werunyararo nerudo huyai mutonge zvakanyanya muwanano yangu muzita raJesu.
 •  Rega mweya wese wekuzvida uye wehasha muhupenyu hwangu, kana muhupenyu hwemumwe wangu uparare nemoto muzita raJesu. 
 • Simba rese richiti kwete kuna Mwari muwanano yangu, pfugama kuzita raJesu muzita raJesu. 
 • Hatife rufu rusingafadzi nemuzita raJesu.
 • Maproblems anoita kuti vanhu vabvunze kuti Mwari wedu aripi, haangavi mugove wedu nezita raJesu.
 • Ini ndinoraira nzira dzese dzekupokana dzinodzinga mweya wako Mutsvene kure hazvizove chikamu chedu muzita raJesu.
 • bhaibheri rinoti kana chero munhu ari muna Kristu zvinhu zvakare zvapfuura uye zvinhu zvese zvave zvitsva, Ishe nesungano iyi, zvese zviri muwanano zvinova zvitsva muzita raJesu.
 • Ah Ishe baba vangu itai nzira panoita sepasina nzira yedu uye mupe zvese zvatinoda muzita raJesu. 
 • Oh Lord simukai mutirwire hondo dzedu dzese muzita raJesu.
 • Ini ndinomira ndichipokana nekutuka chero kwenzvimbo kunopesana newanano yangu muzita raJesu. 
 • Wese museve wekuvhiringidzika uye wekushushikana wakapfurwa pawanano yangu, dzokera kune wako akatumira muzita raJesu.
 • Atari yese yakaipa, inoshandura mazwi ekutuka muchato wangu, parara nemoto muzita raJesu.
 • Ndinozivisa uye ndinotema kuti imba yedu ichanzi imba yaMwari muzita raJesu. Chero simba rinotyisidzira kuvepo kwerunyararo nerudo muwanano yangu, riparare nemoto muzita raJesu. 
 • Ini ndinotema muzita raJesu kuti hapana mumwe wedu anogara muhurwere nezvirwere muzita raJesu.
 • Ishe ndinotema pamusoro pemurume wangu kuti Mumuropafadze uye nekukudza mahombekombe ake muzita raJesu.

 

 

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO
Previous nyayaMinamato Yekudzoreredza Kubwinya kwaMwari Nemaropafadzo
inoteveraZvinamato Zvine Simba Kudambura Cheni Dzakaipa
Zita rangu ndinonzi Mufundisi Ikechukwu Chinedum, Ndiri Munhu waMwari, Ane shungu nekufamba kwaMwari mumazuva ano ekupedzisira. Ndinotenda kuti Mwari vakapa mutendi wese simba nehurongwa hunoshamisa hwenyasha kuratidza simba reMweya Mutsvene. Ini ndinotenda kuti hakuna mukristu anofanirwa kudzvanyirirwa nadhiabhori, isu tine Simba rekurarama nekufamba mukutonga kuburikidza neMinamato neShoko. Kuti uwane rumwe ruzivo kana mazano, unogona kundibata pa everydayprayerguide@gmail.com kana Chat me up paWhatsApp Uye Teregiramu panhamba dzinoti +2347032533703. Zvakare ini ndichada kuKukoka iwe kuti ubatanidze yedu Ine Simba Maawa makumi maviri nemana Munamato Boka paTeregiramu. Dzvanya iyi link kuti ubatane Izvozvi, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ24vTXQ. Mwari vakukomborere.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.