7 Zvikonzero Zvinokosha Nei Tichifanira Kunyengetera

Zuva:

Goverana zvakatumirwa:

Nhasi tichabata nezvikonzero 7 zvinokosha nei tichifanira kunyengetera.

Munamato wakakosha. Ikiyi yekufamba kwakapfava uye kuri nyore kwemukristu naKristu. Hupenyu husina munamato hwakafanana nehwakadaro husina oxygen. Jesu akafamba akapedzisa nemunamato. Zvinhu zvidiki zvese zvaiitwa naJesu zvaitanga uye zvaipera nemunamato. Munamato wanga uchiponesa vanhu vakawanda sokurangarira kwatinoita. Zvakataurwa muTestamende yekare kuti kana vanhu voda kutaura naMwari vanopinda nomuvaporofita zvichireva kuti vashoma vakasarudzwa vaprista navaporofita vakanga vane link yakananga kutaura naMwari vakamirira vanhu. Muprofita chete ipapo ndiye aikwanisa kupinda munzvimbo tsvene-tsvene sezvakarehwa muna VaHebheru 9:3,5, 7-XNUMX . pamusoro payo makerubhi okubwinya, aidzikatira chifunhiro chokuyananisa; izvo zvatisingagoni kutaura zvino kunyanya. Zvino zvinhu izvi zvakati zvagadzirwa saizvozvo, vapristi vaipinda nguva dzose mutende rekutanga, vachipedzisa basa raMwari. Asi muprista mukuru ari oga anopinda mune yechipiri kamwe chete gore rimwe nerimwe, kwete asina ropa, raanozvibayira iye pachake uye nokuda kwokukanganisa kwavanhu.

Unogona Kuda Kuverenga: 20 Ndima dzeBhaibheri NezveMweya Mutsvene

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

Rutivi rwokupedzisira rwendima 7 rwakatsanangura kuti muporofita aifanira kuzvipira nokuda kwokukanganisa kwavanhu, asi muTestamente Itsva, Jesu akauya ndokusimbisazve mutemo VaHebheru 10:19 , NW. neropa raJesu, tave nerusununguko rwekusvika kuna Mwari. Jesu akatumwa panyika kuti aponese vazhinji vatendi nevasingatendi, pashure porufu rwake zvakanzi chidzitiro chemutemberi chakabvaruka kuita zviviri zvinoreva kuti zvirambidzo zvakanga zvaparadzwa nevanhu neropa raJesu nokumuka kwake. Zvikonzero zviri pamusoro zvinoratidza kuti Hid anoda kuti vana Vake vataure Naye uye vataure Naye nguva dzose. Patinonamata handizvo chete patinenge tichida chimwe chinhu kubva kuna Mwari, asi tinofanirawo kunamata tichitarisa Mwari nekuvatenda nekufema kwavo kuchiri kutiita kuti tirarame uye mweya unofara.


Munyengetero chikumbiro chakasimba chebetsero kana kuti kutaura kwokuonga kunoendeswa kuna Mwari. Munamato inguva yakanyarara yemukristu yekufungisisa nemusiki wavo. Kuva nenguva yakanyarara naMwari semuChristu kwakakosha kurwendo rwako rwechiKristu sezvo zvichikubatsira kuti unzwe zvinotaurwa naMwari nezvehupenyu hwako.

Zvikonzero Zvinokosha Nei Tichifanira Kunamata;

Munamato gamuchira kuvapo kwemudzimu mutsvene muupenyu hwako uye hwemhuri yako; Pashure pokunge Jesu aenda, akavimbisa kuti acharamba achigara nesu semweya mutsvene uyo uchatiunzira nyaradzo norugare, uye uchatidzidzisawo zvinhu zvose. Asi kuti tigamuchire mudzimu mutsvene muupenyu hwedu, tinofanira kunyengetera. Mubhuku reMabasa eVapostori 2:1-4 Zvino zuva rePentekosta rakati rasvika, vakanga vari vose pamwe chete panzvimbo imwe. Pakarepo kwakauya mutinhiro kubva kudenga sokwemhepo inovhuvhuta nesimba, ndokuzadza imba yose mavakange vagere. Zvino kwakaonekwa kwavari ndimi dzakaparadzaniswa sedzemoto, ndokumhara pamusoro peumwe neumwe wavo. Uye vose vakazadzwa nemweya Mweya Mutsvene, ndokutanga kutaura nedzimwe ndimi, Mweya sezvaakavapa kududza. Izvi zvakakwanisa kuitika nokuti vadzidzi vakanyengetera uye vakamirira mirairo yaJesu kwavari. Izvi ndizvo zvinoitika kana tine nguva yakanyarara naMwari, Anotishanyira uye anotipa kusangana Naye kwatinotibatsira murwendo rwedu rwechiKristu.

Munamato unokuswededza pedyo naMwari uye woita kuda kwaMwari kuda kwako; Mwari akaudza Jeremia kuti aimuziva asati aberekwa uye Mwari ane chinangwa chokuti ape mugumo waanotarisira. Kana tichifamba naMwari tine chokwadi chekuti tichava nemagumo anofadza. Kuda kwedu kuchaenderana nekuda kwaMwari nekuti tiri kunzwa kubva kuna Mwari zvakananga. Chinangwa chemunamato ndechekuterera Mwari maererano nehupenyu hwako uye kuti Mwari vanoronga sei kukubatsira kuzadzisa zvinangwa zvako uchiri panyika.

Munamato unotibatsira kukunda miedzo ; patinonamata tine simba remweya rinobva kuna Mwari rekunzvenga nekukunda satani. Kunamata kunounza rubatsiro rwemweya kubva kumusoro uko kunomutsa pfungwa dzedu dzisina kusimba uye kunotibatsira kukunda nyama yedu yenyama. bhaibheri rinoti kuva nepfungwa dzenyama rufu, asi kunamata pamweya kunosimbisa pfungwa dzedu dzisina simba uye kunouraya nyama kwatiri izvo zvinotibatsira kuti tive nesimba rekukunda miyedzo uye kukunda chivi. Bhaibheri rinotaura muna Mateo 26:41

\v 41 Rindai munyengetere, kuti murege kupinda mukuidzwa; mweya unoda zvirokwazvo, asi nyama ine utera. Tinofanira kunamata kuti tigone kukunda miedzo.

Munamato unokubatsira kuwana nzira muhupenyu;

Isaya 45:2 Ndichaenda pamberi pako, ndichiruramisa nzvimbo dzakakombama; ndichaputsa-putsa masuwo endarira, nokugura-gura mipfigo yedare: hurongwa hwaMwari kwatiri hwakafanira kumirira, Mwari aripo kuti atungamirire. isu uye mutibatsire kuwana nzira yedu, rangarira kuti Jesu ndiye nzira, chokwadi uye hupenyu, hapana anomushumira achirasika. Kana tichinamata kuna Mwari anotipa gwara negwara.

Munamato unounza zviratidzo nezvishamiso; mashura mazhinji anoitika patinonamata. Tinorangarira here nyaya yaPauro naSilas mubhaibheri, vakasungwa mujeri, asi kereke yakanamatira ivo (Paul naSilas) munamato kuna Mwari, chishamiso chavo chikauya. Vakasunungurwa ndokuva Vanokunda. Chimwe chiitiko chiri mubhaibheri munamato wakaunzwa pachishamiso ndechekuti hama dzechiHeberu (Shedrach, Misheki naAbhedhinego) dzakakandwa mugomba remoto wemoto, hauna kana kuvabata kana kuvakuvadza, panzvimbo pacho zvakanzi vakaona. chitarisiko chakaita sechoMwanakomana waMwari pakati pavo. Kana tichinamata minana inoitika, ngetani, ngetani, dzinodamburwa nekuparara. Munamato unounza zviratidzo nezvishamiso uye unoita kuti dhiabhorosi ashaye simba pamusoro pehupenyu hwedu.

Munyengetero unotibatsira kuona kuda kwaMwari muupenyu hwedu; Kunotipa pfungwa yenhungamiro inobva kuna Mwari uye kupfurikidza naikoku tinokwanisa kutevera nzira yakarurama ndokusatevera zano ravasina umwari.

Munamato unotibatsira kudzikinura zuva;

VaEfeso 5: 16

muchidzikunura nguva, nekuti mazuva akaipa. Kana tichinamata huvepo hwaMwari hunoenda nesu uye kutibatsira kubvisa zvakaipa zvese zviri muzuva.

 

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO
Mufundisi Ikechukwu Chinedum
Mufundisi Ikechukwu Chinedum
Zita rangu ndinonzi Mufundisi Ikechukwu Chinedum, Ndiri Munhu waMwari, Ane shungu nekufamba kwaMwari mumazuva ano ekupedzisira. Ndinotenda kuti Mwari vakapa mutendi wese simba nehurongwa hunoshamisa hwenyasha kuratidza simba reMweya Mutsvene. Ini ndinotenda kuti hakuna mukristu anofanirwa kudzvanyirirwa nadhiabhori, isu tine Simba rekurarama nekufamba mukutonga kuburikidza neMinamato neShoko. Kuti uwane rumwe ruzivo kana mazano, unogona kundibata pa everydayprayerguide@gmail.com kana Chat me up paWhatsApp Uye Teregiramu panhamba dzinoti +2347032533703. Zvakare ini ndichada kuKukoka iwe kuti ubatanidze yedu Ine Simba Maawa makumi maviri nemana Munamato Boka paTeregiramu. Dzvanya iyi link kuti ubatane Izvozvi, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ24vTXQ. Mwari vakukomborere.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.

Read More

Chinyorwa Chazvino

Facebook

Related articles

Zvinamato Zvekumutsiridzwa pamweya nekumuka pamweya

Nhasi tichange tichibata neMinamato yeKumutsidzirana pamweya nekumutswa kweMweya. Urikusangana nemweya...

MFM Manamato Mapoinzi Ekudzivirira

Nhasi tichave tichibata neMFM Munamato Mapoinzi Ekudzivirira. Isu takarongedza runyorwa rweMFM...

Apostora Joshua Selman Pakati pehusiku Manamato Points

Nhasi tichave tichiparura Apostora Joshua Selman Pakati pehusiku Manamato Points. Apostle Joshua Selman mumwe we...

MFM Deliverance Munamato Points

Nhasi tichave tichibata neMFM Deliverance Munamato Mapoinzi. Uri kutambura nekupindwa muropa kana simba rakasimba ...