Bhaibheri Rinotii NezveMinamato Yekunyengeterera

0
4059

Nhasi tichave tichibata neZvinotaurwa nebhaibheri nezveminamato yeKunyengeterera

Munyengetero wokureverera unorevei?

Maererano naMariam Webster duramazwi remunamato kana kureverera zvinoreva chiito chokureverera, munamato, chikumbiro, kana kuteterera kuitira mumwe munhu.

SevaKristu tinonyengeterera vasingatendi kuti Mwari awane mwoyo yavo, tinonamatira shamwari dzedu, vavakidzani, ruwadzano, makereke, mhuri kutaura zvishoma. Apo Pauro naSirasi vakanga vari mutorongo, takaona kuti kupindira kweungano muminyengetero nokuda kwehama mbiri kwakasvika munzeve dzaMwari uye ivo vakasunungurwa. Pane zviitiko zvakawanda mubhaibheri apo tinoverenga kuti vaporofita vakuru vakareverera pamusoro pevanhu vakaiswa naMwari pasi pavo.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

Iwe Unogonawo Kufarira Kuverenga: 20 Mavhesi eBhaibheri Nezve Minamato Yekunyengeterera


Mabhuku Eminamato Ane Simba 
by Mufundisi Ikechukwu. 
Yave kuwanikwa pa Amazon 


Muna Numeri Chapter 1 kubva vs 1 kusvika 20, tinoverenga ipapo kuti maIsrealites vakamukira Mwari and they were against God's will, Mwari akavatsamwira zvekuti dai pasina muporofita Moses akavareverera. vakaparara. Takaona kuti muna Numeri 14:20 “Jehovha akati, “Ndakakangamwira sezvamareva”, Mwari akaponesa vaIsrealite kuti varege kuparara nokuda kwokupindira kwaMosesi. Kureverera vamwe kune zvikomborero zvakawanda. Kunyange Jesu anonzi murevereri wedu paanotaura naMwari panzvimbo yedu kuti zvivi zvedu zviregererwe uye tigoropafadzwa naMwari. 1 Johane 2:1 “Vana vangu vaduku, zvinhu izvi ndinokunyorerai kuti murege kutadza. Kana munhu achitadza, tine Murevereri kuna Baba, Jesu Kristu wakarurama.” Muna VaRoma 8:34 “Ndianiko unopa mhosva? Kristu ndiye wakafa, zvikuru wakamutswazve, uri kuruoko rworudyi rwaMwari, unotirevererawo.” ( KJV).

Zvinokoshawo kuziva kuti Ishe wedu Jesu Kristu akatitumira mudzimu mutsvene kuti Utireverere. Mweya mutsvene unotipa nhungamiro uye unotibatsira kuziva hurongwa hwaMwari kwatiri, ndokusaka tichiverenga muna VaRoma 8:26 “Saizvozvo Mweyawo unobatsira utera hwedu; nekuti hatizivi chatinofanira kunyengeterera sezvatinofanira, asi Mweya. pachayo inotireverera nokugomera kusingatauriki”.(KJV).

Kureverera vanhu vakatipoteredza ndechimwe chezvinhu zvakanakisisa zvatinogona kuita sevaKristu, zvinoratidza kuti chitendero chedu “rudo” uye tinotoita zvatinoparidza. Tinoda kutungamirirwa nomudzimu mutsvene sezvatakambotaura, mudzimu mutsvene unogona kuisa mumwoyo medu kuti tinyengeterere mumwe munhu watinenge tichiwadzana naye, munyengetero wedu unogona kuponesa mweya, uye yeuka kuti kudenga kunova nomufaro kana tichida kunyengetera. ponesai mweya pakuparadzwa. Pane zvakawanda zvinobatsira pakureverera vamwe sevaKristu.

Zvakanakira Kunyengeterera

  • Kureverera wakamiririra vamwe kunogona kuunza shanduko yakanaka muhupenyu hwemurevereri. Muna Jobho 42:10 takaona kuti mushure mekunge Jobho anyengeterera shamwari dzake zvisinei nekuti dzaimuseka Mwari akaunza shanduko yakanaka muhupenyu hwake uye Mwari akamusunungura kubva muusungwa hwake.
  • “Zvino Jehovha akashandura kutapwa kwaJobho, paakanyengeterera shamwari dzake; Jehovha akapa Jobho zvaakanga anazvo pakutanga zvakapetwa kaviri.” Tinofanirawo kuona kuti Jobho akanyengeterera shamwari dzake paakanga achiri mukutambudzika uye achirwiswa zvikuru nemuvengi. Izvi zvinotiudza kuti Mwari anoda kuti tirambe tichireverera vanhu vakatipoteredza zvisinei nemamiriro ezvinhu atingave takatarisana nawo. Kunyangwe tisingawirirane navo, tinofanira kuramba tichivareverera sezvo Jesu anotiitira zvimwechete isu vana Vake kunyangwe nenzira yatinotadza uye tichipesana nemashoko ake. Mwari achakomborera basa redu rerudo.
  • Imwe yemabhenefiti eminamato yekureverera ndeyekuti isu tinogona kunamatira vasingatendi kuti vave vatendi uye kana chinangwa ichi chazadziswa tinofadza Mwari uye anotipa mubayiro wakakura. Kana tichinamatira vatadzi kuti vaponeswe tinenge tichizadzisa vhangeri rinoti kuna Mateo 28:19-20 “Endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose, muchivabhabhatidza muzita raBaba, neroMwanakomana, uye yeMweya Mutsvene: muchivadzidzisa kuchengeta zvinhu zvose zvandakakurairai imi; uye tarirai, ndinemi mazuva ose, kusvikira pakuguma kwenyika.”
  • Paunoreverera mumwe munhu, zvinoita sokuti munhu iyeye ndiye ari kunyengetera kuna Mwari. Rangarira apo Mosesi akareverera vaIsraeri. Mwari akamunzwa uye akamuudza nzira yaaigona kuita nayo rusununguko rwevaIsrealites
  • Kana tikareverera mumwe munhu Mwari vanotora danho, chengetedza hupenyu hwemunhu, kuda kwaMwari kunoitwa murevereri uye munhu akanamatirwa hupenyu.
  • Kune mubairo unobva kuna Mwari wevarevereri. SemaChristu shoko remazano mumusoro wanhasi nderekuti ngationei kuti tinoreverera vanhu, nekuita izvi tinenge tichiitawo kuda kwaMwari uye tinofanira kuvimba naMwari kuti achapindura minamato yedu uye kutipa mibairo yedu. Nekureverera humambo hwaMwari hunofambiswa mberi uye vanhu vazhinji vanoponeswa kubva kuna dhiabhorosi negehena.

Hunhu hweMurevereri

  • Murevereri anofanira kuva mutendi.
  • Sezvakaita muApostora Pauro, murevereri anofanira kuva akashinga, anonyengetera, mutendi.
  • Kuzvipira ndihwo humwe hunhu hukuru hwemurevereri
  • Murevereri anofanira kuva nezvibereko nezvipo zvomudzimu mutsvene kuti aite kuti kukurukura naMwari kuve nyore.

Kureverera vamwe imhando yakanaka yemukristu akanaka sezvo zvichiratidza kuti hausi wega uye unodawo kuti vamwe vanhu vakakukomberedza vanakirwe nerudo nenyasha dzaMwari. Munamato wakakosha pane zvese zvatinoita . Munamato ndiwo mucherechedzo wemutendi wechokwadi. Muna VaEfeso 5:16

“Muchidzikunura nguva, nekuti mazuva akaipa” isu tinofanira kudzikinura mazuva nenguva neminamato, munamato ndiyo kiyi sezvatakaudzwa naJesu Kristu pachake. Ngatiedzei kureverera mumwe nhasi. Tinonyengetera kuti mudzimu mutsvene utungamirire uye utitungamirire pane zvatinofanira kutaura uye zvokunyengeterera. Ameni

 

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO
Previous nyaya20 Points Kwehafu Yechipiri Yegore
inoteveraBhaibheri Rinoti kudii NezveKutsanya neKunamata
Zita rangu ndinonzi Mufundisi Ikechukwu Chinedum, Ndiri Munhu waMwari, Ane shungu nekufamba kwaMwari mumazuva ano ekupedzisira. Ndinotenda kuti Mwari vakapa mutendi wese simba nehurongwa hunoshamisa hwenyasha kuratidza simba reMweya Mutsvene. Ini ndinotenda kuti hakuna mukristu anofanirwa kudzvanyirirwa nadhiabhori, isu tine Simba rekurarama nekufamba mukutonga kuburikidza neMinamato neShoko. Kuti uwane rumwe ruzivo kana mazano, unogona kundibata pa everydayprayerguide@gmail.com kana Chat me up paWhatsApp Uye Teregiramu panhamba dzinoti +2347032533703. Zvakare ini ndichada kuKukoka iwe kuti ubatanidze yedu Ine Simba Maawa makumi maviri nemana Munamato Boka paTeregiramu. Dzvanya iyi link kuti ubatane Izvozvi, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ24vTXQ. Mwari vakukomborere.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.