Chii Chinonzi Munyengetero Wokunyengeterera? 

Zuva:

Goverana zvakatumirwa:

Nhasi tichange tichitsanangura kuti munamato wekunyengeterera chii.

Chii chinonzi Kunyengeterera Munamato?

Munamato wekureverera munamato wemutsa unoitirwa mumwe munhu. Kureverera chiito chekuyananisa kana kumira pakakoromoka kune mumwe munhu kuburikidza nemunamato. Simba reKunyengeterera harigone kusimbiswa zvakanyanya. Kristu akaita basa guru mukureverera. Akamira kuti aite chinhu chaigona kuparira kuparadzana kwechigarire pakati pomunhu naMwari. Kunyange paakarohwa zvinorwadza ava pedyo nerufu, Kristu akaramba achireverera vanhu achiti Baba varegererei nokuti havazivi Zvavari kuita (Ruka 23:34).

Iwe Unogonawo Kufarira Kuverenga: 20 Mavhesi eBhaibheri Nezvevakuru Vanoziva Jesu

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

Munamato wekunyengeterera une simba muhupenyu hwemunhu wese. Nepo munyengetero uri cheni yekurukurirano pakati pomunhu naMwari, haasi munhu wose anogona kunyengetera. Zvakare, kune dzimwe nguva muhupenyu hwechero mutendi dzekuti hushingi hwekunamata hunenge husipo. Kurevererwa kwevamwe kuchava simba rekuponesa panguva dzakadai. Ndizvo zvakaita Apostora Petro. Petro paakakandwa mujeri, rugwaro rwakanyora kuti akanga akanda mapfumo pasi. Akabvuma kufarirwa kare. 


Zvisinei, chechi yakamunyengeterera nomwoyo wose. Mwari, achisundwa neminyengetero yomutsvene, akatuma ngirozi kuzonunura Petro. Ndiro simba reKunyengeterera. 

Chii chakakosha cheMunamato wekukumbirira? 

Munamato wekunyengeterera unobatsira vasina simba, vakasimba uye vasingatombotendi kuti Mwari ariko. Mwari anogara aripo mumamiriro ese ehupenyu hwedu, saka zvakanaka kuti titaure kuti anoziva zvinoda moyo yedu kunyangwe tisati takumbira. 

Kunyange zvakadaro, Mwari anoda nguva dzose kuti tikumbire zvinhu kupfurikidza nomunyengetero. Pane zviitiko apo Mwari haaiti chinhu kunze kwekunge isu timukoka mumamiriro ezvinhu. Vana vaIsraeri vaive mienzaniso yakakwana. Kwemakore vanotambura nemarwadzo uye kurwadziwa. Nguva yese iyi Mwari vaingovatarisa. Kusvikira zuva rarangarira vana vaIsraeri kuti madzibaba avo Abrahama, Isaka naJakobho vaishumira Mwari. 

Vakadana kuna Mwari kubudikidza neminyengetero. Kureverera kwavo kuponesa nyika yaIsraeri kwakatungamirira kukubuda kwaMosesi somudzikinuri. Kazhinji kazhinji, Mwari akaratidza kuremekedza kwakafanira Kurevererwa kwomunhu. 

Tinogona kuona kubva munyaya yaAbrahama. Kuti Mwari akanga atumira sei mutumwa wokuparadza munyika yeSodhoma neGomora kuzoiparadza. Rugwaro rwakanyora kuti Abrahama akareverera rudzi rwacho. Kureverera kwaAbrahama kwakaponesa Roti nemhuri yake. 

Zvakare, Mwari akaratidza ruremekedzo rwake kuKureverera apo Kristu akauya pasi pano kuzofira chivi chomunhu. Mushure mekupunzika kwemunhu mubindu, munhu akarasikirwa nenzvimbo yake muhurongwa hwaMwari. Uye sezvo chizvarwa chimwe nechimwe chinopfuura, munhu anopfuurira kunyura muchepfu yechivi nokutukwa. Ropa regwayana raikwana kuchenesa chivi chemunhu. 

Kristu akauya, akabatira somurevereri pakati pomunhu naMwari. Uye kubudikidza neropa rake munhu akadzorerwa kumusiki wake. 

Kukosha kwemunamato wekureverera hakugone kusimbiswa zvakanyanya. Jakobho 5:16 Naizvozvo reururai zvivi zvenyu kuno mumwe nomumwe uye munyengetererane kuti muporeswe. Munyengetero womunhu akarurama une simba uye unoshanda. 

Kana tichirevererana, tinotakurirana mitoro. Patinopisa munzvimbo yedu yakavanda tichimiririra mumwe munhu, zvinoratidza kuti tine mutoro nerudo zvakadii. Nyangwe Mwari anoda kuti tirevererane uye kunyangwe nenyika yedu. Mapisarema 122:6 Nyengetererai rugare muJerusarema. Vose vanoda guta rino ngavabudirire. Izvi zvinoreva kuti patinonyengeterera vamwe vanhu, tinozvinyengeterera isu pachedu. 

Munyengetero Wokunyengeterera Unokosha Here?

Rugwaro rwakatiudza zvakasimba mubhuku ra1 VaTesaronika 5:17 ramba uchinyengetera. Hatifaniri kurega kureverera.

Imwe yemhosho inoitwa nevarevereri kufunga kuti kureverera kunofanira kuitwa chete kana zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Hatifanire kumirira kusvika zvinhu zvanyanya kuipa tisati tareverera. Kunyange kana zvinhu zvichifamba zvakanaka, tinofanira kuramba tichireverera vanhu vatinoda uye vane hanya navo. 

Zvakare kana zvinhu zvashata kuvanhu. Kureverera kwedu kungave chipo chedu kumunhu iyeye. Chokwadi munhu wacho angasava nekaruzivo kekuti tiri kupa zvibayiro zvakadaro nokuda kwavo. Asi zvakazarukira kwatiri naMwari. Saka tinofanira kuedza kunyengetera nguva dzose. 

Chii Chandinofanira Kuita Kana Mhinduro Dzisingauye Mushure mekureverera? 

Kana wanamata asi hapana chiri kuitika, izvozvo hazvifanire kuita kuti urege kunamata. Iwe ramba uchingonamata kusvika minamato yako yapindurwa. 

Dzimwe nguva Mwari vanongoda kuti tirambe tichireverera. Chokwadi ndechekuti, vanhu veSodhoma neGomora vangadai vakawana mumwe mukana wekutendeuka, dai Abhurahama akareverera zvakare. 

Saka kana wareverera mumwe munhu asi iwe hausati wawana mubairo, simbisa minamato yako. 

Mavhesi eBhaibheri emunamato wekunyengeterera

  • Pisarema 85: 7 Tiratidzei tsitsi dzenyu, imi Jehovha, mugotipawo ruponeso rwenyu. 
  • Pisarema 20: 9 Haiwa Jehovha, ponesai vatongi vedu! Tipindurei pazuva ratinodana! 
  • Pisarema 132: 9 Varanda venyu ngavafukidzwe nokururama; vadiwa venyu ngavapururudze nomufaro; 
  • Pisarema 28: 9 Ponesai vanhu venyu, uye muropafadze vanhu venyu. muvafudze, uye muvatakure nokusingaperi. 
  • Makoronike 20:15 Tipeiwo rugare panguva yedu, nekuti hakuna anotirwira kunze kwenyu Jehovha.
  • Pisarema 51: 10 Sikai mukati mangu moyo wakachena, Mwari; Vandudza mukati mangu mweya usingazununguki;

Munyengetero Mupfupi Wokunyengeterera

 • Baba Ishe, ini ndinomira mugomba seMurevereri kune wese anga achikutarisirai kune chimwe chinhu, ndinokumbira kuti muvapindure nekukasira nhasi. Ndinonamata kuti dambudziko ririkuita kuti vadonhe misodzi muchivande, ndinokumbira kuti mushandure ive chapupu pachena nezita raJesu Kristu.
 • Ishe, ndinoreverera pamusoro pe nyika, baba, kupa inyasha dzemutungamiri akanaka. Mutungamiri ari murume kana mukadzi ari pamwoyo wako. Tinobvisa zvinhu izvi mumaoko evanhu vanongofunga nezvavo. Ishe simba renyu ngaritonge pamusoro penyika ino. 
 • Baba ndinoreverera munhu wese anorwara, ndinokumbira kuti musimuke muponese vanhu venyu muzita raJesu Kristu. 

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO
Mufundisi Ikechukwu Chinedum
Mufundisi Ikechukwu Chinedum
Zita rangu ndinonzi Mufundisi Ikechukwu Chinedum, Ndiri Munhu waMwari, Ane shungu nekufamba kwaMwari mumazuva ano ekupedzisira. Ndinotenda kuti Mwari vakapa mutendi wese simba nehurongwa hunoshamisa hwenyasha kuratidza simba reMweya Mutsvene. Ini ndinotenda kuti hakuna mukristu anofanirwa kudzvanyirirwa nadhiabhori, isu tine Simba rekurarama nekufamba mukutonga kuburikidza neMinamato neShoko. Kuti uwane rumwe ruzivo kana mazano, unogona kundibata pa everydayprayerguide@gmail.com kana Chat me up paWhatsApp Uye Teregiramu panhamba dzinoti +2347032533703. Zvakare ini ndichada kuKukoka iwe kuti ubatanidze yedu Ine Simba Maawa makumi maviri nemana Munamato Boka paTeregiramu. Dzvanya iyi link kuti ubatane Izvozvi, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ24vTXQ. Mwari vakukomborere.

3 COMMENTS

 1. Munhu waMwari tirikusuwa minamato yenyu paYoutube. Ndokumbira utumire zvakare. Ndapota dzokai. Shoko raMwari rinoshaya nhume yaro.

  • YouTube yedu yakabiwa. Isu tiri kushanda pakuidzosa. Ndapota tiitirei mwoyo murefu. Pasina nguva tichadzoka paYouTube.

   Humambo hwegehena hahuhwini uyu. Kristu vakatipa kukunda kare. Shalom!

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.

Read More

Chinyorwa Chazvino

Facebook

Related articles

Zvinamato Zvekumutsiridzwa pamweya nekumuka pamweya

Nhasi tichange tichibata neMinamato yeKumutsidzirana pamweya nekumutswa kweMweya. Urikusangana nemweya...

MFM Manamato Mapoinzi Ekudzivirira

Nhasi tichave tichibata neMFM Munamato Mapoinzi Ekudzivirira. Isu takarongedza runyorwa rweMFM...

Apostora Joshua Selman Pakati pehusiku Manamato Points

Nhasi tichave tichiparura Apostora Joshua Selman Pakati pehusiku Manamato Points. Apostle Joshua Selman mumwe we...

MFM Deliverance Munamato Points

Nhasi tichave tichibata neMFM Deliverance Munamato Mapoinzi. Uri kutambura nekupindwa muropa kana simba rakasimba ...