10 Mavhesi eBhaibheri Kunamatira uye Kuporofita Pamusoro Pevana Vako

0
17208

Nhasi tichange tichitaura nezve gumi mavhesi ebhaibheri kune nyengeterai uye muporofite pamusoro pavana venyu. Vana inhaka yaMwari, kubva murugwaro tichaziva kuti Mwari vanokoshesa vana zvakanyanya, vanotonzi ndivo vanopihwa humambo hwaMwari nyore nyore. Ini ndinonamata isu patinopfuura nemumagwaro pamwechete mweya mutsvene uchatishumira muzita raJesu. AMEN

Imwe yenzira huru yatinayo sevabereki pamusoro pevana vedu kuvanamatira pane kunyunyuta kuti havasi kuita zvakanaka. Tinofanira kutarisa zvakanyanya pakutaura nezvevana vedu kuna Mwari uye nekuporofita kuti vanokura munyasha uye nekunaka kwaIshe. Zvinokoshawo kuti titungamirire vana vedu munzira yaShe kubvira vachiri vadiki. Rangarira kuti bhaibheri rakati dzidzisa vana vako munzira yaIshe uye kana vakura havazotsauki pairi. Apo patinouya kuchigaro chenyasha takamirira vana vedu, ngatinamatei nemagwaro;

10 Mavhesi eBhaibheri Kunamatira uye Kuporofita Pamusoro Pevana Vako

1 VaTesaronika 5vs 16 kusvika 18

Farai nguva dzose; nyengeterai musingamiri; vongai pazvinhu zvose; nokuti ndiko kuda kwaMwari kwamuri muna Kristu Jesu. 

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO
 • Ishe Jesu sezvamakatidzidzisa kuti tinofanira kudzidza kutenda mune zvese zvatinoita, ndinokumbira kuti mupe vana vangu moyo wekutenda nguva dzose kuti kunyangwe zvavachasangana nazvo muhupenyu havaone dambudziko ravo asi imi Ishe. Jesu muzita raJesu
 • Ishe batsirai vana vangu kuti vadzidze kugara vachitenda, vabatsirei kutevera kuda kwenyu kwehupenyu hwavo uye kwete kupokana nezvirongwa zvenyu kwavari muzita raJesu.

Joshua 1 ndima 8

Iri bhuku remutemo haribvi pamuromo wako; asi unofanira kurifungisisa masikati nousiku, kuti uchenjere kuita maererano nezvose zvakanyorwa mariri, nekuti kana ukadaro uchafambisa nzira yako, ipapo uchave nokubudirira.


 • Baba Ishe, ndinonamata kuti mubatsire vana vangu kutevera izwi renyu, batsirai ipapo kuti vakuteererei uye kwatiri vabereki vavo. Vadzidzisei Ishe uye muvatungamirire kuita Zvakarurama muzita raJesu
 • Ini ndinonamata kuti sezvavanokura, kushingaira, chido uye chido chekuda kuziva zvakawanda pamusoro paMwari zvimutsezve mavari muzita raJesu.
 • Vabatsire kuti vakuone muzvinhu zvavo nguva dzose kuti mazuva avo arebe uye vave nebasa rakabudirira muzita raJesu.

Mapisarema 1 vs 1-2

Akaropafadzwa munhu asingafambi panorangana vakaipa, asingamiri panzira yavatadzi, asingagari panogara vadadi.Asi anofarira murayiro waJehovha; anofungisisa murayiro wake masikati nousiku.

 • Baba ndinonamata nekuti vana vanofumurwa zviri nyore kune hunyengeri hwadhiabhori, ndapota dzivirirai vana vangu kubva kune vamwe vakaipa.
 • Batsirai vana vangu Ishe Jesu kuti vakuteererei nguva dzose, vabatsirei kuti varege kufamba mukuraira kwevasingadi Mwari kuti vararame hupenyu hwakanaka panyika. Vabatsirei Ishe Jesu kuti vafarire Rudo rwenyu neshoko renyu. Jesu vabatsirei kukura mushoko renyu uye vawane nyaradzo mumutemo waShe.

Pisarema 121: 5-6 

Jehovha pachake ari pamusoro pako! Jehovha amire pauri somumvuri wako. Zuva haringakubayi masikati, kana mwedzi usiku.

 • Ishe Jesu ndapota ndinokumbira kuchengetedzwa kwese kwevana vangu, kwese kwavanoenda ndinokumbira kuti muvadzivirire muzita raJesu. Kana vari mumumvuri worufu, Ishe ngavavheneke nechiedza chenyu. Kana vakaita sevarohwa, Ishe vagadzirire nzira muzita raJesu
 • Baba dzivirirai vana vangu kubva munjodzi uye kubva pakurongeka kwevakaipa.

Isaya 11: 2

Mweya waJehovha uchagara pamusoro pake, mweya wenjere nowokungwara, mweya wamano nesimba, mweya wokuziva nokutya Jehovha;

 • O Mwari, ndapota ipai vana vangu njere, ruzivo uye njere kuti vave vakatanhamara munzira dzavo dzese.
 • Vapei kubudirira muzvidzidzo zvavo
 • Mweya wenyu wouchenjeri nokunzwisisa ngaugare pamusoro pavana vangu, vabatsirei kuti vakutyei uye vateerere kuraira kwenyu.
 • Baba, batsirai vana vangu kutsvaga kuda kwenyu munzira dzavo dzese.

VaEfeso 6: 1

Vana, teererai vabereki venyu muna Ishe; nekuti ndizvo zvakanaka.

 • Mwari onai vana vangu kuti kana vaverenga rugwaro vanzwisise izwi renyu uye kwete kungova munzwi wega asiwo muiti wemashoko enyu.
 • Batsira vana vangu Ishe Jesu kukuteererai, vadzidzisi vavo, vabereki vavo, vakuru, uye wese akavapoteredza.

1 Samueri 2:26

Iye mwana Samueri akaramba achikura, akadikamwa naJehovha uye navanhuwo.

 • Ah Ishe Jesu Kristu, ndokumbirawo kune varume varikuwirwa pasi, vana vangu vachawana mabudiro muzita raJesu.
 • Vana vangu vachafarirwa nevose uye zvakasiyana muzita raJesu.
 • Chero izvo vana vangu Kay maoko pamusoro pezvakanaka zvichave uchapupu kwavari muzita raJesu.
 • Vana vangu havafe vakashaya muzita raJesu.
 • Ropafadza vana vangu nemafaro ese nemakomborero muzita raJesu.

John 10: 27-28

Makwai angu anonzwa inzwi rangu, neni ndinoaziva, uye anonditevera. Ndinoapa upenyu husingaperi, uye haatongofi, uye hakuna achaabvuta muruoko rwangu.” 

 • Mwari vana vangu ngavakunzwisisei kana muchitaura navo muzita raJesu
 • Batsira vana vangu kuti vakutevere uye vanzwisise kuti iwe chete ndiwe unogona kuvabatsira kurarama kuburikidza nenyika ino yezvivi
 • Musarega vana vangu vachiparara
 • Rega vana vangu vatevere gwara rako muzita raJesu
 • Ah Mwari ndinonamata kuti mutungamire nekuchengetedza vana vangu muzita raJesu.

Numeri 6: 24-26

Jehovha akuropafadzei, akuchengetei; Jehovha akuvhenekere nechiso chake, akunzwire nyasha; Jehovha ngaatarire chiso chake kwauri akupe rugare.”

 • Oh Mwari komborerai vana vangu
 • Pavanokura Ishe Jesu, nyasha dzenyu ngadzipenye pavari
 • Ishe Jesu kunaka kwenyu netsitsi dzenyu ngazvivatevere mazuva ese ehupenyu hwavo nekusingaperi muzita raJesu.

Pisarema 51: 10

Sikai mukati mangu moyo wakachena, Mwari; vandudzai mukati mangu mweya wakarurama.

 • Ipai vana vangu moyo wakanaka Ishe, vatungamirei mukupa hupenyu hwavo kuti vakupei mbiri mazuva ose
 • Vapei moyo wakanaka kuti vabatsire munhu wese akavapoteredza uye vade vavakidzani vavo sezvamakaraira muzita raJesu. Ameni

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.