30 Ndima dzeBhaibheri dzekudzivirira

0
890

Tichave tichirovera kunze makumi matatu mavhesi ebhaibheri edziviriro. Zvino sezvo gore rava kunopera, tinoda kuchengetedzwa naMwari kupfuura nakare kose. Haisi iyo zano remuvengi kuti iwe ufare. Rugwaro Johane 10:10 Mbavha haiuyi asi kungozoba nekuuraya nekuparadza; Ini ndakauya, kuti ave neupenyu, uye ave nohwakazara. Chero panosvika mbavha, panogara paine kukanganisa kwakasiyiwa kumashure. Iko hakuna nzira yaungazombofara iwe mushure mekunge uchishanyirwa nembavha.

Kuchengetedzwa kwaMwari kuchakusunungura kubva pamabasa emuvengi. Paunenge uchinamatira kuchengetedzwa naMwari, zvakakosha kushandisa rugwaro. Izwi raMwari panguva yemunamato rinopa simba kumunamato wedu kuitendera kuti iende kure. Mwari havadzokeri shure kushoko ravo. Chero chii zvacho vimbisa kuchengetedza izvo zvakanyorwa zvichazadziswa zvirokwazvo naMwari. Izvi zvinotsanangura kuti nei uchifanira kuziva mavhesi emubhaibheri nezve dziviriro. Sezvaunoshandisa aya mavhesi eBhaibheri kunamata, dai kuchengetedzwa kwaMwari kuri pamusoro pako neveimba.

 • Isaya 41:10 Kutya kwete, nekuti ndinewe; usavhunduka, nekuti ndiri Mwari wako; Ndichakusimbisa, ndichakubatsira; ndichakutsigira neruoko rwangu rwerudyi.
 • Mapisarema 91: 1-16 Iye ugere pachigaro cheWekumusoro-soro, uchagara mumumvuri weWamasimbaose. Ndichati kuna Jehovha, Utiziro hwangu nenhare yangu, Iye Mwari wangu, wandinovimba naye.
 • Isaya 54:17 Hakuna chombo chakagadzirirwa kurwa newe chingabudirira, uye iwe uchaumba rurimi rwese ruchakumukira mukutongwa. Iyi inhaka yevaranda vaJehovha nekurevererwa kwavo kunobva kwandiri, ndizvo zvinotaura Jehovha.
 • 2 VaTesaronika 3: 3 Asi Ishe akatendeka. Iye achakusimbisa uye anokuchengetedza kubva kune wakaipa. 
 • 2 Timotio 4:18 The Ishe vachandinunura pane zvese zvakaipa uye vandiunze ndakachengeteka muumambo hwake hwekudenga. Kwaari ngakuve kubwinya kusvikira rinhi narinhi. Ameni.
 • 2 Sameri 22: 3-4 Wangu Mwari dombo rangu, wandinovimba naye; nhovo yangu, norunyanga rwokuponeswa kwangu, nhare yangu, utiziro hwangu, Muponesi wangu; munondiponesa pakumanikidzwa. Ndinodana kuna Jehovha, iye anofanira kurumbidzwa, uye ndinoponeswa kubva kuvavengi vangu.
 • Zvirevo 19:23 The Kutya Jehovha kunoisa kuupenyu; haazoshanyirwi kana kukuvadzwa.
 • Mapisarema 46: 1 Mwari ndiye utiziro hwedu nesimba redu, ndiye mubatsiri ari pedo-pedambudziko.
 • Mapisarema 138: 7 Kunyange Ndinofamba pakati penhamo, Munochengeta mweya wangu. Munotambanudza ruoko rwenyu kudzivisa kutsamwa kwevavengi vangu, Ruoko rwenyu rworudyi runondirwira.
 • Jakobho 4: 7 Tumira imi pachenyu kuna Mwari. Dzivisai dhiabhori, uye iye achakutizai.
 • Mapisarema 23: 1-6 The Ishe ndiye mufudzi wangu; Ini handidi. Anondivatisa pasi pamafuro manyoro. Anondisesedza pamvura inozorodza. Anodzorera mweya wangu. Anonditungamira mumakwara ekururama nekuda kwezita rake. Kunyangwe ndichifamba mumupata wemumvuri werufu, handingatyi zvakaipa, nekuti iwe uneni; tsvimbo yenyu nomudonzvo wenyu zvinondinyaradza. Munondigadzirira tafura pamberi pavavengi vangu. mazodza musoro wangu namafuta; mukombe wangu unopfachukira.
 • Zvirevo 18: 10  Zita raJehovha ishongwe yakasimba; wakarurama unovangiramo ndokuchengetwa.
 • 1 Timoti 5: 8 Asi kana munhu asingachengeti hama dzake, uye zvikuru vemhuri yake, waramba kutenda, uye wakaipa kukunda usingatendi.
 • Mapisarema 32: 7 Iwe inzvimbo yangu yokuvanda; munondichengetedza kubva pakutambudzika. makandikomba nokudanidzira kworudzikinuro.
 • Mapisarema 18:30 Izvi Mwari, nzira yake yakakwana kwazvo; shoko raJehovha rinoratidza kuti nderechokwadi; Ndiye nhovo yavose vanovanda maari.
 • Maraki 3: 6 Nekuti Ini Ishe handishanduke; Saka imi, vanakomana vaJakove, mugere kuparadzwa.
 • Mapisarema 121: 7 The Jehovha achakuchengeta pazvakaipa zvose; achachengeta hupenyu hwako.
 • Dhuteronomi 31: 6 Iva akasimba uye akashinga. Musatya kana kuvhunduka pamberi pavo, nekuti Jehovha Mwari wako ndiye unoenda newe. Haazokusiyi kana kukusiya.
 • 1 Johane 5:18 Isu zivai kuti munhu wese akaberekwa naMwari haarambi achitadza, asi uyo akaberekwa naMwari anomuchengetedza, uye akaipa haamubate.
 • 1 Johane 5:19 Isu zivai kuti tinobva kuna Mwari, uye nyika yose iri musimba rewakaipa.
 • VaRoma 8:31 Chii zvino toti pazvinhu izvi? Kana Mwari ari kwatiri, ndiani angatirwisa?
 • Nahumi 1: 7 The Jehovha akanaka, inhare nezuva rokutambudzika; anoziva vanovimba naye.
 • VaHebheru 13: 6 Saka Tinogona kutaura nechivimbo kuti, “Ishe ndiye mubatsiri wangu. Handingatyi; munhu angandiitei?
 • Mapisarema 62: 2 Iye Ndiye oga dombo rangu noruponeso rwangu; Handingazununguswi zvikuru.
 • Mapisarema 121: 7-8 The Jehovha achakuchengeta pazvakaipa zvose; achachengeta hupenyu hwako. Ishe vachakuchengetedza kubuda kwako uye kupinda kwako kubva panguva ino nekusingaperi.
 • Ekisodho 14:14 The Ishe vachakurwirai, uye imi munofanira kunyarara.
 • Ruka 21:28 Zvino kana zvinhu izvi zvatanga kuitika, simukai musimudze misoro yenyu, nekuti rudzikunuro rwenyu rwaswedera.
 • Zvirevo 30: 5 Ose shoko raMwari rinoratidza kuti nderechokwadi; ndiye nhoo kuna avo vanovanda maari.
 • Mapisarema 16: 8 ini Ndakaisa Ishe pamberi pangu nguva dzose. zvaari kurudyi rwangu, handingazununguswi.
 • Mapisarema 34: 22 The Ishe anodzikunura hupenyu hwevaranda vake; hapana kana mumwe wevanovimba naye achapihwa mhosva.

Minamato

Ini ndinoraira kuti iyo kuchengetedzwa kwaMwari ndichava pamusoro pako. Mumwedzi yasara yegore rino uye gore idzva rinouya, hapana chimbo chinopesana newe chinobudirira. Kuungana kwese kwevakaipa kuzopesana nehupenyu hwako kunoparadzwa nemoto weMweya Mutsvene. Kubuda kwako kwakachengetedzwa uye kupinda kwako kwakaropafadzwa. Iwe haufe wakawira kune chero antics yadhiyabhorosi. Ndinoraira kuti shongwe yemoto ikukomberedze uye hapana chakaipa chingakuwira kana kusvika padyo nepaunogara. Muzita raJesu. 

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

 

 


SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.