10 Anesimba Mavhesi eBhaibheri eSimba neMinamato

1
2659

 

Nhasi tichave tichitaurirana nemavhesi ane simba eBhaibheri kuti akubatsire kuramba wakasimba. Nyika izere nematambudziko. Iyo izere nematambudziko nematambudziko. Asi isu tinonyaradzwa murugwaro kuti Izvi zvinhu ndakataura kwamuri, kuti mandiri muve nerugare. Panyika muchatambudzika. Asi tsungai moyo; Ini ndakakunda nyika. Mwari akakunda nyika. Isu tinotarisirwa kufadza mukukunda kwemuiti wedu.

Zvakadaro, tichakamirira panaIshe kuti vazadzise vimbiso yeIzwi Ravo, tinoda simba rekuchengeta maziso edu akanamatira pamuchinjikwa uye kuramba takatarisa takamirira ishe. Kumirira ishe kuri nyore kutaura pane kuita. Saka vatendi vazhinji vakatsauswa nadhiyabhorosi vakamirira ishe. Imhaka yekuti vanoshaya simba rekuramba vakatarisa uye kuvimba naMwari zvisinei nemamiriro ezvinhu aripo. Nzira yaMwari yakasiyana neyemunhu. Chinyorwa chino chinoita kuti tinzwisise kuti sezvo kudenga kuri kure nepasi, saizvozvowo mifungo yake iri kure neyedu.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

Patakapa matambudziko, zvinotarisirwa kuti tinamatire mhinduro. Zvisinei, haisi nguva yose yatinonamatira mhinduro dzatinowana. Pane nguva dzekuti Mwari vanonoka kupindura minamato yedu kuti vatidzidzise kushivirira uye nekutipa kugona kwekusimbisa maAri. Tinowana simba rakawanda sevatendi ndipo patinovimba zvakanyanya nekutenda muna Mwari. Haasi ese masuo akavharwa anoreva Kwete kubva kuna Mwari, uye haazi ese masuo akavhurwa anoreva Hungu kubva kwaAri. Zvinotora mweya waMwari kuti uzive.

apo dutu rehupenyu inouya ichititsamwira zvine hasha, tinoda simba kuti tirambe takamira. Patinenge tichipinda nemumoto wehupenyu, tinoda simba rekuchengeta kutenda kwedu. Patinenge tichirwara, tinoda simba, saka hatinete. Sevatendi, nzira yakanakisa yekunamatira nekuwana mhinduro inokurumidza ndeye kushandisa izwi raMwari. Bhaibheri rakaita kuti tinzwisise kuti Mwari anokudza izwi rake kupfuura zita rake. Chero zvinhu zvakavimbiswa naMwari mushoko rake, Vanozadzisa. Ndosaka tichizoda mamwe mavhesi eBhaibheri kuti atibatsire kuramba takasimba munguva dzedambudziko.

Kana iwe uchida simba, wadii kunamatira iro uchishandisa iwo mavara ezvinyorwa akasimbiswa mune ino blog. Ndinonamata kuti sezvaunoita, Mwari vakupe simba muzita raJesu.

Mavhesi eBhaibheri

 • Ekisodho 15: 2 Jehovha ndiye simba rangu norwiyo rwangu; akandipa kukunda. Uyu ndiye Mwari wangu, ndichamurumbidza, Mwari wababa vangu, ndichamukudza.
 • Isaya 26: 3-4 Uchavagarisa murugare avo vane moyo yakatarwa, nekuti vanovimba newe. Vimba naJehovha nekusingaperi, nekuti muna Ishe Mwari mune dombo risingaperi.
 • Dhuteronomi 31: 8 NdiJehovha anotungamira pamberi pako. Iye achava newe; haangakuregi kana kukusiya. Usatya kana kuvhunduka.
 • Mapisarema 34:17 kana vakarurama vachichema, Jehovha anonzwa uye anovanunura kubva mumatambudziko avo.
 • VaFiripi 4: 6 Musafunganya pamusoro pechimwe chinhu, asi muzvinhu zvose, nomunyengetero uye nomukumbiro uye nokuvonga, mikumbiro yenyu ngaiziviswe Mwari. Zvino rugare rwaMwari runopfuura kunzwisisa kose, rucharinda moyo yenyu nemifungo yenyu muna Kristu Jesu.
 • Johane 14:27 Ndinokusiyirai rugare; rugare rwangu ndinokupai. Handikupe sekupa kunoita nyika. Musarega mwoyo yenyu ichinetseka, uye musatya.
 • Mapisarema 27: 1-3 Jehovha ndiye chiedza changu neruponeso rwangu, ndichagotya aniko? Jehovha ndiye nhare youpenyu hwangu, ndichagotya aniko? Kana vakaipa vakauya kwandiri kuzondiparadza, vavengi vangu navavengi vangu vachagumburwa uye vagowa. Kunyange hondo ikandikomba, mwoyo wangu haungatyi; kunyange hondo ikamuka kuzondirwisa, kunyange zvakadaro ndichavimba naJehovha.
 • Mapisarema 145: 18-19 Jehovha ari pedyo navose vanodana kwaari, kuna vose vanodana kwaari muchokwadi. Anozadzisa zvido zvaavo vanomutya; anonzwa kuchema kwavo uye anovaponesa.
 • Mapisarema 62: 1-2 Mweya wangu unowana zororo muna Mwari wega; ruponeso rwangu runobva kwaari. Ndiye oga dombo rangu nomuponesi wangu; ndiye nhare yangu, handingazununguswi
 • Mapisarema 112: 1, 7-8 Rumbidzai Jehovha! Vakaropafadzwa vanotya Jehovha. Havatyi mashoko akaipa; mwoyo yavo yakasimba, yakachengeteka muna She. Mwoyo yavo yakasimba; havangatyi.

Pfungwa dzeMunamato

 • Ndinonamata kuti mweya waIshe akubatsire munzvimbo dzese dzehupenyu idzo simba rako riri kupera. Ndinonamata kuti nyasha dzaKristu Jesu dzizadzikise hupenyu hwako nekukupa iwe simba rekukunda zvese zvipingamupinyi zvingamuka zvinopesana newe muzita raJesu.
 • Ndinonamata kuti ngirozi dzaIshe dzishande kumweya wako usina simba. Ivo vachakupomera mhosva nesimba reruoko rwavo rwerudyi. Vachakutakura pamapfudzi avo kuti urege kugumbusa rutsoka rwako padombo, uye ivo vachakununura kubva kumatambudziko ese anosangana newe.
 • Ndinokunamatira nhasi; paunodana zita raIshe, uchagamuchira mhinduro. Iko iwe kwaunoda rubatsiro, ane simba weIsreal anokutumira iwe, kana iwe uchida simba, simba remweya mutsvene richauya pamusoro pako uye kana iwe uchida kupora, ruoko rwerudyi rwaMwari rwunoshamisira kutsamwa ruchakuporesa iwe muzita. zvaJesu.
 • Ini ndinotaura sechirevo chaMwari kuti dambudziko riri kutarisana naro harizokukundi. Hauzorasiki mudutu rehupenyu. Mwari waAbrahama, Isaka naJakobho vachakutungamira mudutu, uye uchabuda uchikunda muzita raJesu Kristu.
 • Nekuti zvakanyorwa, vaEgipita vaunoona nhasi, hauchazovaonazve. Ndinoporofita izvi pamusoro pehupenyu hwako; matambudziko, marwadzo, nematambudziko aunoona nhasi achava nhoroondo muzita raJesu. Ameni.

 


1 Comment

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.