Kunamata Kunongedzera Kupokana Nehuipi Huporofita

1
199

Nhasi tichave tichishanda nemunamato zvinongedzo zvinopesana nehuporofita hwakaipa. Wakambonzwa chiporofita chakaipa nezve hupenyu hwako here? Pane chero munhu akupa zvakaipa Zvakazarurwa uye izvo zvakakutyisa zvekuti hautomboziva zvekuita? Zvakadiniko nokutaura kwakaipa? Pane mumwe munhu akakutongera kunyange kurufu here? Pane chero akasimbiswa akakuudza iwe kuti iwe haugone kusvika kune chero chinhu chakakosha muhupenyu?.

Chokwadi ndechekuti, zvinotaurwa nevanhu nezvako hazvina basa. Izvo vanhu zvavakakuudza iwe zvavakaudzwa naMwari pamusoro pako hazvifanirwe kukutsanangura iwe. Haufanire kungovhara kumeso nekutya nekuti wakapihwa chiporofita cherufu. Ndiyo nguva yakanakisa yekutsvaga kumeso kwaMwari kuburikidza neminamato. Rangarira nyaya yaMambo Hezekiya mubhuku ra2 Madzimambo 20 Mumazuva iwayo Hezekia akarwara akasvika pakuda kufa. Muporofita Isaya mwanakomana waAmozi akasvika kwaari, akati, Zvanzi naJehovha, Gadzira imba yako, nekuti uchafa; hauchapora. ” Ipapo Hezekia akatendeudzira chiso chake kumadziro, akanyengetera kuna Jehovha, akati, Haiwa Jehovha, rangarirai kuti ndakafamba pamberi penyu nokutendeka nomoyo wose, ndikaita zvakanaka pamberi penyu. Ipapo Hezekia akachema kwazvo. Zvino Isaya asati abva paruvanze rwapakati, shoko raJehovha rakasvika kwaari, richiti, munamato ndikaona misodzi yako; Ndichakuporesa. Nezuva retatu kubva zvino uchakwira kutemberi yaJehovha. Ndichawedzera pamakore gumi namashanu paupenyu hwako. Uye ndichakurwira iwe neguta rino kubva muruoko rwamambo weAsiria. Ndichadzivirira guta rino nekuda kwangu uye nekuda kwemuranda wangu Dhavhidhi.

Dzimwe nguva Chiporofita chakaipa muyedzo wekutenda kwedu uye kushinga kwedu tiri munzvimbo yemunamato. Hezekia aigona kungobvuma ramangwana rake uye kugadzirira kufa kwake kuchauya. Zvisinei, akanzwisisa kuti hapana chinoitika kunze kwekunge charairwa naMwari. Uye aiziva kuti Mwari aikwanisa kushandura mafungu ezvinhu munguva diki diki. Akabva angodzokera kuna Mwari mumunamato uye Mwari akachinja chiporofita. Kunyangwe Muporofita Isaya anga asina kubva pachivanze chedare apo Mwari akamuudza kuti adzokere kuna Hezekia ndokumuudza kuti mamwe makore gumi nemashanu akawedzerwa pamazuva ake.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

Rugwaro runoti mubhuku ra KUUNGUDZA KWAJEREMIA 3:37 Ndianiko angataura, zvikaitika, kana Ishe asina kuzviraira? Hapana munhu anogona kuraira chero chinhu kuti chiitike muchokwadi kunze kwekunge charairwa naMwari. Saka chero vanhu zvavakakuudza hazvite huremu hwakawanda. Une mukana usingarambike kuna Mwari kubudikidza naKristu Jesu. Unodaidza nguva dzose kuenda kuna Mwari muminamato uye nekuchinja chero chiporofita chakataurwa pamusoro pako.

 

Pfungwa dzeMunamato:

  • Ishe Jesu, ndinokutendai nenyasha neropafadzo zvamakandipa kuti ndione rimwe zuva rakadai, zita renyu ngarikudzwe muzita raJesu. Nenyasha dzenyu handisati ndapedzwa, ndinonamata kuti tsitsi dzenyu dzirambe dziri pandiri muzita raJesu.
  • Ishe Jesu, rugwaro runoti Ndiani iye anotaura uye zvinoitika, kana Ishe vasina kuzviraira? Ishe, ini ndinomira chete zvivimbiso zveupenyu hwangu. Ini ndinonyarara mazwi ese akaipa uye zvitaurwa zvataurwa maererano nehupenyu hwangu muzita raJesu.
  • Ini ndinoputsa humambo hwese hwehuporofita hwakaipa pamusoro pehupenyu hwangu. Rusvingo rwese rwekutaura kwedhimoni kuyedza kushandira zvandisingafunge, ndinokutuka nemoto wemweya mutsvene nemuzita raJesu. Huporofita hwese hwakaipa pamusoro pehupenyu hwangu hunonyaradzwa muzita raJesu.
  • Ndinoita sungano itsva kuburikidza neropa raKristu. Nesimba reropa rakadeurwa pamuchinjikwa weCalvari, ndinopinda musungano itsva yehupenyu muzita raJesu. Ini ndinoparadza chimiro chese chekare chesungano pamusoro pehupenyu hwangu muzita raJesu.
  • Ishe, chiporofita chose chakaipa cherufu pamusoro pemhuri yangu, ndinochikanzura neropa regwayana. Nokuti zvakanyorwa kuti handife asi ndinorarama kuti ndiparidze mabasa aishe munyika yevapenyu. Ndinobvisa zvese zvakaipa zvitaurwa zverufu pamusoro pehupenyu hwangu muzita raJesu.
  • Tenzi, zvese zvakaipa Prophecy yekutadza pamusoro pehupenyu hwangu, zvako zvakaputswa nhasi muzita raJesu. Rugwaro runoti saKristu ndizvo zvatiri. Zvese zvakaipa chiporofita chekutadza pamusoro pehupenyu hwangu, inzwa izwi raishe, rugwaro rwunoti ndiri rwezviratidzo nezvishamiso, ini ndakakura kwazvo kutadza, oh mweya wekutadza, waparadzwa nezvangu muzita raJesu .
  • Ishe Jesu, chiporofita chese chekurwara pamusoro pehupenyu hwangu uye nevemhuri yangu, ndinokukanzura nhasi muzita raJesu. Nekuti zvakanyorwa kuti, Kristu wakazvitorera utera hwedu hwose, akaporesa matenda edu ose. Mhando yese yeundonda kana hosha muhupenyu inoputswa nesimba muzita raJesu.
  • Tenzi, ndinoraira kuti pamusoro pehupenyu rairo yako yega inomira muhupenyu hwangu muzita raJesu. Ndinotsiura chero Chiporofita chakataurwa pamusoro pangu. Ndinobvisa chose kutaura kwakaipa nekutuka kwedhimoni pamusoro pehupenyu hwangu nesimba muzita raJesu. Nokuti zvakanyorwa kuti, Kristu akashurikidzwa nekuda kwedu nekuti akatukwa iye akasungirirwa pamuti. Ndinobvisa kuratidzwa kwese kwekutuka pamusoro pehupenyu hwangu muzita raJesu.
  • Ishe, ndimi mushanduko mukuru. Ndinoraira kuti nesimba rako iwe unoshandura huporofita hwese hwakaipa kuva kuropafadza nekusimudzira kwandiri muzita raJesu.

 

 


1 Comment

  1. Sallom bien-aimé dans le seigneur. J apprécié énormément votre kutambudzika. Car, il nous aide beaucoup sur le plan spirituel. Que le seigneur vos soutiens, vous inspire, vous fortifie et vous protège pour la gloire de son nom au nom de jésus christ!

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.