Yakasimba Maporofita Kuzivisa KweChikamu Chechipiri cheGore

3
485

Nhasi tichange tichitaura nezvekuzivisa kwakasimba kwechiporofita kwechikamu chechipiri chegore. Isu tichangopinda muchikamu chechipiri chegore. Kune akawanda maropafadzo akasungirirwa kune yega yega chikamu chegore, saka zvakare kune akawanda kutukwa uye nematambudziko. Chikamu chitsva changotanga uye zvinhu zvakawanda zvatanga kuitika kutenderera nyika kare. Zvakasara kwatiri kuti tifunge kuti tinoda sei kuti chikamu chechipiri chegore chive kwatiri.

Mwari akatipa simba rekuzvisarudzira pachedu kuti zuva rimwe nerimwe richava sei. Hazvishamisi kuti rugwaro runoti mubhuku raJobho 22: 28 Iwe uchaparidzawo chinhu, uye chichava chakasimbiswa kwauri; Saka chiedza chichavhenekera nzira dzako. Mwari akatipa simba rekuzivisa chinhu uye vakaita kuti zvive. Kunyangwe nyika irunyararo here kana kuti kwete, hupfumi huri kusimukira, isu tine mvumo yekuita hupfumi uye kudzorera hunhu munyika nemazwi emuromo wedu.

Kuti Mwari vakudza sei izwi raJoshua paakange achirwa nemadzimambo mashanu. Joshua akaraira zuva kuti rimire paGibhiyoni uye nemwedzi kuti umire paAijaroni. Zuva nemwedzi zvakamira ipapo kudzamara vana veIsreal vatora kutsiva pamusoro pevavengi vavo. Bhaibheri rakanyora kuti Mwari haana kumboteerera kana kuteerera kuzwi remunhu sezvaakaita kuna Joshua.
Zvakare, kune ino chikamu chechipiri chegore, tichave tichiita kuzivisa kune simba kwechiporofita.

Mashoko echiporofita kududzwa kwezvinhu zvichauya. Tinozvizivisa kuburikidza nemiromo yedu nekutenda kuti Mwari anokwanisa uye nekugona kukuru kuzviita. Kune vazhinji vedu vaive nekakavamba kutanga mugore ra2021, uyu mumwe mukana wekuzadzisa maitiro ese uye kupedzisa gore rakasimba. Ndinoraira nemvumo yedenga, chese chinhu chawakadzingirira kubva pakutanga kwegore uye chaungawana, zvinosunungurwa kwauri nyore muzita raJesu. Kana iwe uchifunga kuti unoda zvirevo zvine simba zvechikamu chechipiri chegore rino, ngatinamatei pamwe chete.

Pfungwa dzeMunamato

 • Baba Tenzi, ndinokutendai nekundipa nyasha dzekupupura mumwe mwedzi mugore ra2021. Ndinokutendai nekuchengetedza hupenyu hwangu kuti ndipupure chikamu chechipiri chegore, Ishe ngarikudzwe zita renyu muzita raJesu. Ndinokutendai nenyasha dzakandiona ndakafanira kuve munhu panguva ino, ndinokutendai neropafadzo yekufema, Ishe, zita renyu ngarikwidziridzwe muzita raJesu.
 • Baba Tenzi, ndinoraira nesimba rematenga, masimba ese akandimisa muhafu yekutanga yegore, ndinotema kuti havana simba pamusoro pangu muzita raJesu. Masimba ese emadzitateguru akaita kuti ndikundikane muhafu yekutanga yegore, wakaparadzwa muzita raJesu.
 • Baba Tenzi, ndinoraira kuti chese chinhu chandakadzinganisa kubva muhafu yekutanga yegore kusvika ikozvino uye ndisingakwanise kusvika, ndinonamata kuti musunungure kwandiri zviri nyore muzita raJesu. Ndinokumbira kuti nyasha dzaMwari Wemasimbaose dzivhure magonhi ese akavharwa, musuwo wese wakandivharira, ndinoraira kuti simba raMwari Wemasimbaose rivhure muzita raJesu.
 • Ishe Jesu, rugwaro runoti handife asi ndinorarama kuti nditaure mazwi aIshe munyika yevapenyu. Baba Tenzi, ndinoraira nemvumo yedenga rufu haruchazoziva kwandinogara gore rino muzita raJesu. Ndinobvisa zvese zvine chekuita nerufu pamusoro pehupenyu hwangu uye nevevemhuri yangu, ndinoparadza simba rerufu pamusoro pedu muzita raJesu.
 • Ishe Jesu, nekuti Mwari ndivo vanotipa kugona kuita hupfumi. Ndinoraira nesimba muzita raJesu, ndinotambira simba rekuita pfuma muzita raJesu. Ndinoraira nesimba rematenga, nyasha dzekuunganidza hupfumi dzakasunungurwa kwandiri muzita raJesu.
 • Baba Tenzi, ndinonunura mazuva asara mugore rino neropa rakakosha raKristu. Ndinodzima madhimoni ese pamusoro pehupenyu hwangu nesimba muzita raJesu.
 • Baba Tenzi, ndinonamatira kusunungurwa kwemaropafadzo ese akasungirirwa pachikamu chitsva ichi. Ishe, ndinoraira kuti mutumwa waIshe anotanga kuvhura maropafadzo ese anokodzera chikamu chechipiri ichi muzita raJesu.
 • Ndinoraira nesimba rematenga kuti kuchengetedzwa kwaMwari Wemasimbaose kuve pamusoro pangu kwegore rese rino. Ini ndinozvisunungura nemhuri kubva kumiseve yega yega yakaipa inobhururuka yakatenderedza, ini ndinoisa amburera yaMwari pamusoro pangu nevemhuri, hapana chakaipa chingatiwira muzita raJesu.
 • Ishe Jesu, ndinonamata kuti muchandiropafadza nekubudirira kwese kwegore rino. Ndinoraira kuti chese chandinoisa maoko pamusoro chibudirire. Ini ndinoramba kuve ndakundikana, munzira dzese dzandanga ndichikundikana, ndinoraira kuti nyasha dzaMwari Wemasimbaose dzichandikwidziridza muzita raJesu.
 • Ishe ndinoraira nemvumo yedenga, kune avo vari kutarisa kumusoro kwauri nezvechibereko chedumbu, ndinonamata kuti uvasunungurire ivo muzita raJesu. Ndinokumbira kuti kubudikidza netsitsi dzako iwe uvhure zvibereko zvavo uye uchavaropafadza nevana vakanaka muzita raJesu.
 • Baba Tenzi, ndinoraira kuti avo vanokutarirai mabasa akanaka, ndinonamata kuti muvapindure muzita raJesu. Kunyangwe munzvimbo yekuti kukodzera kwavo hakuna kukwana, ndinoraira kuti nyasha dzenyu dzichavataurira muzita raJesu.

Advertisements

3 COMMENTS

  • Namata zvine simba kuti sungano yega yega inoshanda inopesana newe iparadze. Kristu akamisa sungano itsva kuburikidza neropa rake rakadeurwa pamuchinjikwa weKarivhari.

   Ini ndinobatana mukutenda uye ndinoraira neVane masimba ekudenga, chisungo chese chemadhimoni kana chipingamupinyi mumba mamai vako chakaparadzwa nemoto weMweya Mutsvene.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano