Kunamata Kunongedzera Kupokana neMasquerades Muhope

1
341

Nhasi tichave tiri kubata neminamato mapoints tichipesana nemasquerades mu kurota. Masquerade ane madhimoni ane simba anofanirwa kukundwa zvese panyama uye pamweya. Ukaona uchihwanda muchiroto, chiratidzo chakakwana chekuti mhuri yako ine sungano nechimbichimbi kana vaimbonamata mwari uyu.

Kazhinji ndainzwa vanhu vachiti vari kudzingirirwa muhope dzavo nemumvuri. Vamwe vanhu vanongoona vachizvishongedza pakarepo muhope uye zvinova zvinotyisa zvekuti havadi kuvhara maziso kuti varare zvakare. Tisati tapinda zvakadzama mune uyu musoro, rega ndikurumidze kuratidza zvimwe zvezvinhu zvinoitika kana iwe ukaona uchizvishongedza muhope dzako.

Zvinhu Zvinoitika Kana Iwe Ukaona Masquerade Mukurara kwako


Imba Yakashata Luck
Chimwe chezvinhu zvakawandisa chingagone kuitika kwauri kana iwe ukaona chihwitsi chichikudzingirira iwe kuhope itsika yewanano yakaipa kunyanya kana wakaroora. Ukaona uchihwanda muhope, haugone kuzvimbundira, izvo zvaunoita kumhanya uye usazombowana zororo.
Izvi zvinogona kureva kusagadzikana kwemuchato kumunhu akadaro kunze kwekunge iye achinamata zvakaoma kuna Mwari kuti aparadze chibvumirano chose chaivepo pakati pake nekunyepedzera.

Kudengenyeka
Chimwe chinhu icho chaigona kutungamira kune iko kumira. Chero ani zvake anoona kuvezwa muhope anogona kutambudzwa nesimba rekumira. Zvinokonzeresa kuti murume amire muhupenyu. Zvinhu hazvifambe kuenda kumberi kune chero munhu anotambudzwa nedhimoni rekunyepedzera muhope.

bongozozo
Chinyorwa chinoti Mwari haana kutipa mweya wekutya asi wesimba, pfungwa dzakanaka uye rudo. Nekudaro, dhiabhori anoedza nepese paanogona napo kumisa mutendi kubva pakuva nekutenda kwakasimba munaIshe.
Imwe yenzira dzinoita kuti dhiabhori aite izvi kukurudzira kutya mupfungwa dzemutendi nekuvatambudza nekuzvishongedza muhope dzavo. Kana izvi zvikanyanyisa, mutendi anogona kutya zvekuti haadi kana kurara futi. Uye chinokanganisa kutenda kutya.

Kukurumidza Kufa
Chimwe chinhu icho rudzi urwu rwehope dzinogona kutungamira kune kufa nguva isati yakwana. Muvengi anogona kunge achiedza kurwisa zvinozoitika zvemunhu. Imwe yenzira idzo muvengi anotadzisa munhu kusvika pazvaanogona ndeye kuburikidza nekufa kusati kwaitika.

 

Maitiro Ekuita Masquerade


Kutendeuka Kwese
Sezvambotaurwa, chimwe chezvikonzero chinoita kuti tione masquerade muhope dzedu ndechekuti dzinza redu rine hukama nemabikiro. Nzira yakanakisa yekumisa izvi kutendeuka kwechokwadi kwechokwadi.
Chinyorwa chinoti uyo ari muna Kristu chisikwa chitsva uye zvinhu zvekare zvapfuura. Unofanira kubvumira Kristu kutora hupenyu hwako. Hupenyu hwaunotanga kurarama mushure mekupa hupenyu hwako kuna Kristu hauchisiri hwako asi hwaKristu.

Zvidzivirire neMweya Mutsvene
Pane simba muzita raJesu. Imwe yenzira dzekuti mutendi agadzirise chero dambudziko remweya nderekuzvidzivirira nhumbi dzizere dzaMwari. Bhuku ra VaEfeso 6:11 Shongai nhumbi dzose dzokurwa nadzo dzaMwari, kuti mugone kumira muchirwa namano adhiabhorosi. Imwe yenzira dzekutora nhumbi dzese dzakazara dzaMwari isimba remweya mutsvene.

Rangarira kuti rugwaro runoti kana munhu akarara muvengi wake anouya achikusha mashawi negorosi ndokuenda. Dhiyabhorosi anonzwisisa kuti munhu haana simba kana akarara. Asi simba remweya mutsvene rinotidzivirira kunyangwe isu tisingazive.

Pfungwa dzeMunamato:

 • Ishe Jesu, ndinonamata kuti mushandure nyadzi dzangu dzive mufaro, ndinonamata kuti netsitsi dzenyu, mugoshandura kunyadziswa kwangu kuve kubwinya muzita raJesu.
 • Ishe, munzira dzese dzandakasangana nekuora mwoyo, ndinonamata kuti nenyasha dzenyu ndikwidziridzwe muzita raJesu.
 • Ini ndinopesana nemweya wekutya uyo dhimoni rekunyepedzera rinoda kupinza mandiri, ndinotsiva kutya neushingi muzita raJesu.
 • Ishe, poindi dzese muhupenyu hwangu idzo simba rerima dzinoda kutora, ndinoraira nemvumo yedenga yakavharirwa muzita raJesu.
 • Ishe, rugwaro runoti, Nokuti Iye acharaira vatumwa Vake pamusoro pako, Kuti vakuchengete panzira dzako dzose. Ndinoraira nesimba rematenga kuti kunyangwe muhope dzangu mutumwa waIshe achanditungamira.
 • Nhare yega yega yerima mumba memhuri yangu inoshanda inondirwisa inoparadzwa muzita raJesu.
 • Chibvumirano chese chine mhuri yangu nekunyepedzera chinoita kuti zvive zvakakosha kuti dhimoni rinouya kuzorwadzisa muzviroto zvangu nguva dzese, nechikonzero cheropa rakadeurwa pamuchinjikwa weKarivhari, ndinobvisa zvibvumirano zvakadaro muzita raJesu.
 • Ishe Jesu, ndinoparadza mweya yese yekumira yakagarwa nhaka kubva mudzinza rangu, ndinoityora nesimba muzita raJesu.
 • Ndinoraira nemvumo yedenga, simba rese rinogumira rinoonekwa kwandiri muchiroto changu muchimiro chekunyepedzera, ndinokuparadza nemoto weMweya Mutsvene.
 • Yese Calderon yerima inoshanda inopesana nehupenyu hwangu, pwanya nhasi muzita raJesu.
 • Zvese zvirongwa zvemuvengi zvekuda kundiuraya zvisati zvaitika, ndinokuparadza nemoto wemweya mutsvene muzita raJesu.
 • Iwe dhimoni rinoshanduka kuita chinonyepedzera uye woonekwa kwandiri muhope dzangu, inzwa izwi raIshe, Bhaibheri rinodaro mubhuku raObhadhiya 1:17 Asi paGomo reZioni pachava nokununurwa, uye kuchave nehutsvene; Imba yaJakove ichava yavo. Ndinotaura kununurwa kwangu kuva kwechokwadi muzita raJesu.
 • Mhando dzose dzewanano yakaipa rombo rinoparadzwa nemoto wemweya mutsvene. Ndinotsiura hurongwa hwese nehurongwa hwekuparadza hukama hwangu muzita raJesu.

Advertisements

1 Comment

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano