Kunamata Points Kuparadza Imbwa Kuruma muDoto

1
311

Nhasi tichave tichinangana nemunamato mapoinzi ekuparadza imbwa kuruma muzviroto. Imbwa inoruma kunyangwe munzvimbo yepanyama hachisi chinhu chakanaka, ndoda kurota. Kana murume akarumwa nembwa muchiroto, zvinogona kutungamira mukudzikira, kuzviparadzanisa, zvinotyisa kurwara, kusachena pabonde uye zvimwe zvakawanda. Bhaibheri rinotii pamusoro pembwa? Bhuku ra VaFiripi 3:2: "Chenjerai imbwa, chenjerai vanoita zvakaipa, chenjerai vekucheka". Chinyorwa chakatsanangura kuti imbwa vashandi vakaipa.

Imwe yenzira idhiabhorosi inopinda nayo muhupenyu hwevanhu ndeye kushandisa imbwa. Izvo izvo munhu akadaro achangoona ndezvokuti ivo havachagone kudzivisa kusachena pabonde. Vamwe, zvinogona kukanganisa hutano hwavo uye mari. Ukaona vanhu vasingagone kurega kuita hupombwe kana hupombwe, vanogona kubatwa nemweya wembwa. Dzimwe nguva, zvinogona kutungamira kuhukama hwakundikana. Chero zvazvingava, unofanira kunamata zvine simba pese paunorota uchirumwa nembwa. Iyo yakaipa mhedzisiro inogona kuve ishoma uye inogona kukwira kuenda kune inotyisa mamiriro

Kurota ndezvechokwadi pamweya izvo zvatinoratidzwa. Mwari vanogona kunge vachikuudza honzeri yematambudziko ako. Ndosaka zvakakosha kuti unamate nguva dzose kunyanya kana chimwe chinhu chakaratidzwa kwauri muhope dzako. Ndinoraira nemvumo mweya wese wembwa unobata hupenyu hwako wakaparadzwa muzita raJesu.

 

Pfungwa dzeMunamato:

 • Ishe Mwari, ndinokumbira kuti nesimba renyu, muparadze huturu hwese hwekurumwa nembwa hunokanganisa hupenyu hwangu muzita raJesu.
 • Mweya wese wembwa uri kundikonzeresa kuti ndiite hupombwe kana kuita hupombwe kakawanda ndinokutuka nhasi muzita raJesu.
 • Baba Tenzi, ndinoraira nesimba rematenga, mweya yese yekumira muhupenyu hwangu yakaunzwa pandiri nembwa yekuruma kubva kuhope dzangu, ndinokukanzura nhasi muzita raJesu.
 • Ndinoraira nesimba rematenga, masimba ese nehumambo zvinoratidzika kwandiri muhope dzangu muchimiro chembwa, iwe unoparadzwa nemoto wemweya mutsvene.
 • Masimba ese emadzitateguru mudzinza rangu anozivikanwa nekushungurudza munhu wese muchizvarwa changu, ndinokukanzura pamusoro pehupenyu hwangu muzita raJesu.
 • Iwe dhimoni rehupombwe nehupombwe, ibva pandiri nhasi muzita raJesu.
 • Tenzi, imbwa dzese dzinoruma kubva kuhope idzo dziri kukanganisa kukura kwangu pamweya, ngadzipiswe nemoto wemweya mutsvene muzita raJesu.
 • Ishe, ndinotsiura hurwere pamusoro pehupenyu hwangu muzita raJesu. Ndinozadza hope dzangu neropa rakakosha raKristu. Pese pandinovhara maziso kuti ndirare, ndinotema kuti mutumwa waIshe ave neni muzita raJesu.
 • Yese dhimoni rinosveta ropa rinouya kwandiri kuhope kuti rigadzire kutya, ndinokutuka nhasi muzita raJesu.
 • Nekuti zvakanyorwa, hatina kupihwa mweya wekutya asi wehumwanakomana kuchema Ahba Baba. Ini ndinouya pakurwisa kwese kutya muhupenyu hwangu muzita raJesu.
 • Ishe, ndakapfeka nhumbi dzangu dzokurwa nadzo. Ini ndakazvimisikidza nenhumbi dzaMwari kubva nhasi. Munhu wangu wemweya anogamuchira simba rinoshamisa nemuzita raJesu.
 • Miseve yese yemadhimoni inopotserwa muhupenyu hwangu kubva mugomba regehena, ndinokutumira iwe kumutumiri zvakapetwa kanomwe muzita raJesu.
 • Rega moto wemweya mutsvene uuye uye uparadze kurwisa kwese kwemuvengi uchishandisa imbwa seanomira kundibata pasi, muzita raJesu.
 • Imbwa yese yemadhimoni yakatumwa nemuvengi kuzondiruma kuhope kuti iparadze imba yangu, ndinokuparadza muzita raJesu.
 • Imbwa yese yemadhimoni yakatumwa nemuvengi kuzoparadza hukama hwangu, inowira kurufu nhasi muzita raJesu.
 • Ishe Jesu, ndinonamata kuti imbwa yese yakaipa iri muvengi iri kushandisa kuruma kwayo kushatisa hupenyu hwangu nehupenyu hwangu, kufa nhasi muzita raJesu.
 • Ndinoraira nesimba rematenga kuti simba raMwari riuye pamunhu wemweya wangu. Simba rekurwa nekupikisa kurumwa nembwa yakaipa muchiroto, ngaiuye pandiri nhasi muzita raJesu.
 • Ndinoraira nesimba rematenga kuti muviri wangu nemweya zvigova nenjodzi chero pakurumwa nembwa muzita raJesu. Kubva nhasi, ndave kutyisa kune simba rerima muzita raJesu.
 • Rugwaro runoti musabata vasina kuzodzwa vangu uye musaitira vaporofita vangu zvakaipa. Ndinoraira kubva nhasi, handibatike muzita raJesu. Kubva nhasi, ndave kutyisa kune simba remuvengi muzita raJesu.
 • Ndinonamata kuti ropa raJesu rishandure simba rese rekuruma rakapihwa muzviroto zvangu muzita raJesu.
 • Nekuti zvakanyorwa kuti, Ini ndinotakura mucherechedzo waKristu ngapasava nemunhu anondinetsa. Ndakamira pakubudirira kweshoko iri uye ndinoraira kuti ndisazonetseke muzita raJesu.
 • Simba remuvengi harizovi nehupenyu hwangu muzita raJesu. Handikukurirwe muzita raJesu.
 • Nekuti kwakanyorwa kuchinzi Ani naani anokumanikidza achadya nyama yavanhu vake; vachadhakwa neropa ravo sewaini inotapira. Vanhu vose vachaziva kuti ini Jehovha, am Muponesi wako, Uye Mudzikunuri wako, Wemasimbaose waJakove. Mweya mutsvene waMwari, simuka ikozvino tsiva pane wese muvengi wedhimoni anotambudza hupenyu hwangu nembwa muzita raJesu.
 • Ini ndinouya ndichipesana neyakajaira tsika yekusachena pabonde muhupenyu hwangu, ndinoiparadza nemoto wemweya mutsvene. Mhando dzose dzekupindwa muropa muhupenyu hwangu, ndinodzikanzura muzita raJesu.

Advertisements

1 Comment

 1. Oh my GOD, man of GOD ndainyatsoda uyu munamato. Ini ndakarwiswa nemweya wembwa munenge hupenyu hwangu hwese uye handina kumbobvira ndanyatsonzwisisa kuti sei kana zvandanga ndichiita kunyangwe mushoko, kufunga, kana chiito chekuvhura musuwo wemweya uyu. Ndinokutendai ISHE nekushandisa murume uyu waMWARI muhupenyu hwangu. Muzita raJESU ndinonamata kuti umuropafadze uye umuchengete uye upenye mwenje wako unobwinya paari uye kuti ugowana kubwinya kwese kubva muhupenyu hwake. Ameni

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano