Kunamata Kunongedzera Kuti Uti Kana Iwe Uchifanira Kuita Sarudzo

2
448

Nhasi tichave tichishanda nemunamato zvinongedzo zvekutaura kana iwe uchida kuita sarudzo. Kusvika padanho rakakura, mhando yesarudzo yatinoita muhupenyu inogona kukanganisa hupenyu hwedu kungave kwakanaka kana kwakashata. Dzimwe nzvimbo dzakaparadzwa nekuda kwekuti muridzi wemagumo akaita sarudzo isiriyo pane imwe nguva munguva. Hupenyu hwedu hwanyorwa uye hwakanyorwa naMwari, chero sarudzo yatichaita muhupenyu inofanirwa uye inofanirwa kunge ichienderana nechido chaMwari chehupenyu hwedu.

Dhiyabhorosi ibenzi rakangwara. Kune akateedzana emiyedzo yatichakandirwa nemuvengi. Mazhinji emiedzo iyi anotaridzika kunge echokwadi uye echokwadi zvekuti tinogona kuuwira kunze kwekunge tatendera Mwari kuti atibatsire kuita sarudzo huru. Rangarira apo Kristu akange oda kutorwa, mukubwinya akaona kutambura kwese uye nematambudziko achapfuura. Pakarepo, Kristu akanamata kuti Mwari kana zvichizokufadza kuti urege mukombe uyu upfuure pandiri. Mateo 26:39, Akaenda chinhambwe zvishoma, akawira pasi nechiso chake, akanyengetera achiti, “O Baba vangu, kana zvichibvira, mukombe uyu ngaupfuure kwandiri. zvisinei, kwete sekuda kwangu, asi sekuda kwenyu. Tinogona kufungidzira kuti Kristu akaramba chishuvo Chake nekukasira. Akataura zvakadaro, kwete sekuda kwangu asi sekuda Kwenyu. Kristu ane simba rekuzviponesa, asi akabvumira Mwari kuti vamubatsire kuita sarudzo kwayo.

Mumwe muenzaniso wakakwana murugwaro ndihwo hupenyu hwaRute. Zita raRute rakakurumbira murugwaro nekuda kwesarudzo imwechete yakaitwa naRute. Mubhuku raRute Asi Rute wakati: Musandirwaririra kuti ndikusiyei, kana kuti ndirege kukuteverai; Kwese kwamuri kuenda, ini ndichaenda; Pose pamunogara ndipo pandichararawo. Vanhu venyu vachava vanhu vanguwo, naMwari wenyu, Mwari wanguwo. Nekuda kwesarudzo iyi, iro Bhaibheri rakanyora kuti Kristu Jesu akabva mudzinza raRute.


Imwe yesarudzo dzakaomesesa dzakamboitwa nemurume murugwaro ndiJoshua. Vana veIsreal pavakatanga kuita hutsinye hukuru pamberi paishe. Joshua akaunganidza varume vaya, akataura pamberi pavo chaipo, uye nhasi sarudzai mwari wamuchashumira. Asi kana ndirini neveimba yangu tichashumira ishe. Joshua 24:15 Zvino kana muchiti zvakaipa kushumira Jehovha, zvitsaurirei nhasi wamunoda kushumira, kana vamwari vaishumirwa namadzibaba enyu mhiri koRwizi, kana vamwari vavaAmori; munyika maunogara. Asi kana ndirini neimba yangu tichashumira Jehovha. Iyi ndeimwe yesarudzo dzakaomesesa kuita.

Joshua akaramba kutevera ruzhinji. Akazvitsaurira iye nemhuri yake. Kunyangwe kana Isreal yese ikaramba kushumira Mwari Jehovha, Joshua akaita mhiko yekuenderera mberi achishumira Jehovha nemhuri yake. Muhupenyu zvakare, pachave nenguva yekuti isu titore danho rakaoma. Zvinogona kunge zviri zvekurarama basa kuti ubvume kudaidzwa kwaKristu, zvinogona kunge zvichibuda mumba sezvakarairwa naAbrahama. Kana tikatadza kuita sarudzo kwayo, zvinokanganisa hupenyu hwehupfu. Zvichakadaro, pese panenge murume ave kuda kutora zvisarudzo zvinooneka zvine chekuita nehupenyu hwake, muvengi anogara ari pedyo kukanda nyonganiso mumhepo.

Ndinoporofita sechirevo chaMwari mupenyu mazano ese emuvengi kukukanganisa iwe paunenge uchida kuita sarudzo dzakaputsika muzita raJesu. Ndakabvunza netsitsi dzeWekumusoro-soro Mweya waMwari ndiwo uchave rairo yako paunenge wave kuda kuita sarudzo muzita raJesu.

Kana iwe uchinzwa kuti pane dikanwo yekunamata shandisa anotevera anonamatira maficha.

Pfungwa dzeMunamato:

  • Baba Tenzi, nekuti zvakanyorwa kuti chero munhu akashaya Njere ngaakumbire kuna Mwari anopa pachena pasina gwapa. Ishe, ndinonamatira huchenjeri husina kubviswa kuti ndiite sarudzo dzakarurama muhupenyu. Ndinonamata kuti iwe utungamire kufunga kwangu uye iwe ugotungamira pfungwa dzangu kuti ndizive pfungwa dzako dzehupenyu hwangu muzita raJesu.
  • Ndinonamata pamusoro pehukama hwangu, ndinokumbira kuti mundibatsire kuita sarudzo kwayo. Ndinokumbira kuti mundibatsire kusarudza zvakanaka muzita raJesu. Ini handidi kutora danho zvichibva paruzivo rwangu rwekufa, ishe munyasha dzako dzisingaperi, tungamira pfungwa dzangu muzita raJesu.
  • Ishe, ndinonamata kuti chero nguva pandinoda kuita sarudzo munondibatsira kurega kudada. Ndinokumbira nyasha dzekuzvininipisa kunyangwe mundangariro dzangu nekufunga, Ishe ndipeiwo izvozvi muzita raJesu.
  • Ishe Jesu, pandinokumbira kubva kwamuri uye ndichiri kuzogamuchira, ndipeiwo nyasha kuti ndiratidze hunhu hwakanaka pandakamirira pauri Ishe Jesu. Ndinonamata kuti muchandibatsira kuti ndinzwisise kuti mune zvirongwa zviri nani zvehupenyu hwangu muzita raJesu.
  • Ndinonamata kuti mugotungamira pfungwa dzangu. Ndipeiwo nyasha yekunzwa zvaunotaura nenguva. Ini ndinoramba kuita sarudzo zvichibva pane zvakaitika kumashure kana neruzivo rwangu rwekufa. Ndinokumbira kuti mweya wako undibatsire. Ndinoda kuziva pfungwa dzako. Ndinoda kuziva chishuwo chako kwandiri Ishe Jesu, ndinonamata kuti uzadze moyo wangu nesimba rako muzita raJesu.Ishe Jesu, rugwaro runoti hatina kupihwa mweya wekutya asi werudo, simba uye nepfungwa dzakanaka. Ini ndinoramba kukurirwa nekushushikana kana kutya kana ndave kuda kuita sarudzo dzakakosha dzehupenyu hwangu muzita raJesu. Ini ndinouya ndichipesana nekunzwa kwekushomeka izvo zvinogona kundikonzera kuti ndigadzikise zvishoma. Kunzwa kwese kwekusachengeteka kunogona kukonzera kuti ndiite sarudzo isiri iyo, ndinouya ndichipesana nayo nesimba muzita raJesu. Baba Tenzi, ndibatsirei kuita kuda kwenyu. Zvisinei nezvandinoda. Pasina hanya nezvangu zvido uye zvishuwo. Ishe Jesu, ndibatsireiwo kugara ndichitora sarudzo dzakafanira dzehupenyu hwangu muzita raJesu. Ishe Jesu, ndinonamatira mweya wekuziva. Ndinokumbira nyasha kuti unzwisise paunotaura neni muzita raJesu. Ini handidi kuvhiringidza izwi rako nekuda kwadhiyabhorosi uye zvinopesana zvinoita kuti ndiite sarudzo dzisina kunaka. Ndinokumbira mweya wekuziva, ndipe kwandiri muzita raJesu.

Ishe Jesu, rugwaro runoti hatina kupihwa mweya wekutya asi werudo, simba uye nepfungwa dzakanaka. Ini ndinoramba kukurirwa nekushushikana kana kutya kana ndave kuda kuita sarudzo dzakakosha dzehupenyu hwangu muzita raJesu. Ini ndinouya ndichipesana nekunzwa kwekushomeka izvo zvinogona kundikonzera kuti ndigadzikise zvishoma. Kunzwa kwese kwekusachengeteka kunogona kukonzera kuti ndiite sarudzo isiri iyo, ndinouya ndichipesana nayo nesimba muzita raJesu. Baba Tenzi, ndibatsirei kuita kuda kwenyu. Zvisinei nezvandinoda. Pasina hanya nezvangu zvido uye zvishuwo. Ishe Jesu, ndibatsireiwo kugara ndichitora sarudzo dzakafanira dzehupenyu hwangu muzita raJesu. Ishe Jesu, ndinonamatira mweya wekuziva. Ndinokumbira nyasha kuti unzwisise paunotaura neni muzita raJesu. Ini handidi kuvhiringidza izwi rako nekuda kwadhiyabhorosi uye zvinopesana zvinoita kuti ndiite sarudzo dzisina kunaka. Ndinokumbira mweya wekuziva, ndipe kwandiri muzita raJesu.

 

 

  Advertisements

  2 COMMENTS

  1. อ. สุข ลูก ด้ ด้ ด้ ร้ ร้ ร้ ร้ ร้ ร้ วิญญาณ วิญญาณ วิญญาณ วิญญาณ

  SIYA MHINDURO

  Ndapota tumira maonero ako!
  Ndapota tumira zita rako pano