Kunamata Kunongedzera Kupokana Nekunyadzisa uye Kunonyadzisa

1
497

Nhasi tichave tichinangana nemunamato mapoinzi ekupokana nekunyadziswa uye kunyadziswa. Kunyadziswa uye kunyadziswa zvinofambidzana, izvi zviviri zvakashata zvinokwanisa kuparadza mukurumbira wemurume. Inoita kuti murume abatsire uye inoderedza kuzviremekedza kwemumwe murume. Kana iwe uine zvese zvinosekwa nevanhu vakafanana vaimbokupemberera, iwe unonzwisisa zvinonyadzisa uye kunyadziswa ndizvo. Paunenge usisakwanise kufamba zvakasununguka mumugwagwa nekuti unotya kuti vanhu vachakuita chiseko.

Kazhinji pane kusatomboitika, murume kana nyadzi dzisati dzaitika kumurume, njodzi huru ichawira murume akadaro izvo zvinomuita kuti ave chinhu chinosekwa. Kana izvi zvikaitika, nyonganiso ichaiswa mumhepo. Ungadai usina kana kupi kana ani wekutendeukira kwaari kuti ubatsirwe nekuti iwe wazadzwa nekunyara uye kunyadziswa. Mapisarema 44:15 '' Kuvhiringidzika kwangu kuri pamberi pangu nguva dzose, uye kunyara kwechiso changu kwakandifukidza ''? Nyadzi uye kunyadziswa inzira yekuzvidzwa kunoitika kumurume. Inounza murume pasi uye ingaite chero chinogoneka kuti murume akadai asazombomukazve.

Tisati tangoongorora munamato tichipesana nekunyadziswa uye kunyadziswa, zvakakosha kuti tizive chinokonzeresa zvakaipa izvi zvinoshandiswa nemuvengi kudzikisira murume.

Zvinokonzera Kunyadzisa uye Kunyadzisa


Kutadza uye Kusangwarira Sarudzo;

Chimwe chezvisakiso zvikuru zvekunyadziswa uye kunyadziswa chitadzo uye nekusafunga danho rinotorwa nemurume. Mambo David akaunza dambudziko paari nepamuzinda nekurara nemukadzi waUriya. Uria aive mumwe wemasoja akatendeka muuto raDavidi. Rimwe zuva David achitenderera ndokuona mukadzi akanaka waUriya, akatadza kumurwisa, akamudaidza ndokuita bonde naye.

Panguva ino, David akaita chivi chehupombwe. Senge izvo zvaive zvisina kukwana, akaitawo kuti Uriya aurayiwe kumberi kwehondo kuitira kuti atore mukadzi wake zvizere. Mwari havana kufadzwa nazvo. Izvi zvakaunza dambudziko rakakura pana David neimba yamambo. Mwana uyo mukadzi waUriya waakaitira David akafa. Mwari vakatora hupenyu hwembeu isiri tsvene vachinyadzisa David.


rudado

Kune chirevo chakakurumbira chekuti kudada kunouya kuwira pasi. Bhuku re zvirevo 11: 2 inoenderera mberi ichisimbisa mhedzisiro yakaipa yekudada Inodaro Kana kuzvikudza kuchisvika, kunyadziswa kwasvikawo. Asi nevanozvininipisa is uchenjeri.

David anozvikudza samambo ndosaka asina kuona chakaipa pakurara nemukadzi waUriya. Akatenda kuti aisabatika nevarume nemutemo, achikanganwa kuti Mwari ari pamusoro pezvose.

Kusateerera

Kusateerera kuda nemirairo yaMwari kunounza dambudziko pahupenyu hwemunhu. Hazvishamisi kuti rugwaro rwunoti kuteerera kuri nani pane chibairo.

Mushure mekusika kwake Adamu naEva mubindu. Mwari vakaraira kuti vadye kubva pamiti yese yemumunda kusara kwemuti mumwechete unova muti weupenyu. Mwari akaburitsa pachena kuti zuva ravanodya kubva pamuti iwoyo ndiro zuva ravanofa. Zvisinei, Adhama naEvha havana kuteerera uyu kuraira pavanodya muchero wemuti. Vakanyadziswa nenzira inonyadzisa kubva mubindu rakaisvonaka.


Vimba Nomumwe Wemunhu

Kuvimba nemunhu hakuna zvakunobatsira. Munyori wePisarema akanzwisisa izvi, hazvishamise bhuku raPisarema 121: 1-2 Ndichasimudza meso angu kumakomo- Rubatsiro rwangu runobvepi? Kubatsirwa kwangu kunobva kuna Jehovha, Wakaita kudenga napasi.

Mwari havadi kuti isu tiise kuvimba kwedu kune vamwe vanhu. Uye isu tinoona kuti chero nguva isu tichiregeredza Mwari nekuisa tariro yedu uye kuvimba mumurume, isu tinowanzo nyadziswa. Pasina chikonzero isu tinofanirwa kubvumira kuvimba mumurume kutora nzvimbo yaMwari muhupenyu hwedu.

Kuziva zvikonzero zvekunyadziswa uye kunyadziswa, edza zvakanyanya sezvazvinogona kudzivirira izvi zvikonzero. Ndinoraira nemvumo yedenga, kunyara kwese nekunyadziswa muhupenyu hwako zvinobviswa muzita raJesu.

 

Pfungwa dzeMunamato

 

  • Ishe Mwari, ndinokutendai nenyasha dzamakandidana kuti ndibude murima muuye muchiedza chenyu chinoshamisa. Ndinokukudzai nekuda kwehupenyu hwenyu, Ishe zita renyu ngarikudzwe muzita raJesu.
  • Ishe, ndinonamata kuti ngoni dzenyu dzitaure pachangu muzita raJesu. Munzira dzese idzo muvengi anoda kundinyadzisa, ngoni dzako ngadzitaure muzita raJesu.
  • Ini ndinouya kuzopesana nemhando ipi neipi yedambudziko rakamiswa nemuvengi kuti vandinyadzise pamberi pevamwe. Ndinonamata kuti dambudziko rega rega ribviswe muzita raJesu.
  • Ishe Jesu, ndinovimba uye ndinovimba mamuri, ngandirege kunyadziswa. Ndinokumbira kuti netsitsi dzenyu, mundichengete kubva pakuzvidzwa nevavengi vangu, hamuzovarega vachindikunda muzita raJesu.
  • Ishe, munzira ipi neipi iyo muvengi anoda kundinyadzisa pamusoro pehutano hwangu, ndinoraira nesimba rematenga kuti haungazvibvumire muzita raJesu.
  • Ishe, ndinopesana nemhando dzose dzehutano husina kutsarukana huchaita kuti muvengi andisekere, ndinouya kuzorwa naro muzita raJesu.
  • Ishe ndinoraira pamusoro pehukama hwangu kuti muvengi haazove nechikonzero chekundiseka muzita raJesu. Ishe, ndinosimbisa chirevo chehukama hwangu padombo rakasimba raKristu Jesu, handinyadziswe muzita raJesu.
  • Baba Tenzi, pamusoro pebasa rangu, Kristu haana kumbokundikana, ndinotsiura kwese kukundikana muzita raJesu. Mune imwe nzira muvengi anoda kundishandura kuita chinhu chinosekwa nekuda kwekutadza, ndinozvivharira muzita raJesu.
  • Baba, ndinoraira kuti pachinzvimbo chekunyadziswa nekuzvidzwa regai ndirumbidzwe muzita raJesu.

Advertisements

1 Comment

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano