Kunamata Kunongedzera Kupokana Kubiwa MuNigeria

0
305

Nhasi tichave tichinangana neminamato mapoinzi pakurwisa kubiwa mukati Naijeriya. Tinopa kubwinya kuna Mwari nemaropafadzo erimwe zuva; Kutendeka kwake kunosvika kumarudzi namarudzi. Rakaropafadzwa zita raMwari wedu anogara achikonzera isu kukunda.

Hatifanire kuzviyeuchidza isu nezvinoitika zviitiko zvekusachengeteka izvo zvave njodzi kusvika zvino. Isu tinoshungurudzwa nguva nenguva nemifananidzo uye nhau kubva kune vezvenhau, kubva kuredhiyo uye chii iwe, nezviitiko zvekusafadza.

Rubatsiro rwedu harusi mumunhu asi muna Mwari, akaita denga nepasi, tichaisa chivimbo chedu muna Mwari, Iye ega ndiye anokwanisa kutinunura, Anokwanisa kutinunura kubva kuvavengi, kubva kuvanhu vekuparadza. Mwari ndiye utiziro hwedu nesimba redu, ndiye mubatsiri ari pedo-panhamo. 2 Thessa. 3: 3Asi Ishe akatendeka, uye achakusimbisai nokukudzivirirai kubva kunowakaipa.

Tiri kunamata zvakakwana zvakakwana kubiwa muNigeria; isu tiri kunamatira kuchengetedzwa, kuchengetedzeka pamhuri dzedu nevatinoda. Tiri kupa vanoita zvakaipa, ivo vanotsigira zviito zvakaipa izvi mumaoko aMwari.

Tiri kunamatira yakachengeteka Nigeria, mumugwagwa, pagungwa, mumhepo, isu tiri kunamatira kubviswa kweese madhimoni ajenda pane hupenyu hwevaNigeriya. Tiri kunamatira kusunungurwa kwevanhurume nevanhukadzi vakasungwa kusvika pari zvino.

Chinhu hachizoshanduke kana tikasanamata. Ngatizvipirei pachengetedzo yenyika yedu. 1 Thessa. 5:17 inoti namata usingaregi.

Magwaro anoti Mapisarema 122: 6 "Nyengeterera rugare rweJerusarema, ivo vanokuda vachafara."

MINYENGETERO MARI

 • Mapisarema 107: 1 Vongai Jehovha, nokuti akanaka; nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi. Baba muzita raJesu Kristu, tinokutendai nekutendeka kwenyu uye netsitsi dzenyu. Isu tinotenda nemaropafadzo enyu pamusoro pedzimba dzedu, pamusoro penyika uye nyika yeNigeria yose. Rakaropafadzwa zita renyu Mwari Akatendeka muzita raJesu Kristu.
 • Ishe tinokutendai neruoko rwenyu rune simba rwekudzivirira pamhuri yedu; murume / mukadzi wedu nevana, tinotenda, simudzirwai muzita raJesu.
 • Mapisarema 140: 4 Ndichengetei, Jehovha, kubva pamaoko owakaipa; Ndichengetei pamunhu anomanikidza; Vanofunga mano okugumburisa tsoka dzangu. Baba muzita raJesu, tinokumbira kuti ruoko rwenyu rune dziviriro ruzotikomberedza pese pese pahupenyu hwedu muzita raJesu Kristu.
 • Mapisarema 105: 13-16 Vakafamba-famba vachibva kune rumwe rudzi vachienda kune rumwe, Kubva kunehumwe ushe kuenda kune vamwe vanhu Haana kutendera munhu kuvaitira zvakaipa; Zvirokwazvo, wakatsiura madzimambo nekuda kwavo; Achiti, Musagunzva vazodzwa vangu, Navaporofita vangu musavaitira chakaipa. Baba muzita raJesu, tinozivisa kuchengetedzeka pese pese patinofamba mumwedzi uno, kusvika pakupera kwegore rino nekupfuura, tichava vasingabatike kune vanoita zvakaipa nemuzita raJesu Kristu.
 • Psa. 121: 4-8 Haatenderi rutsoka rwako kuti rutedzemuke; anokuchengetedza haangakotsiri; zvirokwazvo, anotarira Isiraeri haangakotsiri kana kuvata. Jehovha anokuchengeta; Jehovha ndiye mumvuri wako paruoko rwako rworudyi; zuva haringakubayi masikati, kana mwedzi usiku. Jehovha achakuchengeta pane zvakaipa zvose; Achachengeta mweya wako; Ishe vachatarisa kuuya kwako nekupinda zvese ikozvino nekusingaperi. Mwari anotarisa Israeri uye asingarari kana kutsumwaira, regai ruoko rwedu rwekudzivirirwa ruve pamusoro pedu, pamusoro pemhuri dzedu, mumaguta ese, mudunhu rega rega neNigeria yose muzita raJesu Kristu.
 • Baba Tenzi, tinopesana nemhando dzose dzekutapa mhuri dzedu, uye mhuri dzakatambanuka, tinokanzura zvirongwa zvakadaro muzita raJesu Kristu.
 • Parwendo rwese rwatakatora mugore rino, tinotaura takachengeteka; tinotaura tichifukidza misoro yedu muzita raJesu Kristu.
 • Yese setup yekubaiwa nemuvengi kurwisa mhuri dzedu, vatinoda, tinozvikanzura muzita raJesu.
 • Baba muzita raJesu, tinonamata kuti nyonganiso iiswe mumusasa wevapambi vese; isu tinozivisa hurongwa hwavo husina maturo uye husina maturo muzita raJesu Kristu.
 • Tinotaura zvinopesana nekubiwa muNigeria, mumatunhu ese enyika uye tinovatuka kubva kumidzi muzita raJesu.
 • 2 Samueri 22: 3-4 Mwari wangu ndiye dombo rangu, wandinovanda maari, nhoo yangu uye nyanga yoruponeso rwangu. Ndiye nhare yangu, utiziro hwangu uye muponesi wangu, munondiponesa pavanhu vane chisimba. “Ndinodana kuna Jehovha, iye anofanira kurumbidzwa, uye ndinoponeswa kubva kuvavengi vangu. Wese mweya usina mhosva wakabatwa nemumiriri wadhiyabhorosi, tinozivisa kusunungurwa kwako nesimba rako guru muzita raJesu Kristu.
 • Ishe tinopa vatsigiri vekubiwa kwevanhu kunoitika muNigeria, tinokumbira kuti murwire vakarurama uye mutinunure kubva kune vakaipa nemuzita raJesu Kristu.
 • Wese mutsigiri uye anotsigira kubva kumakamuri akashata mune mamwe ese maNigerian system ngavagashire kutonga kwako muzita rine simba raJesu Kristu.
 • Mapisarema 17: 8-9 Ndichengete semboni yeziso rako; ndivanzei pasi pomumvuri wamapapiro enyu, Kuna vakaipa vanondimanikidza, Ivo vavengi vangu vakaipa, vanondikomba; Yese nyaya yekubiwa yatakasangana nayo kusvika zvino ndiyo yekupedzisira yatichaona muzita raJesu.
 • Tinonamata muzita raJesu kuti hapana chakaipa chingatiwira, kana tichifamba, iwe uchava mutungamiriri wedu, mugungwa, iwe uchatidzivirira, mumhepo uye ruoko rwako richava patiri muzita raJesu Kristu.
 • Rubatsiro rwedu runobva kwamuri, kwete kubva kune chero hurumende kana masangano akazvimirira, baba tibatsirei; tinunurei kuvanhu vakaipa vanotevera mweya yevakarurama nemuzita raJesu Kristu.
 • Baba Tenzi tinokumbira kuti nyaya dzekupamba dzizopera, tinozivisa kuchengetedzeka kwenzvimbo dzedu, mudzimba nemumaguta edu, kuNigeria serudzi, muzita raJesu Kristu
 • Baba Tenzi tinobvisa zvese zvakaipa zvekutapa, kuuraya hupenyu husina mhaka pasina chikonzero chakarurama muzita raJesu Kristu.
 • Isa. 54:17 Hakuna chombo chakagadzirirwa kukurwisa chichabudirira. Baba muzita raJesu, zvombo zvese zvemuvengi pane zvese uye nemunhu wese akabatana nesu, tinonamata kuti vasabudirire, ruoko rwenyu rune simba ruchazorora pamusoro pedu, muchatichengetedza, kubva kune zvakaipa, kubva mukukuvara nekuparadzwa muzita raJesu Kristu.
 • Baba Vekudenga tinokutendai nekuti munogara muchingotinzwa, tinotenda Tenzi, uye ngarikudzwe zita renyu rine simba muzita raJesu takanamata nekutambira.

 

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano