Kunamata Kunongedzera Kudzoreredza Makomborero Akabiwa MuRoto

2
450

Nhasi tichabata neminamato mapoints ekuti titorezve maropafadzo akabiwa muchiroto. Rugwaro rwakatiita kuti tinzwisise kuti mhandu yedu dhiabhori haazorore masikati nousiku. Anofamba-famba achitsvaga wekuparadza. Uye dhiabhori anongouya chete kuzoba, kuuraya nekuparadza. Vatendi vazhinji vari kutambura muhupenyu nekuda kwechikomborero chakabviswa kwavari nadhiyabhorosi muzviroto. Izvi zvinotsanangura kuti sei isu sevatendi tisingafanire kurega kurinda pasi, tinofanira kunamata nguva dzose.

Rugwaro runoti mubhuku ra Mateo 13:25 asi vanhu vakati vavete, muvengi wake wakauya, akakusha mashawi pakati pezviyo, akaenda. Nguva yakanakisa yekuti muvengi arove ndipo panorara murume. Dhiyabhorosi anonzwisisa kuti murume anowanzo shungurudzwa kana achivhara maziso ake kuhope. Ichi ndicho chikonzero Dhiyabhorosi achada kusvikira rima rauya asati arova. Maropafadzo mazhinji akabviswa kuburikidza kurota. Zvakare, akawanda magumo akaparadzwa kuburikidza nehope dzakaipa. Asi nekutenda kuna Mwari Baba Vemasimbaose vanogona kudzoreredza maropafadzo ese akarasika uye dent destinies. VaAmareki pavakaba kubva kuIsreal. David akaenda kuna Mwari muminamato, achiti 1 Samueri 30: 8 Ipapo Dhavhidhi akabvunza kuna Jehovha akati, `` Nditevere boka iri here? Ndichavawana here? Iye akamupindura, akati, Tevera, nekuti uchavabata kwazvo, uye ucharwira zvose. Ishe vakatipa simba rekutora maropafadzo ese akaba.

Bhuku raPisarema 126: 1 Pakudzosa kwaShumba kutapwa kweZiyoni, Takaita sevaya vanorota. Ishe isimba rakaringana kudzoreredza makore ese akatorwa negwatakwata. Mwari ane simba rakakwana kuti atorere kwatiri maropafadzo ese atakarasikirwa nawo kuburikidza nehope. Ndinoraira nesimba rematenga, zvese zvakanaka zvakatorwa nemuvengi kwauri zvadzorerwa muzita raJesu.

Ndinoda kuti uvimbe naMwari zvakakwana. Ndiye ega ane simba rekudzorera zvese zvakatorwa kwauri. Akatitaurira zvakananga mushoko rake, Joere 2:25 "Ndichakudzoserai makore akadyiwa nemhashu, gwatakwata nemhashu, nemhashu uto rangu guru randakatuma pakati penyu". Kana iwe uchinzwa kuti pane dikanwo yekuti iwe unamate, ndinoda kuti iwe ushandise anotevera maprayipi mapoinzi kudzorera zvese izvo zvakabviswa kwauri.

Pfungwa dzeMunamato:

 

    • Ishe Jesu, ndinokutendai nenyasha dzenyu nekundidzivirira paupenyu hwangu. Ndinokutendai nechipo cheruponeso chamakaita kubudikidza neropa renyu, ndinokukudzai nekuda kwenyasha dzenyu, zita renyu ngarikudzwe muzita raJesu.Ini ndinouya kuzorwisa zvese zvakaipa zviroto zvakamiswa nemuvengi kuti aparadze magumo angu muhupenyu. Ndinoparadzira hope dzakadai muzita raJesu.Ishe Mwari, ndinonamatira kudzoreredzwa pamusoro pezvinhu zvese zvakanaka zvandakarasa kuburikidza nezviroto. Ishe, ndinonamata kuti munondibatsira kuti ndigonezve maropafadzo ese akabviswa kuburikidza nehope muzita raJesu.Ishe Jesu, ndinobvisa simba reroto rega rega rakaipa rakarongedzwa nadhiyabhori kuti andideredze muupenyu. Ndinoraira nesimba rematenga, hope dzakadai hadzina simba pandiri muzita raJesu.Ishe Mwari, ndinonamata kuti chinhu chose chemuvengi muhupenyu hwangu chinoshanda sechinhu chekutarisa kumuvengi, ndinochipwanya kuita zvidimbu muzita raJesu.Ishe, ndinorwisa wese wedhimoni ane zvombo zvembavha anogara achiuya kwandiri muhope dzangu kuzondibira. Ndinonamata kuti moto wemweya mutsvene uvapise nemuzita raJesu.Ishe Mwari, masimba ese emadhimoni ari mumba mababa vangu anouya kwandiri husiku kuzoba maropafadzo angu, ndinokuparadzai nemoto weMweya Mutsvene.Ishe Jesu, hurongwa hwese hwemuvengi hwekuba kwandiri muhope hunodzimwa nemoto weWemasimbaose.Ishe, ndinouya kuzorwisa mweya yese yebonde inouya kwandiri muhope kuzondibira kuburikidza nebonde, ndinokuparadza nemoto wemweya mutsvene muzita raJesu.Ishe, munzira dzese idzo vavengi vakashandisa urume hwangu kubira maropafadzo angu, ndinovawanazve ese nesimba muzita raJesu.Dhimoni rese rinoshandisa chikafu kundibira muhope dzangu, ndinokuparadza nemoto muzita raJesu.

Ini ndinouya kuzorwisa zvese zvakaipa zviroto zvakamiswa nemuvengi kuti aparadze magumo angu muhupenyu. Ndinoparadzira hope dzakadai muzita raJesu.Ishe Mwari, ndinonamatira kudzoreredzwa pamusoro pezvinhu zvese zvakanaka zvandakarasa kuburikidza nezviroto. Ishe, ndinonamata kuti munondibatsira kuti ndigonezve maropafadzo ese akabviswa kuburikidza nehope muzita raJesu.Ishe Jesu, ndinobvisa simba reroto rega rega rakaipa rakarongedzwa nadhiyabhori kuti andideredze muupenyu. Ndinoraira nesimba rematenga, hope dzakadai hadzina simba pandiri muzita raJesu.Ishe Mwari, ndinonamata kuti chinhu chose chemuvengi muhupenyu hwangu chinoshanda sechinhu chekutarisa kumuvengi, ndinochipwanya kuita zvidimbu muzita raJesu.Ishe, ndinorwisa wese wedhimoni ane zvombo zvembavha anogara achiuya kwandiri muhope dzangu kuzondibira. Ndinonamata kuti moto wemweya mutsvene uvapise nemuzita raJesu.Ishe Mwari, masimba ese emadhimoni ari mumba mababa vangu anouya kwandiri husiku kuzoba maropafadzo angu, ndinokuparadzai nemoto weMweya Mutsvene.Ishe Jesu, hurongwa hwese hwemuvengi hwekuba kwandiri muhope hunodzimwa nemoto weWemasimbaose.Ishe, ndinouya kuzorwisa mweya yese yebonde inouya kwandiri muhope kuzondibira kuburikidza nebonde, ndinokuparadza nemoto wemweya mutsvene muzita raJesu.Ishe, munzira dzese idzo vavengi vakashandisa urume hwangu kubira maropafadzo angu, ndinovawanazve ese nesimba muzita raJesu.Dhimoni rese rinoshandisa chikafu kundibira muhope dzangu, ndinokuparadza nemoto muzita raJesu.

    • Ishe, ndinonamata kuti kubva nhasi hope dzangu dzatsveneswa. Ndinonamata kuti mutumwa washe arambe achinditungamira muhope dzangu. Zano rese remuvengi rekuba kwandiri zvakare rakamiswa nemoto weMweya Mutsvene.Ishe Jesu, miseve yese yedhimoni yekurasikirwa yakapinda muhupenyu hwangu kubva kuhope inobviswa muzita raJesu. Chinyorwa chinoti hapana chombo chinorwa neni chichafambira mberi. Ishe, museve wese wekutuka uyo muvengi wandipfura kubva kuhope waparadzwa nemoto muzita raJesu.

Ishe Jesu, miseve yese yedhimoni yekurasikirwa yakapinda muhupenyu hwangu kubva kuhope inobviswa muzita raJesu. Chinyorwa chinoti hapana chombo chinorwa neni chichafambira mberi. Ishe, museve wese wekutuka uyo muvengi wandipfura kubva kuhope waparadzwa nemoto muzita raJesu.

    • Ishe Mwari, zvese zvirongwa zvemuvengi kushandisa bvudzi rangu kuzorwa neni kuhope. Agenda yega yemuvengi yekudzora kana kuuraya kukura kwangu muhupenyu, ndinokukanzura nemoto muzita raJesu.Tenzi, hope dzese dzakaipa dzekuzviona ndiri mumusha, hope dzese dzakaipa dzekuzviona ndiri kupuraimari, hope dzese dzakaipa dzekuzviona ndiri mumba mangu yekare, ndinokukanzura nhasi muzita raJesu.Kubva nhasi, chiitiko chehope hachichazove nesimba pamusoro pangu zvekare muzita raJesu. Ndinosimudza chiyero chinopesana nezvose zvinoitwa nehope dzakaipa muhupenyu hwangu muzita raJesu.Dhimoni rese rinosveta chibereko chedumbu rangu muchiroto, rirutse ikozvino muzita raJesu Ndinosimudza standard inopesana newe dhimoni rekuzvidzivirira iro rinondirova muhope, ndakubatidza moto muzita raJesu.Nekuti zvakanyorwa kuti ndiani anotaura uye zvinoitika kana Ishe vasina kutaura. Ndinoraira nemvumo yedenga, zvese zvakaipa zvataurwa pamusoro pangu kuhope kwangu, wakanzurwa muzita raJesu.

Tenzi, hope dzese dzakaipa dzekuzviona ndiri mumusha, hope dzese dzakaipa dzekuzviona ndiri kupuraimari, hope dzese dzakaipa dzekuzviona ndiri mumba mangu yekare, ndinokukanzura nhasi muzita raJesu.Kubva nhasi, chiitiko chehope hachichazove nesimba pamusoro pangu zvekare muzita raJesu. Ndinosimudza chiyero chinopesana nezvose zvinoitwa nehope dzakaipa muhupenyu hwangu muzita raJesu.Dhimoni rese rinosveta chibereko chedumbu rangu muchiroto, rirutse ikozvino muzita raJesu Ndinosimudza standard inopesana newe dhimoni rekuzvidzivirira iro rinondirova muhope, ndakubatidza moto muzita raJesu.Nekuti zvakanyorwa kuti ndiani anotaura uye zvinoitika kana Ishe vasina kutaura. Ndinoraira nemvumo yedenga, zvese zvakaipa zvataurwa pamusoro pangu kuhope kwangu, wakanzurwa muzita raJesu.

Advertisements

2 COMMENTS

  1. Ndinoda kukutendai netsananguro yakapusa yeminamato yese yandakatambira kubva kwamuri. Ndinokurudzirwa kunamata nguva dzose. Zviroto zvangu zvino zvava kujeka pese pandinorota. Ndiri kufarawo zvikuru kugashira mishoma minamato yezuva nezuva pafoni yangu. Ndinogona kunamata zviri nyore uye kubvisa zvese zvakaipa muhupenyu hwangu, izvi zvaita kuti kutya muhupenyu hwangu kudzimwe. Rumbidzai kuna Mwari nguva dzose. Mufundisi Chinedum dai MWARI arambe achikuropafadzai nguva dzose.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano