Kunamata Kunongedzera Kurwisa Iyo rima Gore MuNigeria

0
291

Nhasi tichave tichinangana nemunamato mapoinzi akatarisana nerima gore muNigeria. Makore mashoma apfuura anga achinyomba kwazvo munyika. Nyika yakaona zvimwe zvezviitiko zvakashata kwazvo munhoroondo yayo yakareba. Iyo kuuraya yevaratidziri vasina mhaka nevarume vasingazivikanwe nepfuti paLekki Tollgate musi wa20 Gumiguru 2020 inzvimbo ine rima panhoroondo yenyika ino. Mushure menguva iyoyo, huipi hauna kubva panyika ino nekuuraya kwakawanda pano nepapo. Ethnic uye kurwira madzinza rave rave zuva rezuva, vafudzi veFulani havamire kuuraya vanhu, vanoba vanhu vatora bhizinesi ravo padanho rinotevera, nhevedzano yehuipi uye inovava yakunda nyika.

Hatidi n'anga kuti atitaurire kuti kune gore dema pamusoro penyika uye kudzamara gore rerima rabviswa, rugare rungave rwekunakidzwa zvakanyanya kutsvaga. Munguva pfupi yapfuura mazuva maviri apfuura, mukuru weVashandi vemauto Lieutenant-General Attahiru Ibrahim nevamwe vakuru vakuru mumauto eNigerian vakafa munjodzi yendege yakaipisisa mudunhu reKaduna. Izvi zvinoita kuti ive nguva yechitatu gore rino kuti mauto eNigeria asangane nenjodzi yendege iyo yakatora hupenyu hwevanhu vazhinji. Izvi zviri pakati pezviitiko zvakawanda zvakaipa uye zvisingafadzi zvakaitika munguva dzichangopfuura. Zvakakosha kuti tizive chokwadi chekuti nyika haisi kufamba zvakanaka. Nyika inorwara zvinotyisa, tinofanira kudaidza kuna Mwari kuti aporese nyika yeNigeria uye vabvise gore dema riri pamusoro penyika ino.

Bhuku ra 2 makoronike 7:14 kana vanhu vangu vakatumidzwa nezita rangu vakazvininipisa, vakanyengetera vakatsvaka chiso changu, vakatendeuka panzira dzavo dzakaipa, ipapo ndichanzwa ndiri kudenga, uye ndicharegerera zvivi zvavo nokuporesa nyika yavo.. Tichave tichinamatira kuregererwa kwaMwari pamusoro penyika ino uye gore dema iri rinofanira kutorwa kubva kurudzi urwu. Ndinonamata nemasimba edenga, gore rega rega rerima riri pamusoro penyika ino rinotorwa muzita raJesu.

Pfungwa dzeMunamato:

 • Baba Tenzi, ndinonamata kuti mutore gore dema riri pamusoro porudzi urwu. Ita kuti mwenje wako waMwari upenye uye udzinge rima panyika yeNigeria muzita raJesu.
 • Ishe Jesu, rugwaro runoti kana hwaro hwashata ko vakarurama vachaitei? Ishe ndinonamata kuti nesimba renyu mugoenda kunheyo yenyika ino mugadzirise zvisizvo zviri mairi muzita raJesu.
 • Nekuti zvakanyorwa uye chiedza chinopenya zvakanyanya kupenya murima uye rima harichinzwisise. Ndinonamata nemvumo yedenga, muchajekesa nyika ino muzita raJesu. Ndinonamata kuti mwenje wako mukuru upenye parima reNigeria.
 • Ishe Jesu, ndinouya kuzorwisa tsika dzese muNigeria nemoto wemweya mutsvene. Ndinonamata kuti utumire moto wako kumusasa wevose vanoita zvechivanhu uye vanoba vanhu muNigeria uye uchavaparadza mukutsiva kwako kunotyisa muzita raJesu.
 • Ishe Jesu, ndinonatsa migwagwa kubva mutsaona, ndinotsvenesa mweya kubva kumhepo dzese dzinoitika muzita raJesu. Kubva nhasi, hapazovi nenjodzi muNigeria muzita raJesu.
 • Ishe Jesu, ndinonamata kuti muite kuti vatungamiriri vese vedzinza nemadzinza vakuonei. Ndinonamata kuti muvadzidzise kuda imwe yeNigeria uye kuitambira iyo muzita raJesu.
 • Ishe Mwari, sekubvisa kwamakaita Sauro kubva kumuzinda samambo weIsreal, ndinonamata kuti mubvise mutungamiri wese akashata watakamanikidza isu muzita raJesu.
 • Ishe vatungamiriri vese saSaul vasingakuteererei, ndinonamata kuti nemoto wemweya mutsvene muvashandure muzita raJesu.
 • Ishe Jesu, masimba ese emadhimoni anomira munzira yepamusoro yekugadzira tsaona dzinotyisa, ndinoraira kuti moto wevatsvene uuye pamusoro pavo panguva ino muzita raJesu.
 • Zvese zvirongwa zvemuvengi kukonzera kukanganiswa mumugwagwa nekudonha mafuta matangi, ndinokumbira kuti nemoto wemweya mutsvene, iwe uchaparadza masimba akadaro muzita raJesu.
 • Ishe Jesu, ndinomutsidzira ropa rega rega revanhu vasina mhosva rakadeurwa munyika muno. Nenzira ipi neipi ropa ravo rinochemera kutsiva, ndinoraira kuti tsitsi dzaMwari dzitaure muzita raJesu.
 • Ishe, hurongwa hwese nehurongwa hwevavengi venyika ino kuti vagadzire zvinosuwisa zvinoparadzwa nemoto wemweya mutsvene.
 • Ropa rega rega rinosveta madhimoni muNigeria, rinobatira moto muzita raJesu. Ose madhimoni makamba akaba zvinhu zverudzi, ndinonamata kuti moto wemweya mutsvene uuye pamusoro pavo muzita raJesu.
 • Ishe Jesu, ndinotema pamusoro penyika ino, hakuchazovazve nekuurayiwa muzita raJesu. Hakuchazovazve neropa muzita raJesu.
 • Ndinonamata netsitsi dzaIshe, zvivi zverudzi urwu zvinoregererwa muzita raJesu. Nekuda kweropa rakadeurwa pamuchinjikwa weCalvari, tinobvisa ropa rega rega kutsvaga kutsiva pamusoro peNigeria kana vanhu vake muzita raJesu.
 • Ishe Jesu, ndinonamata kuti simba renyu rishanyire murume nemukadzi vese vari pachigaro chesimba, mweya wenyu mutsvene nesimba zvinonzvera zvakadzika zvoongorora moyo yavo, chero ani zvake asina vavariro dzakanaka dzerudzi urwu achaunzwa kururamisira muzita raJesu.
 • Ndinonamata kuti netsitsi dzenyu Ishe Jesu, musimudze vatungamiriri vakaita saJoshua, saDavid anozotungamira nyika ino kubuda muhusungwa kuenda kunzvimbo yakatarwa iyo yawakagadzirira rudzi urwu muzita raJesu.
 • Tenzi mambo wese saAbsaromi akaba chigaro kubva kune wamasarudza kugara pachiri, tinonamata kuti muvabvise pachigaro chesimba muzita raJesu. Kubva nhasi, ndinonamata kuti iwe ugamise vanhu pachigaro mushure memwoyo wako muzita raJesu.

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano