Kunamata Kunongedzera Kupesana Nezvakaipa Zvinangwa zveVarume

0
378

Nhasi tichave tiri kubata nemunamato zvinongedzo zvichipesana nezvakaipa zvishuwo mupfungwa dzevanhu. Mwoyo yevanhu izere nehukuru hwakaipa. Bhuku raGenesisi chitsauko 6: 5-6 Ipapo JEHOVHA akaona kuti kuipa kwevanhu kwakakura panyika, uye kuti kufunga kwemifungo yemoyo wavo kwakange kwakaipa nguva dzose. Jehovha akazvidemba kuti wakaita munhu panyika, akashungurudzika pamoyo wake. Ichi chikamu cherugwaro chakaita kuti tinzwisise kuti Mwari akatendeuka mumoyo make mushure mekusikwa kwemunhu nekuti moyo yevanhu izere nehuipi hukuru.

Abheri aigona kunge asina kumbofunga kuti hama yake yeropa Kaini aigona kumuuraya kusvikira aurayiwa nemukoma wake. Pfungwa yega yega uye chiito zvinotanga nekufunga mu mwoyo. Hazvishamise kuti rugwaro rwunoti kubva mukuwanda kwemoyo muromo unotaura. Zvakare kubva mukuwanda kwemoyo, chiito chiri kuitwa. Mambo David vasati vafunga kurara nemukadzi waUriya, akange afunga nezvazvo mumoyo make, asati afunga kuraira Warlord wake kuti aise Uriya kumberi kwehondo kwaaizourawa kuitira kuti agone kufukidza chiito chake chinotyisa. Yese sarudzo yakaipa iyo murume anotora inotanga kubva pamoyo.

Chiso chiri kunyengera, kana iwe chete uchikwanisa kuziva pfungwa yemuvakidzani wako kwauri? Waizoziva kuti hushamwari nguva zhinji rinongova izwi remuromo, kwete rinobva pamoyo. Ndinoraira nemvumo yedenga zano rese remuvengi rekukuvadza rakaparadzwa muna Jesu. Ndinoraira nesimba rematenga, ngirozi yaIshe ngaiende kumusasa wemuvengi wako uye uvaparadze vese muzita raJesu.

Kana iwe uchinzwa kuti pane chikonzero chekuti iwe unamate uchipesana nechinangwa chakaipa chiri mupfungwa dzevanhu, ingave shamwari yako kana mhuri, shandisa zvinotevera zvinamato

Pfungwa dzeMunamato

 

 • Ishe Jesu, ndinokutendai nekuti ndimi Mwari pamusoro pehupenyu hwangu. Ndinokutendai nenyasha dzenyu nemaropafadzo. Ndinokutendai nedziviriro pamusoro pehupenyu hwangu nemba, Ishe zita renyu ngarikwidziridzwe muzita raJesu.
 • Baba Tenzi, ndinobvisa hurongwa hwese uye pfungwa dzakaipa dzevanhu dzinondirwisa. Zano rese mupfungwa dzavo dzekuda kundikuvadza kana kundiuraya, Ishe ngarikundikane nezita raJesu.
 • Ishe Jesu, apo pfumo rinonyungudika pamberi pe moto, regai vanhu vakaipa vaparadzwe. Avo vari kundirongera zvakaipa ngavaparadzwe nemifungo yavo yakaipa.
 • Nekuti kwakanyorwa kuchinzi: Ndicharopafadza vanokuropafadza, nekutuka unokutuka. Ishe Mwari, ndinonamata kuti muuraye munhu wese akaipa muzita raJesu.
 • Tafura yavo ngaive musungo pamberi pavo; uye kana vane rugare, ngachive chiteyeso. Ndakamira pamusoro pesimba mushoko iri uye ndinoraira kuti munhu wese anondirongera zvakaipa haazomboziva rugare muzita raJesu.
 • Ishe, murume akaipa mumba mababa vangu asati azadzikisa zvirongwa zvavo pamusoro pehupenyu hwangu, ndinoraira kuti mutumwa waIshe achavashanyira muzita raJesu.
 • Sezvazvakanyorwa mubhuku raMapisarema 69:23 Meso avo ngaapofumadzwe, varege kuona, Zviuno zvavo ngazvidedere nguva dzose. Ndinoraira hupofu pane varume nevakadzi vane pfungwa dzakaipa pamusoro pangu muzita raJesu.
 • Ndakamira pane chivimbiso cheshoko iri rinoti: durura kutsamwa kwako pamusoro pavo uye kutsamwa kwako kukuru ngakuuye pamusoro pavo. Ndinoraira kutsamwa kunopfuta pamusoro pevavengi vangu muzita raJesu.
 • Ndinotema pamusasa wevavengi vangu uye vanhu vane mifungo yakaipa pamusoro pangu, musasa wavo uchava dongo muzita raJesu.
 • Ndibatsirei, imi Mwari muponesi wangu, nokuda kwezita renyu; ndinunure, uye uregerere zvivi zvangu, nekuda kwezita rako, ndinonamata kuti undinunure kubva mumaoko emuvengi nemuzita raJesu.
 • Ndinoraira nesimba rematenga, kuti hasha uye kurwadziwa mumoyo memuvengi zvive chikonzero chekufa kwavo muzita raJesu.
 • Ishe ndinunurei kubva kuvavengi vangu uye avo vanondimukira. Ndinokumbira kuti nesimba rako iwe ugadzire moto pamusasa wevavengi muzita raJesu.
 • Baba Tenzi, ndinoda kuti murangarire chibvumirano chenyu pamusoro pehupenyu hwangu. Iwe izwi rakavimbiswa kuti iwe unogara uripo rubatsiro munguva yangu yekuda. Ndinonamata kuti iwe urambe uchindidzivirira kubva kune dzakaipa pfungwa uye ajenda yemuvengi muzita raJesu.
 • Baba Tenzi, ndinonamata kuti pfungwa dzakaipa dzevanhu dzirege kundikunda muzita raJesu. Ndinokumbira kuti nesimba rako, iwe undisimudze ndiri pamusoro pezvakaipa zvemuvengi pamusoro pehupenyu hwangu muzita raJesu.
 • Ishe Jesu, ndinonamata kuti nesimba rematenga musatendera zano remuvengi rive rakavanzika pamusoro pehupenyu hwangu. Ndinonamata nesimba muzita raJesu, iwe ucharamba uchiratidza zvirongwa zvemuvengi pamusoro pehupenyu hwangu muna Jesu.
 • Ndinonamata kuti maoko ako edziviriro agare ari pandiri. Chinyorwa chinoti nemaziso angu ndichaona mubairo wevakaipa asi hapana anouya pandiri. Ndinoraira nesimba rematenga, miseve yese yakaipa pandiri yaparadzwa muzita raJesu.
 • Ishe, ini ndinonyaradza rurimi rwese rwakaipa kutaura zvakaipa pamusoro pehupenyu hwangu. Ini ndinobvisa pfungwa dzese dzakaipa uye zvirongwa zvekuronga zvakaipa pamusoro pangu.
 • Ndinoraira kuti mutumwa waIshe anozobuda obvisa kanzuru dzese dzemadhimoni dzinovakwa kwandiri muzita raJesu.
 • Ndinokutendai Ishe nekupindurwa kweminamato. Ndinokukudzai nekuti ndimi Mwari pamusoro pehupenyu hwangu. Ndinokudzai zita dzvene nekuti ndimi muchinda werugare, maita basa Ishe Jesu.

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano