Kunamata Kunongedzera Kupesana Nemadzinza Emarudzi MuNigeria

0
281

 

Nhasi, tichave tichitarisana neminamato yekupokana nemakakatanwa emarudzi muNigeria. Munguva ino yakaoma, takaona kupokana kwemadzinza kwakawanda kuchipinda Naijeriya. Kupfuura chero chinhu, rusaruro nderimwe rematambudziko makuru eNigerians. Maodzanyemba anonzwa kuti dambudziko renyika rinobva kuchamhembe, vekumaodzanyemba vanonzwa kuti Maodzanyemba ndiyo genesi yedambudziko renyika. Zviri pachena kuti marudzi akasiyana muNigeria haagoni kumira.

Tambo yekubatana munyika ino yadamburwa uye vazhinji vari kutodaidzira kupatsanurwa. Kusakwanisa kwavo kupatsanurwa kwaenderera mberi kwakonzera kunetsana kwemadzinza nehondo munyika, izvi zvasiya hupenyu hwakawanda hwafa uye zvivakwa zvaparadzwa. Bhuku ra Amosi 3: 3 Vaviri vangafamba pamwechete vasina kusangana here? Izvo hazvigoneke kuti vaviri vashande pamwe kunze kwekunge vabvumirana. Nekuti muvengi akabudirira kugadzira chimiro chekusawirirana pakati pemadzinza muNigeria, zvave kusakwanisa kumisa moto. Kupfuura nakare kose, tichave tichinamata kuna Mwari kuti vadzore kubatana kuNigeria. Zvakare, kunze kweminamato kunozotenderedza rudo.

Kana paine rudo pakati pemadzinza muNigeria, hakuzove neropa rakadeurwa, kusarongeka kwemadzinza kunopera. Ndinoraira nemvumo yedenga, kubatana kwakakanganiswa muNigeria kunozodzorerwa muzita raJesu.

Pfungwa dzeMunamato:

 

Munamato WeRudo Pakati PeMadzinza

 

 • Ishe Jesu, ndimi mumiriri werudo. Uyo akatidzidzisa kuda. Tinokumbira kuti netsitsi dzako, iwe ugadzire mweya werudo mupfungwa dzevanhurume vemarudzi ese muNigeria. Tinokumbira kuti mutipe nyasha yekuzvida isu sekuda kwamakaita kereke. Tinonzwisisa kuti kana paine rudo, pachave nekukakavara kushoma kana kusavapo, Ishe Jesu, dzidzisai varume kuti vazvide ivo sekuda kwamakaita kereke.

 • Chinyorwa chinoti kutya Ishe ndiko kutanga kwehungwaru, tidzidzisei kukutyai muzita raJesu. Gadzira matiri moyo mutsva, moyo unozotenda zvakanyanya muNyika pane kuve dzinza. Batsira isu kurega kutsamwa, tidzidzise isu kukumbundira kutaurirana muzita raJesu.

Kunamatira Kubatana Pakati Pemadzinza

 

 • Baba Tenzi, tinonamata kuti mutipe mweya wekubatana. Chinyorwa chinoti vaviri vangashanda pamwechete kunze kwekunge vabvumirana? Baba Tenzi tinokumbira kuti mudzore kubatana kwakatorwa nemuvengi pakati pedu. Tinonamata kuti iwe utidzidzise isu nzira yekuregerera uye kunzwisisana.

 • Isu tinonzwisisa kuti isu tine mutauro wakasiyana uye tsika, zvisinei, rudo ruri pamusoro pezvose. Tinonamata Ishe Jesu kuti imi mutidzidzise nzira yekuzvida isu zvakanyanya. Tinouya kuzopesana nemweya wega wega usingashiviriri pakati pedu, tinopesana nemweya wese wekusanzwisisana uri pakati pedu, tinouparadza nemoto weMweya Mutsvene muzita raJesu.

 • Ishe Jesu, tinokumbira kuti murege rega dzinza rega rione chikonzero cheimwe Nigeria. Tidzidzisei kuti isu tigoziva kuti kusangana kwakatisvitsa tese pamwechete kwakarongedzwa newe. Tidzidzise kumbundira imwe Nigeria, tidzidzise kugamuchira rugare panzvimbo yehondo, tidzidzise kugamuchira nhaurirano panzvimbo yekudeura ropa, muzita raJesu.

Munamato Kupokana Neropa Pakati PeRudzi

 

 • Baba Ishe, tinouya kuzorwa nedhimoni rega rekusvitsa ropa iro rakabata varume kubva kurudzi rwese rweNigeria. Isu tinosunga dhimoni rega rega rakazara mumoyo revarume richikonzera kuti vaite mhirizhonga. Tinonamata kuti kudeuka kweropa kupere pakati pemarudzi muzita raJesu.

 • Ishe Jesu, tinonamata kuti pasave nekuurayana muzita raJesu. Ishe, kubva kuchamhembe, kumaodzanyemba, kumabvazuva nekumadokero, tinokumbira kuti pasazove nekuuraya muzita raJesu. Tinonamata nemvumo yedenga kuti iwe ugadzire moyo mutsva mupfungwa dzemurume wese muzita raJesu. Moyo unotya uye unoteerera kushoko rako, tinokumbira kuti utipe kwatiri muzita raJesu.

Kunamata Points YeRunyararo

 

 • Chinyorwa chinoti rugare rwangu ndakupa kwete sekupa kwarunoitwa nenyika. Tinokumbira kuti iwe ubvumire runyararo rwenyu kutonga muNigeria. Ishe itai kuti rugare rwutonge pakati pendudzi dzese, rugare ngarutonge mumoyo yevanhu muzita raJesu.

 • Isu tinouya tichipesana nemweya wese wemhirizhonga mumoyo wevanhu, tinoutuka nesimba rematenga. Isu tinouya tichipesana nemweya wega wehondo uye kudeuka kweropa, ngazvirashe simba raro muzita raJesu. Tinochema kwamuri muchinda wedenga, tinokumbira kuti murege rugare rwenyu hutonge munyika medu. Panzvimbo pehondo, tidzidzisei kuona simba mukusiyana kwedu, muzita raJesu.

 

Kunamata Kwevatungamiriri veDzinza rega rega

 

 • Ishe Jesu, saizvozvowo, tinorangarira vatungamiriri vesarudzo dzedzinza rega rega mumunamato wedu. Tinokumbira kuti muvadzidzise kudzidzisa rugare nerudo pakati pevateveri vavo. Tinouya tichipesana nemweya wese wemhosva mumoyo yavo muzita raJesu. Tinokumbira kuti muvadzidzise kuda uye kukumbundira imwe Nigeria muzita raJesu. 

 • Ishe, tinokumbira kuti muumbe kutya kwaIshe mumoyo mavo. Iko kutya kwaIshe kunozovatadzisa kusimudzira dzidziso dzakatsauka pakati pevanhu vavo izvo zvinogona kutungamira kuhondo yemadzinza, tinokumbira kuti iwe ugadzire kutya kwako mumoyo yavo muzita raJesu. Tenzi, tinopesana nemweya wega wega wekuzvida mumoyo yavo, tinotsiura mweya wakadai muzita raJesu. Isu tinoisa muhusungwa, dhimoni rega rega rinodzikisira mwero wekushivirana, tinonamata kuti mukunde mweya wakadai nesimba renyu muzita raJesu.

 

Munamato Wekukura Uye Kubudirira Kwerudzi Rumwe

 

 • Baba Tenzi, tinonamata kuti muite kuti madzinza ese akure zvakaenzana muzita raJesu. Kuti pasave nechero rudzi rwegodo kana godo pakati pedzinza, tinonamatira kukura nekusimudzira kwedzinza rega rega muNigeria, tinokumbira kuti muite kuti zvikwanisike muzita raJesu.

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano