Kunamata Kunongedzera Kurwisa Kuuraya MuNigeria

0
305

Nhasi tichange tichitarisana neminamato mapoints ekurwisa kuuraya mukati Naijeriya. Uku kudaidzira kune vanonamata nevaya vaneta nenhau dzinosiririsa dzakapararira munhau dzedu mazuva ese, varume nehama dzakagadzirira kumisa kuuraya kusingaperi munyika, ngatisimuke tinamate.

Hatifanire kuyeuchidzwa nezvenhau dzevarume nevakadzi vakaurayiwa vasina mhosva, kodzero dzevanhu dzichitsikwa-tsikwa pasina kururamisira, vatadzi vakaipa vakaita zvakakwana; tinofanira kuimisa. Chero chipi chiri munyama chine chekuita pamweya kuseri kwacho. Hatigoni kutarisa vagari vedu; hama nehanzvadzi dzedu vanofa sehuku isu tichinyarara.

Hatigone kunyarara nekuti hatina kubatwa zvakananga, asi sekureba tiri muNigeria, tinofanirwa kutsvaga rugare rwenyika, muminamato yedu, kana paine Runyararo, munhu wese anowana rubatsiro, asi kana paine hondo uye mhirizhonga, hapana munhu anofarira izvozvo. Ndicho chikonzero isu tichave tichiisa nyika kumaoko aIshe, uyo anokwanisa kuita zvinhu zvese, iye anokwanisa kutora mhedzisiro, iye chete anokwanisa kupinda mumusasa wevavengi Simba rake guru. Ndiye Mwari watinonamata, tinoda kunamata nekuti Mwari haazotiitire izvo zvaakatipa kugona kuzviitira isu, isu tinonamata, Anopindura, tichamudana, Anotinzwa, ticha kumbira uye tichaona zvipupuriro muzita raJesu Kristu.

Tichave tichizvimiririra isu, mhuri dzedu; vakaroorana nevana, nyika dzese dzenyika yedu Nigeria, isu tiri kunamatira vachipesana nevanokanganisa munyika medu.

VaEf. 6: 18-20 inoti, "Munamate nguva dzose nemunyengetero wose, nemukumbiro muMweya, uye makatarira pazviri nekutsungirira kose nekukumbira vatsvene vese"

Tiri kunamata mukunzwisisa kwedu, tiri kunamata mumweya, tiri kunamata zvine simba. Tiri kumisa kushanda kwaSatani kurwisa hupenyu hwevarume nevakadzi vasina mhosva muNigeria.

Psa. 91: 1-10
Uyo agere panzvimbo yakavanda yeWekumusoro-soro Acharambira pamumvuri weWemasimbaose. Ndichati pamusoro paJehovha, Ndiye utiziro hwangu nenhare yangu, Mwari wangu; ndichavimba naye. Zvirokwazvo iye achakurwira parugombe rwomuteyi weshiri, Napahosha yakaipa. Iye achakufukidza neminhenga yake, uye uchavimba pasi pemapapiro ake; chokwadi chake inhovo huru nediki. Haungatyi chinhu chinotyisa usiku; kana museve unofurwa masikati; Kana hosha inofamba murima; kana kuparadza kunouraya masikati. Kurutivi rwako kuchawa vane gumi ramazana, Nezana ramazana paruoko rwako rworudyi; asi hazvingaswederi kwauri. 

MINYENGETERO MARI

 

 • Baba muzita raJesu, tinokupai kuvonga nekurumbidza netsitsi dzenyu patiri; tinokupai mbiri nerukudzo, zita renyu ngarikudzwe Ishe muzita raJesu.
 • Baba Vekudenga, tauya kuzoti tinokutendai nekutendeka kwenyu pamusoro pedu, semunhu mumwe nemumwe, semhuri, serudzi, tinokutendai Ishe muzita raJesu Kristu.
 • Ishe vedu nababa vedu, tauya kuzoti maita basa neruoko rwenyu rune simba pamusoro pedu, tinokutendai nekuti kutendeka kwenyu kunogara kuzvizvarwa zvese, ndinokutendai nekuti munogara muchitinzwa patinodana kwamuri, ivai vakakudzwa Ishe muzita raJesu Kristu.
 • Baba muzita raJesu Kristu, tinopesana nemhando dzose dzerufu mugore rino nekupfuura, mumhuri medu, tinouya kuzorwa navo muzita raIshe Jesu.
 • Sezvatinoita mabasa edu ezuva nezuva, kumahofisi edu, kumabhizinesi edu uye kuzvikoro, tinoraira kuti kufukidza kwako kuve pamusoro pedu muzita rine simba raJesu Kristu.
 • Baba muzita raJesu Kristu, tinoisa varoora vedu mumaoko enyu anokwanisa, muvadzivirire, chengetai mweya yavo kubva kune chakaipa chese, rufu haruzove mugove wedu muzita raJesu Kristu.
 • Baba Vekudenga, tinoisa vana vedu mumaoko enyu, muvachengete, muzvikoro zvavo, kumabasa avo, vatungamirirei muvagare vari Ishe muzita rine simba raJesu Kristu.
 • Baba muzita raJesu Kristu, tinoisa matunhu makumi matatu nematanhatu emawoko mumaoko enyu, baba tinotuka mweya yose yerufu, tinotuka rufu rusati rwasvika nguva iripakati pedu muzita raJesu Kristu.
 • Baba muzita raJesu Kristu, kutonga kwako ngakuuye pane wese akaipa anoita mhondi muNigeria muzita rine simba raJesu Kristu, Tenzi tinoraira kuti zvakakwana zvakakwana muAmerica medu, tinoraira kuti zvakakwana zvakakwana munyika yedu mu zita raJesu.
 • Musasa wega wevakaipa, wese musasa wevavengi kupokana nebudiriro nerunyararo rweNigeria, baba, mutongo wako ngausimukire isu muzita raJesu Kristu.
 • Tinonamata kuti iwe ukonzere nyonganiso mumusasa wevavengi veNigeria muzita raJesu Kristu.
 • Rega kutonga kwako kutitaurire isu, pamusoro peanomiririra zvakaipa uye chitendero sekete kuti uuraye maKristu muzita raJesu.
 • Isu tinotyora uye kudzima masimba ese evakaipa, avo vari munzvimbo dzakakwirira, vanoita zvakaipa kurwisa ruzhinji; tinotyora masimba avo muzita raJesu Kristu.
 • Baba muzita raJesu Kristu, tinokanzura hurongwa hwese hwekupfura uye mhirizhonga yerudzi rupi nerupi munyika medu, tinozvikanzura muzita raIshe Jesu Kristu.
 • Isu tinouya kuzopesana nekuurayiwa kubva kumapoka eBoko Haram Insurgent, kubva kuFulani Herdsman, kubva kune vamiririri vanoshandira avo vari muhondo dzemasimba nekuda kwezvavanowana, tinokanzura hurongwa hwavo hwese muzita rine simba raJesu Kristu.
 • Wese mumiririri akaipa anoshandira varume vakaipa vari musimba, achifamba achironga kuuraya varume nevakadzi vasina mhosva, mutongo wako ngausimukire Ishe, zvirongwa zvavo ngazviparadzwe, kukonzera nyonganiso pakati pavo muzita raJesu Kristu.
 • Tinotaura tichipesana nehurongwa hwakaipa hwevanhu nevezvematongerwo enyika, Ishe pindirai musunge varume vakadaro muzita raJesu Kristu.
 • Baba muzita raJesu, tinokumbira oh Ishe kuti mugumise hondo, mhirizhonga, kuuraya nekuparadza hupenyu nehupfumi.
 • Baba Tenzi tinopikisana nezvose, hurongwa hwese nekurangana, hurongwa hwese hwevakaipa chero padanho ravangave, vachikanganisa runyararo rwevanhu vako, simuka Oh Lord uye uvaparadzire nemuzita raJesu Kristu.
 • Baba Tenzi tinokutendai, nekuti matinzwa.
 • Ndinokutendai nekuchengetedzwa, ndinokutendai nerunyararo, ndinokutendai nekutonga pamusoro pemisoro yevavengi vedu; tinotenda Tenzi, zita renyu ngarikudzwe nemuzita raJesu Kristu.

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano