Kunamata Points Kune Avo Vanotambudzwa Vhangeri

0
326

VaEfeso 6:18 muchinyengetera nguva dzose nemunyengetero wose nemukumbiro muMweya, makarinda pazvinhu izvi nekutsungirira kose nekukumbira vatsvene vose,

Nhasi tichange tichibata nemunamato zvirevo zveavo vanotambudzwa vhangeri. Takanzwa nyaya dzevaapositori nevaporofita vakaitirwa zvakaipa nekuda kwevhangeri raKristu. Kune vatambudzi vakapihwa naDhiyabhorosi kubata zvinotyisa nevanhu vanotakura mwenje weevhangeri. Dhiabhorosi anoshandisa zano iri kudzikamisa kukura kwevhangeri. Rangarira mubhuku raMateu 28:19 Naizvozvo endai munoita vadzidzi kumarudzi ose, muchivabhabhatidza muzita raBaba neroMwanakomana neroMweya Mutsvene, muchivadzidzisa kuchengeta zvinhu zvose zvandakakurairai; uye tarisai, ndinemi nguva dzose, kunyange kusvikira pakuguma kwenyika.

Uyu waive murairo waKristu kuti isu tinofanira kuenda munyika uye kuita vadzidzi vemarudzi. Zvichakadaro, dhiabhori anonzwisisa kuti kana basa iri rikakwaniswa, mweya mizhinji ichaponeswa kubva mukutambudzwa kwechivi negehena. Izvi zvinotsanangura kuti nei dhiabhori achizoita zvese kuti arwise basa iri. Ngatirangarirei nyaya yaApostora Pauro. Pauro asati ave Mupostori waIshe, aive mutambudzi mukuru wevatendi. Paul nevarume vake vakatambudza vanhu vaKristu zvakanyanya vachienda kunosvitsa evhangeri yaKristu kumativi ose eguta.

Zvimwechetezvo munyika yedu yanhasi, vanhu vazhinji vakaurayiwa, saka vanhu vazhinji vakarasikirwa nezvinhu zvavo nezvimwe zvinhu zvakawanda kuvatambudzi. Kune nzvimbo pasi pano zvekuti gore rerima rakasimba zvekuti avo vakaunza chiedza chevhangeri havagone kubudirira neimwe nzira vanogona kuurawa. Panzvimbo pokupeta maoko edu uye nekushandisa izwi remuromo chete kushora kutongwa, zvakafanira kuti isu tisimudze zvakare aritari yekunamatira varume nevakadzi vakatambura nenjodzi nekuda kwevhangeri. Pakakandwa mupositori mutirongo, kereke haina kungopeta maoko vakanyarara, ivo vakamunamatira nemoyo wese uye Mwari vanotsamwa zvinoshamisa kuburikidza neminamato yavo.

Bhuku reMabasa eVaapositori rakanyora marongero akaita Mambo Herodhi kusungwa kwevanhu vaive vechechi. Peter akasungwa ndokukandwa museri. Varindi vane zvombo zvikuru vakaiswa munzvimbo yekuchengetedza jeri. Zano ramambo raive rekupa Peter kutongwa paruzhinji mushure mePasika. Zvisinei, chimwe chinhu chakaitika pasika isati yasvika. Mabasa 12: 5 Saka Petro akachengetwa mutorongo, asi kereke yakanga ichimunyengeterera zvikuru kuna Mwari. Usiku hwakatangira kuti Herodhi amutonge, Petro wakange avete pakati pemasoja maviri, akasungwa nengetani mbiri, uye varindi vaimira pamusuwo. Pakarepo mutumwa waIshe akaonekwa uye chiedza chakavheneka muchitokisi. Akarova Petro parutivi uye akamumutsa. “Kurumidza, muka!” akadaro, uye ngetani dzakawa pamaoko aPetro. Ipapo mutumwa akati kwaari, "Pfeka nguo dzako neshangu dzako." Petro ndokuita saizvozvo. “Pfeka nguo yako ugonditevera,” mutumwa akadaro kwaari. Petro akamutevera achibuda mutirongo, asi iye haana kuziva kuti zvaiitwa nemutumwa zvichinyatsoitika akafunga kuti ari kuona chiratidzo. Vakapfuura varindi vekutanga nevechipiri ndokusvika pagedhi resimbi raienda kuguta. Yakavavhurira yega, uye vakapfuura nemukati. Vakati vafamba kureba kweimwe nzira, pakarepo mutumwa akamusiya

Patinonamata zvine simba, Mwari vanomuka vagonunura vanhu Vavo. Kana iwe uchinzwa kuti pane kudikanwa kwekunamatira avo vanotambudzwa vhangeri, shandisa iwo manamatiro ezasi.

Pfungwa dzeMunamato:

 

  • Ishe Jesu, ndinokutendai nechipo chinoshamisa cheruponeso chamakaunza kwatiri kuburikidza nekudeuka kweropa renyu pamuchinjikwa weKarivhari. Tinokutendai nekutumwa kukuru kwekuparidza shoko raMwari kumupata unovava wevasina kuponeswa. Ndinokudzai imi Ishe Jesu.
  • Baba Tenzi, tinonamatira vatendi vese vanotambudzwa nekuda kwevhangeri. Tinokumbira kuti netsitsi dzenyu, muvabatsire kuwana rugare kunyangwe vakatarisana nedambudziko. Ishe kunyangwe pahutera hwavo, tinokumbira kuti muvape simba rekuti vasazombodzora kana kudzokera shure muzita raJesu.
  • Baba Tenzi, tinonamata kuti muvape mazwi akakodzera ekutaura. Tinokumbira kuti muzadze mwoyo yavo neushingi, tinokumbira kuti muzadze pfungwa dzavo nehushingi. Nyasha dzekuti varambe vakamira kunyangwe panguva yehondo inotyisa, tinokumbira kuti muvape ivo muna Jesu.
  • Baba Tenzi, tinonamata kuti mubate moyo nepfungwa dzevatambudzi vavo. Sewe iwe paunokonzeresa Mupostori Pauro kusangana kukuru newe munzira yake yekuDhamasiko, tinonamata kuti iwe urege vatambudzi vacho vave nekusangana kukuru muzita raJesu. Tinonamatira kusangana kuchachinja hupenyu hwavo kuita zvakanaka, tinokumbira kuti imi muite kuti izvi zviitike muzita raJesu.
  • Ishe Jesu, tinokumbira kuti musimbise vatendi nesimba nenyasha kuti varege kuzvivimba. Tinokumbira kuti muvape nyasha dzekuvimba nemi chete. Regai ivo vawane simba rakakura kubva kurufu nekusimudzira kwaKristu. Rega simba remweya mutsvene rive nhoo nenhovo yavo muzita raJesu.
  • Ishe Jesu, tinokumbira kuti huvepo hwenyu husazosiya avo vanotambudzwa zvakaomarara nekuda kwedzidzo iyi. Tinonamata kuti iwe uchave uripo pavanoda tariro, pavanoda simba rekuenderera mberi, unovapa rimwe chete. Tinonamata Ishe Jesu, kuti mweya wenyu usabve kwavari muzita raJesu.
  • Ishe Jesu, rugwaro rwunoti maziso aIshe anogara ari pamusoro pevakarurama. Ishe Jesu, tinonamata kuti chero kwavanoenda, maoko aMwari agare ari pamusoro pavo. Tinokumbira kuti semi moita zvishamiso muhupenyu hwaPeter nemunamato wechechi, tinokumbira kuti avo vanotambudzwa nekuda kwevhangeri vawane tsitsi muzita raJesu.

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano