Kunamata Kunongedzera Pfungwa dzaMwari Mumoyo Memo Vatungamiriri

0
357

Nhasi tichange tiri kubata nemunamato nzvimbo dzeMunamato dzepfungwa dzaMwari mumoyo wevatungamiriri.

Tichinamatira vedu vatungamiriri yakakosha kwazvo. Magwaro anorairawo kuti tinoita izvi. Ngatione 1 Tim. 2: 2 "Ndinokurudzira, saka, kutanga kwazvose, kuti zvikumbiro, minamato, kureverera nekutenda zviitirwe vanhu vese kumadzimambo nevose vane masimba, kuti tigare hupenyu hune runyararo nerunyararo mukunamata kwese neutsvene".

Saka kuti tirarame hupenyu hune runyararo uye hwakanyarara, chinova chishuwo chemunhu wese, tinofanirwa kunamatira vatungamiriri vedu, mune zvakawanda zvavasiri kuitira vanhu zvakakwana, mune zvese zvavanoratidza kuva vakaomarara, uye Bhaibheri rinoti kuti Iye ane moyo wemadzimambo mumaoko ake.

Saka ishe anotora ese mabwe moyo uye anoenderana akadaro nemoyo wenyama uzere netsitsi. Pfungwa dzino cherera kuda kwaMwari, dzisiri dzega, anozodzikisira pasi mhando dzese dze nhare, oparadza zvinokanganisa mupfungwa dzevatungamiriri vedu. Tiri kunyengetererawo kuti Ishe vatore nzvimbo nhatu dzehupenyu hwevatungamiriri vedu kuti vabvume chinangwa chavo cheNigeria.

Tiri kunyengetererawo huchenjeri hwaMwari muhupenyu hwavo, isu tiri kunamatira kuti vatange kuburitsa kuzvininipisa uye zvinoratidzira mukutonga kwehutongi.

MINYENGETERO MARI

 • Mapisarema 7:17 inoti, “Ndichavonga Jehovha nokuda kwekururama kwake; Ndichaimba ndichirumbidza zita raIshe Wekumusoro-soro ”. Baba muzita raJesu, tinokutendai nehupenyu hwamakatipa, nemweya watinofema, nemuromo unogara uchiimba rumbidzo yenyu, zita renyu ngarikudzwe Ishe muzita raJesu Kristu.

Ngatiimbei,
Kune zvese zvamakatiitira,
Tinotenda Oh Lord
Ndatenda Ndatenda Ishe
Ndinokutendai Ishe Maita henyu Ishe pane zvese zvamakaita.

 • Baba muzita raJesu, ndinokutendai nerudo uye mutsa muhupenyu hwedu, mhuri dzedu, mumatunhu ese uye muNigeria yese, tinoropafadza zita renyu, kudzwai muzita raJesu Kristu.
 • Baba Vekudenga, tinokutendai nehupenyu hwatinahwo mamuri, tinokudza zita renyu nekuti ndimi Mwari wedu, tiri vanhu venyu, semunhu mumwe nemumwe tinokutendai, semhuri, tinotenda ruoko rwenyu, sehuwandu, iwe nekuti iwe wakationa kusvika zvino kusvika, zita rako ngarikudzwe muzita raJesu Kristu.
 • Tenzi tinokumbira mweya wenyu muhupenyu hwevatungamiriri vedu, kuti utungamire sarudzo dzavo nguva dzese nemuzita raJesu Kristu.
 • Baba, tinonamata tichipesana nenhare dzese dziri mupfungwa dzevatungamiriri vedu, tinotaura kuti vakakandwa pasi muzita raJesu rine simba.
 • Tinonamata pfungwa, mweya, mweya inoita hupenyu hwevatungamiriri vedu; isu tinoraira kuti ivo vanozvipira kuChido chenyu uye Chinangwa cherudzi muzita raJesu Kristu.
 • Isu tinopesana nemhando dzose dzekushanda kwenyama zvinopesana nekuda kwako kuri kuratidzwa muhupenyu hwevatungamiriri muNigeria, tinoraira kuti vatange kuenderana nekuda kwako muzita rine simba raJesu Kristu.
 • Simba raMwari richatanga kuzadza ndangariro dzevatungamiriri, kupokana nehurongwa hwese, ajenda yadhiyabhorosi muzita rine simba raJesu Kristu.
 • Chido chekukuziva zvakawanda, kuita kuda kwako, kuteerera zvaunorairwa zvinotanga kudya pfungwa dzevatungamiriri vedu mazuva ese, muzita raJesu Kristu.
 • VaEf. 4: 23-24 inoti, “muvandudzwe mumweya wendangariro dzenyu; uye kuti mufuke munhu mutsva, wakasikwa naMwari mukururama neutsvene hwechokwadi ”.
 • Baba muzita raJesu Kristu, tinonamatira kuvandudzwa kwepfungwa dzevatungamiriri vedu, vanokutevera mukururama uye nehutsvene muzita raJesu.
 • Baba vekudenga isu tinonamata kuti iwe utore zvakakwana kutonga kwepfungwa dzevatungamiriri vedu; uchavapa pfungwa dzinoteerera iwe, pfungwa inokutya, kwete nekuita kwevanhu vazhinji asi nesimba rako guru muzita raJesu Kristu.
 • Tinonamatira chiedza chaMwari wemasimbaose kune vatungamiriri vedu, baba ita kuti chiedza chako chivheneke pamwoyo yavo, ita kuti chiedza chako chivheneke pamusoro pendangariro dzavo kuti vagadzirise pfungwa dzakakanganiswa nesimba reMweya Mutsvene muzita raJesu Kristu.
 • Baba muzita raJesu, tinosimudza muyero unopesana nekubata kwese kwousatani muhupenyu hwavo; izwi renyu rinoti tinosarudza chinhu uye chosimbiswa. Isu tinoraira uye tinozivisa kuti kubata kwakadai kwakatyorwa muzita raJesu Kristu.
 • Tinonamata tichipesana nekuratidzwa kwenyama uye tinonamata kuratidzwa kwezvibereko zvemweya murudo uye nekuzvininipisa kwevatungamiriri vedu muzita raJesu.
 • Huchenjeri hwaMwari hunowedzerwa muhupenyu hwavo kuti vaite sarudzo dzakanaka, havazokundikana, uye havazonetseke mumabasa avo ekutungamira kubva zvino muzita raJesu Kristu.
 • Ishe, tinonamata kuti chero chisingawanikwe mamuri chiri kutaurwa muhupenyu hwevatungamiriri vedu, chakadzimiswa, chakagadziriswa uye chinoenderana zvinoenderana nekuda kwenyu nechinangwa muzita raJesu Kristu.
 • Ishe tinokumbira kuti mupe vatungamiriri vedu moyo unokushuvai muzita rine simba raJesu Kristu.
 • Baba Vekudenga tinonamata kuti muvhenekese hupenyu hwavo kuitira kuda kwenyu kukudzwa kwezita renyu muzita raJesu Kristu.
 • Tinouya kuzorwa nembeu yega yega yekuparadzanisa, kusarura kuri kumera mupfungwa dzevatungamiriri vedu, vakadzurwa kubva pamidzi muzita raJesu.
 • Baba Vekudenga, tinokutendai neminyengetero yakapindurwa, tinokutendai nezvipupuriro zvatinoona kubva paminamato yedu, tinovimba nemi chete kuti muite izvi kana isu, gamuchirai kutenda kwedu Ishe muzita rine simba raJesu Kristu ratakanamata.

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano