Zvikonzero zvishanu Minamato Yako Isingapindurwe

0
320

Nhasi tichange tichishanda nezvikonzero zvishanu kuti minamato yako isingapindurwe. Chimwe chezvinhu zvinoodza moyo nezve Hupenyu hwedu hweChristu minamato isina mhinduro. Kazhinji tinonamata kuna Mwari uye isu tinotarisira kuti Mwari anofanira kupindura dzinenge nguva pfupi, asi zvinopesana ndizvo zvazviri. Isu tinoedza kuchengetedza tariro iri mhenyu uye tichiramba tichinamata asi minamato isinga pindurwe inopindurwa inorema uye tinokwanisa kuenderera nemunamato.

Chinhu chimwe chatinofanira kuziva ndechekuti Mwari anogara akagadzirira kupindura minamato. Patinonamata kwaari muZita raJesu, Anogara akagadzirira kupindura yedu minyengetero. Asizve, kune zvimwe zvinhu zvinoita kuti dzimwe nguva minyengetero yedu isapindurwe. Kana nyaya yakaita seiyi pop-up, chinhu chekutanga chinouya mupfungwa dzevanhu chitadzo. Chokwadi, zvivi zvinodzivirira minamato yedu kuti isapindurwe, mushure mokunge rugwaro rwose rwati mubhuku raIsaya 59: 1 Tarisai, ruoko rwaJEHOVHA haruna kupfupiswa, Kuti rukwanise kuponesa; Uye nzeve yake haina kuremerwa, Kuti igone kunzwa. Izvi zvinotsanangura kuti zvivi chinhu chikuru chinokonzera munamato usina kupindurwa.

Asizve, kunze kwechivi, zvimwe zvinhu zvinogona kutitadzisa munamato kubva pamhinduro. Rangarira nyaya yaDanieri paainamata kuna Mwari chimwe chinhu. Mwari akange apindura munamato uye akatumira mutumwa kununura minamato yake yakapindurwa. Bhaibheri rakanyora kuti Muchinda wePezhiya akabata mutumwa uye haana kukwanisa kuunzira Danieri mashoko akanaka. Zvakadaro, Danieri haana kumira kunamata kudzamara Mwari vatumira imwe ngirozi kuzobatsira iyo yakanga yakasungwa. Pane nguva dzekuti kunonoka kwedu kungakonzerwe kwete nekuti Mwari havana kutipindura asi nekuti pane mhinganidzo pakati pedu neminamato inopindurwa.

Muchikamu chino, ticharatidza zvikonzero zvishanu kuti munyengetero wedu usapindurwe. Tinovimba izvi zvichatibatsira kunyengetera zvirinani nguva inotevera. Ndinokumbira kuti netsitsi dzaMwari, mhinduro dzese dzinonoka dzinoburitswa muzita raJesu.

Paunobvunza Zvisirizvo

Hongu, kune mimwe minamato yatinonzwa kuti ndiyo yakakodzera isu tichifunga mamiriro atakazviwana tiri. Zvisinei, haisi minyengetero yese yatinonamata ndiyo Kuda kana pfungwa dzaMwari kwatiri. Bhuku ra James 4: 3 Kana iwe uchikumbira, haugamuchire, nekuti unokumbira nechinangwa chakaipa, kuti upedze izvo zvaunowana pane zvako zvinofadza. Tinofanira kunzwisisa kuti Mwari ane hurongwa hwakarongeka hwehupenyu hwedu uye isu tinofanirwa kutanga kuita maererano nechimiro ichocho.

Apo Abhusaromu akatengesa baba vake David uye akazvigadza pachigaro saMambo. Munamato wakanamatirwa naMambo David waive wekuti Mwari vaparadze vavengi vavo uye vadzorere nzvimbo yavo saMambo weIsreal. Nekudaro, kuyedza kwese kwekutora chigaro kudzoka kunoguma nekusuwa. Kusvika David azive chikonzero chesimba raAbhusaromu, ndipo paakazoziva kuti anga achinamata munamato usiri iwo. 2 Samueri 15:31 Zvino mumwe akaudza Dhavhidhi, akati, Ahitoferi unoranganawo navamwe naAbhusaromu. Dhavhidhi ndokuti: Haiwa Jehovha, shandurai henyu mazano aAhitoferi ave upenzi. David paakanzwisisa zvakakonzera dambudziko rake, aiziva kunamata nenzira kwayo. Bhaibheri rakanyora kuti Mwari akapindura munyengetero waDavidi.

Dzimwe nguva, minamato yedu isina kupindurwa inogona kunge iri nekuti hatina kubvunza nenzira kwayo. Zvakakosha kurega mweya waMwari utitungamirire mune imwe nguva yemunamato. Nguva zhinji, tinokurirwa nedambudziko redu zvekuti hatipe mukana kumweya waMwari.

Kusateerera Kune Iyo Mirayiridzo yaMwari

Zvirevo 28: 9 Kana munhu akaramba kuteerera murayiro wangu, kunyange neminyengetero yake inosemesa.

Kukundikana kuteerera kuraira kwaMwari kunogona kukonzera minamato yedu kusapindurwa. Mambo Sauro havana kuteerera Mwari pavakanzi varwe nevaAmareki. Iwo iwo mirairo yaive yekuparadza guta rese kusasiya chinhu kunze.

Zvisinei, Sauro akasiya zvimwe zvipfuwo. Izvi zvakakonzera kuti Mwari arambe Sauro samambo weIsreal. Kana isu tikasateerera mirairo yaMwari, zvinogona kutungamira kuminamato isina kupindurwa. Kusvikira tadzoka panzvimbo iyo mirawo ikasateererwa uye kugadzirisa, tinogona kungonamata nekunzwa kuti Mwari haasisiri kudenga kuti anzwe minamato yedu.

Kutendeuka Mapofu Nemeso Nenzeve Kuti Vacheme Needy

Rugwaro rwakatiita kuti tizive kuti uyo anoteerera nzeve kune kuchema kwevanoshaiwa, saizvozvowo Mwari vachamunzwa nzeve. ZVIREVO 21: 13 Ani naani anodzivira nzeve dzake kuchema kwemurombo, achachemawo, uye haangapindurwe. Iko kusimba kwekusika kwedu kubatsira vamwe vanhu. Ndosaka Mwari vachiropafadza vamwe vanhu pamusoro pevamwe vanhu kuti tikwanise kuzvisimudza kubva mugomba rehurombo.

Rangarira munamato waIshe, tiregerere nhasi kutadza kwedu sekuregerera kwatinoita vanotitadzira. Izvi zvinoreva kuti Mwari anoda kutibata isu nemabatiro atinoita vamwe vanhu.

Kana Iwe Usina Kuwadzana naMwari

Johani 15: 7 Kana muchigara mandiri uye nemashoko angu achigara mamuri, kumbirai chose chamunoda uye muchachiitirwa.

Chakakosha pakusikwa kwedu kuve nekuyanana nababa. Nekudaro, kana nguva chete yatinoenda kuna Mwari mumunamato iri apo patinenge tichida chimwe chinhu kubva kwaAri, zvinogona kuita kuti Mwari vasiye chikumbiro chedu chemunamato vasina kutarisirwa. Tinofanira kuona kuti tinochengeta hukama uye kuenderera mberi neukama naMwari nguva dzese.

Mwari Zvichida Achikudzidzisa Iwe Kuzvininipisa

Jakobho 4:10 Zvininipisei pamberi paIshe, uye achakusimudzirai

Mwari akaudza Abrahama, shanda pamberi pangu uye uve wakakwana uye ini ndichakuita baba vemarudzi mazhinji. Kana Mwari avimbisa, dzimwe nguva anoda kuti isu tiratidze kushivirira isu takamirira. Mwari akadzidzisa Abhurahama kutsungirira nekumurega akamirira kwenguva refu asati ave nemwana. Munguva idzodzo, Abrahama akanamata kuna Mwari uye zvinoita sekunge minyengetero yake haina kupindurwa.

Zvisinei, Mwari vaingomudzidzisa kuva nemoyo murefu iye achimirira. Saizvozvo, dzimwe nguva Mwari haasi kupindura minamato yedu kwete nekuti haadi asi Ari kuyedza kutidzidzisa kushivirira nekuzvininipisa.

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano