Minyengetero Minomwe Yekunamatira Nigeria

0
333

Nhasi tichave tichishanda ne5 nzvimbo dzekunamatira kuNigeria. Munguva pfupi yadarika, takatarisana nehuipi hwakawanda muNyika izvo zvinokwana kunetesa kutenda kwedu munyika pachezvayo, asi tinofanirwa zvakare kuziva kuti sekuipa kwazvinoita, kunogona kungova nani kana paine kuedza mweya pano nepapo. Mumwe munhu waMwari akati, "Kunyunyuta kunongonetsa zvinhu" Ngatizvirayirei munaShe, takatarisa kuna Jesu, uyo anogona kutibatsira, nekuti Iye chete ndiye anga ari rubatsiro rwedu kusvika zvino.

Hatigone kuzvivimba pachedu, hapana masimba ekunze kana zvakare kuvimba nevatungamiriri vedu. Tina Mwari akavimbika uye anogara akavimbika. Iye akatendeka zvakanyanya kuti akundikane. Kana isu takarasa chero chinhu, Ndiye chikonzero isu tisina kurasikirwa nezvose. Nezvikonzero izvi uye nezvimwe, tinofanira kuisa nyika yedu Nigeria mumaoko aMwari. Isu tinozvipira iye kutora basa, kutipa Runyararo, Kufambira mberi, Kugadzikana uye Kubatana. Isu tinoisawo vatungamiriri vedu mumawoko aMwari avo vanozviisa pasi pekuda Kwake uye hutungamiriri.

Psa. 27: 6 "Kuti ndiparidze nezwi rekutenda, Nokutaura pamusoro pemabasa enyu ese anoshamisa"

Psa. 69:30, "Ndicharumbidza zita raMwari nerwiyo, uye ndichamukudza nekuvonga"

Ngatiimbei,
Tinotenda oh Lord
Tinotenda Oh Lord
Kune zvese zvamakatiitira
Tinotenda Ah ishe.

1. PFUNGWA DZEKUNAMATA

 

 • Baba muzita raJesu, maita henyu neruoko rwenyu kurudzi rwedu, maita nerubatsiro rwatakaona kusvika parizvino, tinokupai rumbidzo nekubwinya muzita raJesu Kristu Ishe wedu.
 •  
 • Baba Vekudenga, tinokupai kuvonga nerumbidzo nekuda kwenyasha dzenyu pamusoro pedu, zvisinei nezvose, munoramba muri Mwari wedu, zita renyu ngarikudzwe Ishe muzita raJesu.

 

2. KUNAMATA BATSIRO

 

 • Psa. Regai kundivanzira chiso chenyu; Regai kundirasha muranda wenyu pakutsamwa kwenyu; Musandisiya, imwi Mwari muponesi wangu. Baba Vekudenga tinouya pamberi pechigaro chenyu cheushe, tinokumbira rubatsiro rwenyu, Baba Vokudenga, murudzi rwedu Nigeria, tibatsirei Ishe muzita raJesu Kristu.
 • O Ishe rubatsiro rwedu, batsirai vatungamiriri vedu, batsirai munhu wese ari muchikwata chesimba, uye tibatsirei isu kuti tibatsirane muzita raJesu Kristu.
 • Baba muzita raJesu Kristu, tinokumbira tsitsi dzenyu Ishe muzita raJesu, Tenzi musatisiye, tibatsirei, dururirai tsitsi dzenyu kwatiri kuNigeria muzita raJesu Kristu.

 

3. munamato werunyararo

 

 • Psa. 122: 6-7 inoti, 'Namatirai Rugare rweJerusarema; vanokuda vachabudirira ”. Baba muzita raJesu Kristu, tinoisa nyika yedu Nigeria mumaoko enyu, baba, tinotaura rugare muzita raJesu Kristu.
 • Baba Vekudenga, dzikamisa dutu roga roga munyika yedu Nigeria muzita raJesu Kristu.
 • Baba Tenzi tinonamatira runyararo nerunyararo mumatunhu ese makumi matatu nematanhatu eNigeria muzita raJesu.
 • Psa. 147: 14 inoti, 'Anoisa rugare mukati mako, uye anokugutisa nezviyo zvakaisvonaka.' Ishe tinotaura kudzikama kumatunhu ese anotambudzika muNigeria muzita raJesu Kristu.
 • Isu tinotaura rugare rwaMwari mukati memiganhu yedu, munzvimbo dzese, Runyararo mutaundi rega, Runyararo munharaunda dzese nemudzimba muzita raJesu Kristu.
 • Baba muzita raJesu, simba rese regehena rinoshanda kupokana nerunyararo uye kudzikama kwenyika yedu Nigeria, tinovaparadza nesimba renyu ishe muzita raJesu Kristu.
 • Kuungana kwese, bato kana mubatanidzwa unoshanda kurwisa runyararo rwenyika iyi Nigeria, Ishe, inokonzera nyonganiso pakati pavo uye vanoita kuti mabasa avo asashande muzita raJesu.

 

4. MUNAMATO WEMAONI

 

 • Psa. 133: 1 "Tarisai, zvakanaka uye zvinofadza sei kuti hama dzigare pamwe muhumwe" Baba muzita raJesu, tinonamatira kubatana muNigeria, munzvimbo dzese, Tenzi ita kuti kubatana kwako kutonge pakati pedu mune vane simba zita raJesu Kristu.
 • Mumwe wevavengi vekubatana kupatsanurana, isu tine zvakawanda zvakapatsanurwa muNigeria uye zvinogona kungotyorwa munzvimbo yemweya. Kereke yeKorinde yakakamurwa uye izvi zvakagadziriswa mutsamba dzaApostora Pauro, uyo aigara achinamatira kereke. Baba muzita raJesu, mbeu yese yekuparadzanisa inokonzera kusabatana pakati pedu, vakadzurwa muzita raJesu Kristu.
 • Baba muzita raJesu, mumiriri wese wekusawirirana anononoka kubatana kwedu serudzi, Ishe akaisa nyonganiso pakati pavo uye regai kuungana kwakadai kupararira muzita rine simba raJesu Kristu.

 

5. MUNAMATO WEVATUNGAMIRI VEDU

 

 • Zvinoenderana na1 Tim. 2: 1-3, “Naizvozvo ndinokurudzira kuti, kutanga kwezvose, mikumbiro, minamato, kureverera nekupa kutenda, zviitirwe vanhu vese; Kwemadzimambo, uye nevose vane masimba; kuti tigare upenyu hwerunyararo nerunyararo pauMwari hwose nekutendeka. Nekuti izvi zvakanaka uye zvinogamuchirwa pamberi paMwari Muponesi wedu ”Baba muzita raJesu, tinodana kwamuri; batsira vatungamiriri vedu kutitungamira zvakanaka muzita raJesu.
 • Baba muzita raJesu, tinonamatira huchenjeri hwevatungamiriri vedu, huchenjeri hwesarudzo dzakarurama, huchenjeri hwehunhu hwakakura pavanhu, huchenjeri hwehutongi hune zvibereko muzita rine simba raJesu Kristu.
 • Psa. 33: 10-11 “Jehovha anoparadza zano ravahedheni; Anokonesa kurangarira kwavanhu. Zano raJehovha rinogara nokusingaperi, nendangariro dzomoyo wake kusvikira kumarudzi namarudzi. ” Baba tinonamata muzita raJesu Kristu, imi shandai kuburikidza nevatungamiriri vedu kuitira kuti hurongwa hwenyu nezvinangwa zvoga zviuye kuti zvipfuure munyika medu muzita raJesu.
 • Psa. 72:11 "hongu, madzimambo ese achawira pasi pamberi pake, ndudzi dzose dzichamushandira." Ishe tinokumbira kuti vatungamiriri vedu vazviise pasi pehutungamiriri nemasimba enyu; vanonamata mukuzvitonga muzita raJesu Kristu.
 • Zvir. 11:14, "Pasina zano, vanhu vanowira pasi; asi pavarairiri vazhinji ndipo panoruponeso"
 • Baba, tinonamatira mweya wezano pane wese mukuru ari pachinzvimbo chesimba, vabatsirei kuti vazviise pasi pekuda kwenyu nekutungamirwa kwenyu nguva dzese, vanokuonai mune zvese zvavanoita, hana yavo inoiswa zvizere kwamuri kuti munzwisise zita raJesu Kristu.

 

NAMATA WEKUGADZIRA HUPENYU

 

 • Baba muzita raJesu, tinokumbira hupfumi hwakadzikama, mutipe simba rekuti tiite chinhu chakakodzera pamatanho ese atinozviwana, tibatsirei pakukwirana, tibatsirei kusava neudyire muzita raJesu.
 • Ishe tinonamata kuti mubatsire Vatungamiriri vedu kuita sarudzo chaiyo uye nekuisa maitiro akanaka mukubatsira hupfumi hwedu muzita raJesu Kristu.
 • Baba, gumisai hupfumi hwenyika muNigeria, itai kuti nyika yedu itumbuke uye ibudirire, itai kuti maoko edu abudirire kuti tigone kufambira mberi muhupenyu hwedu hwega muzita raJesu Kristu.
 • Muzita raJesu, tinotaura kufambira mberi; tinotaura kugadzikana uye kubudirira muhupfumi hwedu, Ishe, nesimba renyu muzita raJesu.
 • 22. Tinokutendai baba Vekudenga nekuti munogara muchitinzwa, zita renyu ngarikudzwe Ishe nemuzita raJesu Kristu.

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano