Kunamata Kunongedzera Vanoparadza Roorano

1
13334

Nhasi tichave tichinangana nemunamato zvinongedzo zvinopesana nevanoparadza michato. Nzvimbo yemuchato imwe yakasimbiswa naMwari Baba, yehukama. Tinoona muchato wekutanga mubhaibheri, uya waAdamu naEvha munaGen.2: 24. Baba vedu vekudenga vakasika muchato wezvinhu zvese zvakanaka kwete zvekuparadza, saka kana paine chinopesana nazvo, hazvibve kuna Mwari.

Nzvimbo ye muchato yakasikwawo naMwari kuitira kuti igone kuratidza nekuenzanisira hukama hwedu naye. Tinoona muVaEfeso magadzirirwo akaitwa murume nemurume kuti ade mukadzi semufananidzo wekuti Kristu anoda sei kereke, nemoyo wese, nekuzvipira uye nekuzvipira. VaEf. 5:25 inoti, 'Varume, idai vakadzi venyu, Kristu sezvaakadawo kereke, akazvipa kwairi;'

Bhuku revaEfeso rinotiratidzawo kuti madzimai anofanira kuve anoteerera sei muwanano maererano nekuterera VaEf. 5: 21-33, “Muchizviisa pasi peumwe mukutya Mwari. 22 Vakadzi zviisei pasi pevarume venyu, sekuna Ishe. 23 Nekuti murume musoro wemukadzi, saKristuwo musoro wekereke; uye ndiye muponesi wemuviri. 24 Naizvozvo kereke sezvairi pasi paKristu, saizvozvo vakadzi ngavave varume vavo pazvinhu zvose. 25 Varume, idai vakadzi venyu, Kristu sezvaakadawo kereke, akazvipa nekuda kwayo; 26 Kuti aite tsvene nekuinatsa nekushambidza kwemvura neshoko, 27 Kuti azviise pamberi pake kereke inobwinya, isina gwapa, kana kuunyana, kana chimwe chinhu chakadai; asi kuti ive tsvene isina gwapa. 28 Saizvozvowo varume vanofanira kuda vakadzi vavo semiviri yavo. Uyo anoda mukadzi wake anozvida iye. 29 Nekuti hakuna munhu wakatongovenga nyama yake; asi unoipa chikafu uye unoichengeta, saIshe kereke; 30 Nekuti isu tiri mitezo yemuviri wake, yenyama yake neyake. Nekuda kweizvozvo murume uchasiya baba namai vake, abatanidzwe kumukadzi wake; uye ava vaviri vachava nyama imwe. 31 Chakavanzika chikuru, asi ndinotaura zvaKristu nekereke. 32 Asi imwiwo umwe neumwe pachake ngaade mukadzi wake sezvaanozvida iye; uye mukadzi anofanira kuremekedza murume wake. ”

Kubva pandima idzi, tinoona dingindira rerudo, kuzviisa pasi, kuremekedza, kuremekedza, kuzvipira, kuzvipira uye hutungamiriri. Hapana chimwe cheichi chakagadzirirwa kuparadzwa. Zvisinei, tinofanirawo kuziva kuti dhiabhori akagadzirirwa kuparadza. Johane 10:10 inoti, 'Mbavha haiuyi asi kungozoba nekuuraya nekuparadza; ini ndakauya, kuti vave neupenyu, uye vave nehushe huzhinji.

Dhiyabhorosi saka, anotsvaga nzira dzekukanganisa pfungwa dzevarume nevakadzi muwanano kuti vasiye tarisiro yavo kubva pakuda kwaMwari muwanano. Ndiko kusaka Mukristu asingafaniri kusununguka; tinofanira kumuka kuti tinamate kupokana nekuparadzwa kwemichato yedu. Kune chirevo chekuti chero chisati chave chakanaka chinoda munamato, chero chiri chakanaka chinodawo munamato. Hapana nzvimbo yekufemera dhiabhori mudzimba medu, kana tikatora. Ndicho chikonzero isu tichave tichinamatira tichipesana nevanoparadza michato.

Vanouya nenzira dzakasiyana siyana, zvine ruzha uye zvakavanzika, zvinogona kunge zviri shamwari neshamwari, uye zvinogona kunge zviri munzira idzo isu pachedu takafurira, tichiziva kana tisingazive. Chero nzira yavanoda kuuya nayo, tichave tichivapinza vese muminamato, rugare rwaMwari rucharatidzika mudzimba medu uye kuda kwaMwari kwekuroora kunova uchapupu hwedu muzita raJesu Kristu.

MINYENGETERO MARI

 

 • Psa. 75: 1 "Tinokutendai, Mwari, tinopa kuvonga, nekuti zita renyu riri pedo nemabasa enyu anoshamisa." Baba muzita raJesu, tinokupai rumbidzo nekuda kwekutendeka uye moyo munyoro pamusoro pedu mazuva ese muzita raJesu. Baba muzita raJesu Kristu, tinotenda nemaropafadzo enyu pamichato yedu, tinokutendai semuiti wezvose zvakanaka muhupenyu hwedu, kwamuri moga ngakuve kubwinya kose muzita raJesu Kristu.
 • Psa. 106: 1 "Rumbidzai Jehovha. Vongai Jehovha; nekuti wakanaka; nekuti tsitsi dzake dzinogara nokusingaperi. Baba muzita raJesu, maita basa neruoko rwenyu rune simba, ndinokutendai nerunyararo nerubatsiro rwatisvitsa pano kusvika mumhuri yega yega nemuchato muzita raJesu Kristu.
 • Baba Vokudenga, ndinoisa muchato wangu mumawoko enyu, torai zvizere muzita raJesu Kristu.
 • Simba rese regehena kupokana nekubudirira kwemuchato wangu, ndinodzima nesimba reMweya Mutsvene muzita raJesu Kristu.
 • Wese mumiriri akaipa anorangana kupokana nerunyararo muwanano yangu, ndinotaura kuti mabasa avo haana maturo uye haana basa muzita raJesu Kristu.
 • O ishe Baba Vangu, dzikamisa dutu rose riri mumba mangu muzita raJesu Kristu. Muzita raJesu Kristu, Rugare rwako ngarutonge mumba mangu; runyararo rwekudenga ngarudzikise dutu rese riri mumba mangu muzita rine simba raJesu Kristu.
 • Wese mweya wekuchiva dhiabhori anoda kurongera imba yangu yekuroora, mumurume / mukadzi wangu; vaparadzwa muzita raJesu Kristu.
 • Chero rakaipa zano rakamira rinopesana nekubatana mumusha wangu wekuroora rega ruoko rwako rurege kuraira kwakadai muzita raJesu Kristu.
 • Ini ndinouya kuzopesana nesangano rega rega risingadi Mwari rakakomberedza murume / mukadzi wangu, kupokana nerunyararo nekubatana kwemba yangu, regai nyonganiso nekuparadzaniswa zvive mugove wavo muzita raJesu Kristu Baba muzita raJesu, ndinouya ndichipesana nekubata kwese kwasatani pakubudirira kwemba yangu yemuchato; vanoparadzwa nesimba raWamasimba Ose muzita raJesu Kristu.
 • O ishe Baba Vangu, ruoko rwenyu rune simba ngarutsigire imba yangu pakurwisa kwese kwakaipa kwadhiyabhorosi muzita raJesu Kristu. Baba Vekudenga, ndinodana pazita renyu, muzita raJesu Kristu, kuvaka dondo remoto kutenderedza imba yangu uye kuipisa zvakanyanya kuti dhiabhorosi abate muzita rine simba raJesu Kristu. Nesimba rako rekumuka kuvakafa, rudo rwako ngarwumutsirwe mumba zvakare muzita raJesu Kristu.
 • Baba muzita raJesu Kristu, kutonga kwese kwasatani kunopesana nerunyararo rwemuchato uye mufaro, zvakaparadzwa muzita raJesu Kristu. Ini ndinouya kuzorwa nemauto ese anoshanda kupokana nekusagadzikana mumba mangu yemuchato; Ndinopa simba ravo risina basa uye rakaparadzwa muzita raJesu Kristu.
 • Baba muzita raJesu, Ishe ndinopupura, chese chisingawanikwe muna Jesu wenyu chiri kuratidza mumba mangu, chakaparadzwa muzita raJesu Kristu.
 • Mweya wese wekuputsika mumba mangu waparadzwa muzita raJesu Kristu. Ishe, ndinokutendai, ndinokupai rumbidzo muzita raJesu Kristu, Zita renyu ngarikudzwe muzita raJesu.

Previous nyayaKunamata Points Kuparadza Zvakaipa Sungano
inoteveraChirevo Cheminamato YeMai Vese Pamusoro Pemba Yake
Zita rangu ndinonzi Mufundisi Ikechukwu Chinedum, Ndiri Munhu waMwari, Ane shungu nekufamba kwaMwari mumazuva ano ekupedzisira. Ndinotenda kuti Mwari vakapa mutendi wese simba nehurongwa hunoshamisa hwenyasha kuratidza simba reMweya Mutsvene. Ini ndinotenda kuti hakuna mukristu anofanirwa kudzvanyirirwa nadhiabhori, isu tine Simba rekurarama nekufamba mukutonga kuburikidza neMinamato neShoko. Kuti uwane rumwe ruzivo kana mazano, unogona kundibata pa everydayprayerguide@gmail.com kana Chat me up paWhatsApp Uye Teregiramu panhamba dzinoti +2347032533703. Zvakare ini ndichada kuKukoka iwe kuti ubatanidze yedu Ine Simba Maawa makumi maviri nemana Munamato Boka paTeregiramu. Dzvanya iyi link kuti ubatane Izvozvi, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ24vTXQ. Mwari vakukomborere.

1 Comment

 1. Gracias porque mis seres amados y yo hoy día la estamos pasando muy mal a causa de hechiceros que habitan el territorio donde vivo. Gracias a Dios ya ustedes por ser de gran ayuda a los hijos de Dios.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.