Kunamata Points Kuparadza Zvakaipa Sungano

0
1607

Nhasi tichave tiri kubata neminamato mapoinzi ekuparadza sungano yakaipa. Zvakakosha kuti tinzwisise kuda kwaMwari maererano nesu. Akataura munaJeremia kuti zano rake kwatiri nderezvakanaka kwete rezvakaipa asi kutipa mugumo unotarisirwa. Zano raMwari rakanaka, runako runongowanikwa maari. Zvese zvinoitika kunze kwekunaka hazvigone kuteverwa kuna Mwari nekuti Mwari havawanikwe mune zvakaipa.

Sungano chii?

A Sungano chibvumirano pakati pemapato maviri chakavakirwa pamitemo yakanyatsotsanangurwa uye chakasimbiswa nemhiko. Tinoona mienzaniso kubva mumagwaro kuti Mwari akaita sei zvibvumirano naNowa, Abraham, Isaac naJakobho. Akanga akazvipira kwariri uye akachengeta zvivimbiso zvake navo.
Muenzaniso mumagwaro unoonekwa munaGen.31: 44-55 na1Sam. 18: 3
Chero bedzi paine zvibvumirano zvakanaka, panewo zvibvumirano zvakaipa; zvakanaka nezvakaipa zviriko munyika yatiri kurarama nhasi. Ndosaka isu tingave tichinamata tichipesana nemhando dzese dzesungano yakaipa panogona kunge pakarembera pahupenyu hwedu, hwevana vedu nemhuri dzedu. Asi isu tinofanira zvakare kunzwisisa kuti sei zvibvumirano zvakaipa zvinouya muhupenyu hwemunhu.

Kune zvikamu zvakasiyana zvesungano yakaipa senge inosanganisira kuburikidza Nenhaka Yakaipa Chibvumirano, Kuziva Chakaipa Chibvumirano uye Kusaziva Chakaipa Chibvumirano.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

Inogona kuumbwa sei?

Kuburikidza neRopa, kubudikidza nekuratidzwa bonde kana kuburikidza neZvibvumirano zvakaipa zvinomanikidzwa kuburikidza nehope
Kuti asununguke, munhu anofanira kupa hupenyu hwake kuna Jesu, Muvambi neMupedzisi wekutenda kwedu. Ndiye ega Iye anokwanisa kuponesa uye kununura kubva kumasimba ese erima ayo ari kubatwa nawo pasi. Muna Jesu, hamuna mashoko akaipa, muna Jesu, hamuna zvisungo zvakaipa. Kuva muna Jesu ndiko kusununguka pakutukwa nezvibvumirano zvakaipa. Jesu ndiye Nzvimbo Yedu Yakachengeteka; Ndiye mureza nemuponesi wedu.

Zvakare, kuti usununguke, munhu anofanira kuziva nzvimbo yake munaKristu. Muna Jesu hamuna rima, bhaibheri rakaita kuti tinzwisise kuti takagara naKristu munzvimbo dzekudenga kumusoro kwevakuru nemasimba. Mwanakomana wemukadzi akapfuma anongoramba achirwadziwa kana iye asingazive icho chakakodzera kwaari nenhaka.

Tinoona nyaya yemwanakomana anopambadza munaRuka 15: 11-32. Akanga achidya semurombo kusvikira asvika pakuziva zvizere zvaari. Saka zvekare mundiro imwecheteyo, tinofanira kuziva zvatiri muna Jesu, ndipo patinogona kuwedzera nhaka yedu muna Kristu Jesu. Izvo zvakafanira kucherechedza kuti kune masimba nezvibvumirano zvakaipa. Ehe. Varipo. Ehe. Ivo vane masimba avo asi vanonzwisisa zvakare kuti iwe semunhu akazvarwa patsva, ane mupendero, une chikwangwani pamusoro pako chinokudzivirira kubva kune yese sungano yakaipa uye zita raJesu rakaringana kununura kubva kune ese akasungwa akasungwa. Tiri kunamatira rusununguko, kununurwa. Tiri kusununguka kubva kune zvese zvisiri zvaMwari muhupenyu hwedu.

Ngatiimbei, 'Makakura imi Ishe, Hukuru imi Ishe, Hukuru imi Ishe, Hukuru muri Ishe'. Mwari mukuru kupfuura chero gomo.
Fungidzira kuti pane mamiriro pamberi paMwari anoita seasingaiti?
Fungidzira kuti zvibvumirano zvakaipa zvinogona kupokana naMwari. Hazvibviri.
NdiMwari Mukuru. Saka tiri kudana kuna Mwari Wedu Mukuru muminamato.

Hareruya !!!

MINYENGETERO MARI

 • Baba muzita raJesu, maita henyu nenyasha dzemunamato uye kukumbira, maita henyu Mweya waMwari muzita raJesu.
 • Baba muzita raJesu, maita henyu nerudo rwamunahwo kwatiri, netsitsi dzenyu dzisingambokundikani, tsitsi dzenyu pamusoro pedu uye rudo rwenyu rwusina mugumo, tinokupai kuvonga nekurumbidza muzita raJesu Kristu.
 • Baba muzita raJesu tinotenda nechipo chemwanakomana wenyu Jesu, tinoti simudzirwai muzita raJesu.
 • Baba vekudenga, maita henyu nekuti Kuda kwenyu kwatiri ndekwezvakanaka kwete kwezvakaipa, maita henyu nekuti zvamakatirongera zvakanaka muzita raJesu Kristu.
 • Baba muzita raJesu Kristu, ndinobvisa chisungo chose chakaipa pandiri, pavana vangu nemhuri dzangu muzita raJesu Kristu.
 • Ini ndinoregedza kubva kune chero huroyi hwadhiyabhorosi pahupenyu hwangu muzita raJesu Kristu.
 • Chibvumirano chese chakaipa chakapfuudzwa pandiri kuburikidza nehope, ndinotyora, ndinozviti hazvina basa uye hazvina basa neni muzita raJesu Kristu.
 • Sungano yega yega yakaipa, yakapfuudzwa kubva kumhuri yangu ichienda kuvabereki vangu uye inoda kutora chigaro muhupenyu hwehama dzangu uye ndinosununguka kubva kwavari muzita raJesu.
 • Zvese zvakasungwa zvakasungwa kuburikidza nekuratidzwa kwepabonde zvisiri pamutemo, ndinokumbira tsitsi Ishe uye ndinosununguka kubva kwavari muzita raJesu.
 • Wese mumiriri werima ari kushanda mumba mangu, basa uye bhizinesi, ini ndinosununguka kubva mukuita kwakadai muzita rine simba raJesu Kristu.
 • Ndinobvisa chibvumirano chose chakaipa icho chakazounza kumira, hurombo, kushungurudzika, kusuwa uye kushushikana muhupenyu hwangu nemhuri. Ini ndinozivisa kuti zvakakwana muzita raJesu Kristu.
 • Rumwe rurimi ruchitaura zvakaipa pamusoro pangu, nekudonha kweropa, runonyaradzwa muzita raJesu.
 • Ini ndinobvisa mavambo ese emadzitateguru kurwa nemhuri yangu, bhizinesi, vadzidzi, basa, ndinovatuka kubva mudzi muzita raJesu.
 • Zvese zvakaipa zvakasunga zvandinofanira kunge ndisingazive kana nekusaziva ndakazvipinza mazviri, ndinosununguka kubva kwavari muzita raJesu. Ndinotora hupenyu hwangu muna Mwari zvakare nemuzita raJesu Kristu.
 • Muzita raJesu, ndinoparadza sosi yenhamo mumba mangu, muhupenyu hwangu, neiyo yevana vangu muzita raJesu.
 • Baba muzita raJesu, ndinoparadza uye ndinodzima kubva pamidzi huroyi hwese hwakaipa pamusoro wangu, pakubudirira kwangu mubhizinesi nebasa, muwanano yangu uye nehupenyu hwevana vangu muzita raJesu Kristu.
 • O Ishe Baba Vangu, ini ndinodudza kuti zvakakwana zvakakwana pamusoro pechibvumirano chese chakaipa, ivo havasisina nzvimbo yavo pandiri nekuti ini ndiri weZion, masimba avo akashayikwa muzita rine simba raJesu Kristu.
 • Parizvino, ndinoregedza huroyi hwese pahupenyu hwangu, ndakarembera pamhuri yangu muzita raJesu Kristu.
 • Baba, ndinotaura kuti hakuna huroyi huchava nenzvimbo yadzo kumativi ese uye zvese zvinondinetsa, ndinofamba ndakasununguka kubva kune eseil enchantment muzita raJesu Kristu.
 • Baba ndinokutendai nerusununguko rwuri muna Kristu rwandinofarira, ndinokutendai nekundifukidza nekundidzivirira kwangu neveimba yangu, pamusoro pebhizinesi rangu nemhuri dzangu dzakazara muzita raJesu Kristu.
 • Uku ndiko kuvimba kwatinako mamuri kuti chese chatinokumbira muzita renyu, munotiitira, tinokutendai Baba vakakosha neminamato yakapindurwa muzita raJesu risingaenzaniswe. Ameni.

 


SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.